settings icon
share icon
Pangutana

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?

Tubag


Wala gayod masulat sa Bibliya nga si Jesus direkta nga miingon, “Dios Ako.” Apan wala kana magpasabot nga wala Siya magpahayag nga Dios Siya. Sama pananglitan sa mga pulong ni Jesus sa Juan 10:30, “Ako ug ang Amahan usa lang.” Sa unang tan-aw, daw dili kini usa ka pag-angkon nga Dios Siya. Apan, tan-awa ang tubag sa mga Judio sa Iyang gisulti, “Gitubag siya sa mga Judio, ‘Dili kami mobato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kondili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Kay ikaw tawo man lang, apan nagaingon ka nga ikaw Dios’” (Juan 10:33). Gisabot sa mga Judio nga ang gisulti ni Jesus usa ka pag-angkon nga Dios Siya. Sa misunod nga mga bersikulo wala gayod usab mangatarungan si Jesus sa mga Judio pinaagi sa pag-ingon nga, “Wala ko mag-ingon nga Dios Ako.” Kana nagpasabot lang nga si Jesus miangkon gayod nga Dios Siya pinaagi sa pag-ingon, “Ako ug ang Amahan usa lang” (Juan 10:30). Usa pa ka laing sanglitanan mao ang Juan 8:58. Miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sa wala pa matawo si Abraham, anaa na akong daan.” Sa makausa pa, tungod niining gisulti ni Jesus, mipunit silag bato aron labayon Siya (Juan 8:59). Nganong buot man batoon sa mga Judio si Jesus kon wala Siya makasulti ug butang nga gituhoan nilang pagpasipala - ang pag-ingon nga Dios Siya?

Ang Juan 1:1 nagaingon nga “Ang Pulong mao ang Dios.” Ang Juan 1:14 nagaingon nga “ang Pulong nagpakatawo ug nakig-uban kanato.” Kini klarong nagpaila nga si Jesus Dios nga nagpakatawo. Ang Binuhatan 20:28 nagaingon, "...Atimana gayod ninyo ang iglesya sa Dios nga gitubos niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo." Kinsa ang mitubos sa iglesya pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo? Si Jesu-Cristo. Ang Binuhatan 20:28 nagaingon nga gitubos sa Dios ang Iglesya pinaagi sa Iyang kaugalingong dugo. Busa, Dios si Jesus!

Ang disipulo nga si Tomas miingon bahin kang Jesus, “Ginoo ug Dios ko” (Juan 20:28). Wala siya badlonga ni Jesus. Ang Titus 2:13 nagdasig kanato nga maghulat sa pagbalik sa atong Dios ug Manluluwas – Si Jesu-Cristo (tan-awa usab ang 2 Pedro 1:1). Sa Hebreo 1:8, ang Amahan miingon kang Jesus, "Ang imong gingharian, O Dios, wala gayoy katapusan, ug matarong ang imong pagdumala niini."

Sa Gipadayag, usa ka anghel ang nagtudlo kang Juan nga Apostol nga ang Dios lang ang angayng simbahon (Gipadayag 19:10). Sa Kasulatan, atong makita nga sa makadaghang higayon gisimba si Jesus (Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Juan 9:38). Wala gayod Niya badlonga ang mga tawo sa pagsimba Kaniya. Kon dili Dios si Jesus, Iya untang giingnan ang mga tawo nga dili Siya simbahon, sama sa gibuhat sa anghel sa Gipadayag. Aduna pay daghang bersikulo ug panghitabo sa Kasulatan nga nagapamatuod sa pagka-Dios ni Jesus.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?
© Copyright Got Questions Ministries