settings icon
share icon
Pangutana

Kung si Hesus Dios, nganong moampo pa man Siya sa Dios? Naga-ampo ba si Hesus sa Iyang kaugalingon?

Tubag


Aron masabtan si Hesus ingon nga Dios diri sa yuta nga nagaampo sa Iyang Amahan sa langit, kinahanglan natong maamgohan nga ang walay kataposang Amahan ug ang walay kataposang Anak adunay walay kataposang relasyon sa wala pa si Hesus nagpakatawo. Palihug basaha ang Juan 5:19 – 27, labi na ang bersikulo 23 diin si Hesus nagatudlo nga ang Amahan nagpadala sa Anak (tan-awa usab ang Juan 15:10). Si Hesus wala nahimong Anak sa Dios sa dihang Siya natawo sa Betlehem. Siya kanunay nang Anak sa Dios gikan pa sa walay kataposang kagahapon, nagpabiling Anak sa Dios, ug kanunay nga mahimong Anak sa Dios.

Ang Isaias 9:6 nagsulti kanato nga ang Anak gihatag ug ang Bata natawo. Si Hesus kanunayng kabahin sa tulo ka panaghiusa, kauban sa Balaang Espiritu. Ang tulo ka panaghiusa naglungtad, ang Dios Amahan, ang Dios Anak, ug ang Dios Espiritu, dili tulo ka dios, apan usa ka Dios nga nagalungtad ingon nga tulo ka persona. Si Hesus nagtudlo nga Siya ug ang Iyang Amahan usa (Juan 10:30), nagpasabot nga Siya ug ang Iyang Amahan tumbas sa substansya ug tumbas sa esencia. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu tulo ka tumbas nga mga persona nga nagalungtad ingon nga usa ka Dios. Kining tulo aduna, ug nagapadayon ug baton, ug usa ka dayong kalambigitan.

Sa dihang si Hesus, ang walay kataposang Anak sa Dios, mikuha sa Iyang kaugalingon ang walay sala nga pagkatawo Iya usab gikuha ang hulag sa usa ka ulipon, gibiyaan ang Iyang langitnong himaya (Filipos 2:5 – 11). Ingon nga Dios nga tawo, kinahanglan Niyang makakat-on ug pagkamatinumanon (Hebreo 5:8) ngadto sa Iyang Amahan sa dihang Siya gitintal ni Satanas, gipasinganlan sa mga tawo, gisalikway sa Iyang katawhan, ug sa ulahi gilansang sa krus. Ang Iyang pag-ampo ngadto sa Iyang langitnong Amahan maoy pagpangayo sa gahum (Juan 11:41 – 42) ug kaalam (Marcos 1:35, 6:46). Ang Iyang pag-ampo nagpakita nga nagpailalom gayud Siya sa pagbulot-an sa Iyang Amahan, nga mao ang pag-adto sa krus ug pagbayad sa silot (ang kamatayon) sa atong paglapas sa balaod sa Dios (Mateo 26:31 – 46). Nabanhaw Siya gikan sa lubnganan, gidaug ang kapasayloan ug walay kataposang kinabuhi alang niadtong naghinulsol sa ilang sala ug mituo Kaniya ingon nga Manluluwas.

Walay problema sa Dios Anak nga nagaampo o nagapakigsulti sa Dios nga Amahan. Sa nahigsutan na, aduna silay walay kataposang relasyon saw ala pa nahimong tawo si Kristo. Kini nga relasyon gihulagway diha sa mga Ebanghelyo aron atong makita giunsa sa Anak sa Dios diha sa Iyang pagkatawo gituman ang kabubot-on sa Iyang Amahan, ug sa paghimo sa ingon, gipalit ang katubsanan alang sa Iyang mga anak (Juan 6:38). Ang mapinadayonong pagpaubos ni Kristo sa Iyang langitnong Amahan gihatagag gahum ug gipabiling gitutokan pinaagi sa Iyang mainampoong kinabuhi. Ang panig-ingnan ni Kristo sa pag-ampo atoa aron sundon.

Si Hesu Kristo dili ubos nga Dios sa kalibotan sa dihang nagaampo ngadto sa Iyang Amahan sa langit. Iyang ginahulagway sa unsang paagi nga diha sa pagka walay sala nga pagkatawo kinahanglanon nga makabaton ug hinungdanong mainampoong kinabuhi aron makabuhat sa kabubot-on sa Iyang Amahan. Ang pag-ampo ni Hesus ngadto sa Amahan maoy pagpasundayag sa Iyang relasyon sulod sa Trinidad ug usa ka panig-ingnan alang nato nga angay kitang magsalig sa Dios pinaagi sa pag-ampo alang sa kusog ug kaalam nga atong gikinahanglan. Sanglit si Kristo, ingon nga Dios nga tawo, nagkinahanglan ug lagsik nga mainampoong kinabuhi, ingon usab dapat ang mga sumusunod ni Kristo karon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kung si Hesus Dios, nganong moampo pa man Siya sa Dios? Naga-ampo ba si Hesus sa Iyang kaugalingon?
© Copyright Got Questions Ministries