settings icon
share icon
Pangutana

Posible ba nga nakasala si Hesus? Kung dili Siya makahimo pagpakasala, unsaon man Niya nga makahimo ug ‘simpatiya sa atong mga kahuyangon’ (Hebreo 4:15)? Kung dili Siya makasala, unsa pa mang ang gamit (punto) sa pagtintal?

Tubag


Adunay duha ka mga habig niining makapaikag nga pangutana. Mahinungdanon nga kahinumdoman nga dili kini pangutana kon si Hesus ba nakasala. Ang duha ka habig nagkauyon, sa tin-aw nga gisaysay sa Biblia, nga si Hesus wala makasala (Ikaduhang Corinto 5:21; Unang Pedro 2:22). Ang pangutana kay kon si Hesus ba mahimong makasala. Niadtong nagahupot sa “impecabilidad” nagatuo nga si Hesus dili makasala. Niadtong nagahupot sa “pecabilidad” nagatuo nga si Hesus mahimong makasala, apan tuyong wala nagpakasala. Unsang panan-aw ang husto? Ang tin-aw nga pagtudlo sa Kasulatan mao nga si Hesus impeccable – dili mahimong makasala si Hesus. Kung makahimo pa Siya ug pagpakasala, hayan makhimo gihapon siya ug pagpakasala karon tungod kay nagpabili diha Niya ang samang pamatasan nga Iyang gihimo samtang nagkinabuhi diri sa kalibotan. Siya mao ang Dios nga Tawo ug magpabilin sa kahangturan sa ingon, nagbaton ug hingpit nga pagkadiyos ug hingpit nga pagkatawo nga hastang pagkahiusa sa usa ka persona hayan dili mabahin. Ang pagtoo nga si Hesus makasala mao ang pagtoo nga ang Dios makasala. “Kay nahimuot ang Dios nga ang Iyang kahingpitan magpuyo diha Niya” (Colosas 1:19). Ang Colosas 2:9 midugang, “Kay diha ni Kristo ang tanang kahingpitan sa pagka Diyos nagapuyo sa lawasnong hulag.”

Bisan tuod si Hesus tawo, wala Siya matawo sa samang makasasalang kinaiyahan diin kita natawo. Natintal lagi siya sa samang paagi nga kita natintal, nianang mga pagtintal nga gibutang diha Niya ni Satanas, apan nagpabilin Siyang wala makasala tungod kay ang Dios dili makahimo sa pagpakasala. Supak kini sa Iyang kinaiyahan (Mateo 4:1; Hebreo 2:18, 4:15; Santigago 1:13). Ang kahulogan sa sala mao ang paglapas sa Balaod. Ang Dios mihimo sa Balaod, ug ang Balaod mao ang butang nga himoon o dili himoon sa Dios; busa, ang sala maoy bisan unsa nga dili himoon sa Dios sa Iyang naturalisa.

Kon pagatintalon dili kini, sa kinaugalingon, sal-an. Ang usa ka tawo mahimong motintal kanimo sab utang nga wala kay ganang himoon, sama sa pagbuno o pagsalmot sa mga makihilawasnong pagtuis. Tingali ug wala kay pangadoy bisan gamay sa pagsalmot niining mga binuhatan, apan gitintal gihapon ka tungod kay nay nagbutang ani nga posibilidad diha nimo. Sa labing gamay adunay duha kga mga kahulogan sa pulong “gitintal”’:

1) Ang pagbaton ug makasasalang sugyot nga gisugyot kanimo sa laing tawo o laing butang nga gawas kanimo o gawas sa imong sal-an nga kinaiya.

2) Ang pagkonsidera sa pagsalmot sa usa ka makasasalang buhat ug ang mga posibleng kalipay ug mga sangputanan sa maong buhat ngadto sa punto nga ang buhat nangahitabo na sa imong hunahuna.

Ang unang kahulogan wala nagtukib sa usa ka sal-an nga buhat/hunahuna; ang ikaduha mao ang nagtukib niini. Sa dihang magpundo ka sa usa ka sal-an nga buhat ug hunahunaon kon unsaong kini mahimong mahitabo, nitabok naka sa utlanan sa sala. Si Hesus gitintal sa paagi sa kahulogan pwera lang nga wala gayud siya matintal sa makasasalang kinaiya tungod kay wala man Siya niini. Si Satanas misugyot ug pipila ka mga makasasalang buhat kang Hesus, apan wala Siyay panganduy sa kinasuloran aron mosalmot sa maong sala. Busa, gitintal siya sama nato apan nagpabilin nga walay sala.

Niadtong nagahupot sa pecabilidad nagatuo nga, kung si Hesus mahimong makasala, dili gayud siya makasinati ug pagtintal, ug busa dili makabati sa tinug-anay sa atong mga pakigbisog ug mga pagtintal batok sa sala. Angay natong hinumdoman nga dili na kinahanglan masinati sa usa ka tawo ang usa ka butang aron masabtan kini. Ang Dios sayud sa tanang butang mahitungod sa tanang butang. Samtang ang Dios wala gayud pangandoy nga makasala, ug labing segurado nga wala makasala, ang Dios sayud ug nakasabot unsa ang sala. Ang Dios kahibalo ug kasabot unsa kining tintalon. Si Hesus makahimong mobati sa atong mga pagtintal tungod kay Siya nasayod, dili tungod kay Iyang “nasinato” ang tanang kasinatian sama nato.

Si Hesus nasayug unsa kining tintalon, apan wala Siya masayod unsa kining makasala. Wala kini nakapapugong Kaniya sa pagtabang kanato. Gitintal kita sa mga sala nga naandan sa tawo (Unang Corinto 10:13). Kini nga mga sala kasagaran matino sat ulo ka managlahing mga matang: “ang kaibog sa mga mata, ang kaibog sa unod, ug ang garbo sa kinabuhi” (Unang Juan 2:16 NKJV). Susiha ang pagtintal ug pagpakasala ni Eba, ingon man ang pagtintal kang Hesus, ug imong hikaplagan nga ang mga pagtintal sa matag-usa naggikan niining tulo ka mga kategorya. Si Hesus gitintal sa tanang paagi sa tanang dapit sama nato, apan nagpabiling hingpit nga balaan. Bisan tuod ang atong mga mahugaw nga kinaiyahan magbatong ug kinasulorang pangandoy aron pagsalmot sa pipila ka mga sala, aduna kitay abilidad, pinaagi ni Kristo, aron mabuntog ang salat ungod kay dili n akita mga ulipon sa sala inay mga ulipon na hinuon sa Dios (Roma 6, labi na sa mga bersikulo 2 ug 16 – 22).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Posible ba nga nakasala si Hesus? Kung dili Siya makahimo pagpakasala, unsaon man Niya nga makahimo ug ‘simpatiya sa atong mga kahuyangon’ (Hebreo 4:15)? Kung dili Siya makasala, unsa pa mang ang gamit (punto) sa pagtintal?
© Copyright Got Questions Ministries