settings icon
share icon
Pangutana

Ang pagkabanhaw ban ni Hesu Kristo tinuod?

Tubag


Ang Kasulatan nagpaila ug panapos nga pagmatuod nga Si Hesu Kristo sa matuod nabanhaw gikan sa mga patay. Ang pagkabanhaw ni Kristo natala diha sa Mateo 28: 1-20; Marcos 16: 1-20; Lucas 24: 1-53; ug Juan 20: 1-21: 25. Nagpakita usab ang nabanhaw nga Kristo diha sa Basahon sa mga Buhat (Mga Buhat 1: 1-11). Gikan niini nga mga tudling mahimo nga makaangkon ka og pipila ka mga "mga pamatuod" sa pagkabanhaw ni Kristo. Una mao ang dakong kausaban sa mga tinun-an. Gikan sila sa usa ka panon sa mga tawo nga nangahadlok ug nagtagotago ngadto sa lig-on, maisog nga mga saksi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Unsa pay pagpatin-aw niining dakong kausaban kondili nga ang nabanhaw nga Kristo nagpakita ngadto kanila?

Ikaduha mao ang kinabuhi ni apostol Pablo. Unsay nakapausab kaniya gikan sa pagkahimong usa ka maglulutos sa iglesia ngadto sa usa ka apostol alang sa simbahan? Kini mao ang sa diha nga mipakita ang nabanhaw nga Kristo ngadto kaniya sa dalan sa Damasco (Mga Buhat 9: 1-6). Ang ikatulo makapatoo nga pamatuod mao ang walay sulod nga lubnganan. Kon si Kristo wala banhawa, nan diin ang Iyang lawas? Ang mga tinun-an ug ang uban nakakita sa mga lubnganan diin Siya gilubong. Sa diha nga sila mibalik, ang Iyang lawas wala didto. Ang mga anghel mipahayag nga Siya nabanhaw gikan sa mga patay sumala sa Iyang gisaad (Mateo 28: 5-7). Ikaupat, dugang nga pagmatuod sa Iyang pagkabanhaw mao ang daghan nga mga tawong Iyang gipakitaan (Mateo 28: 5, 9, 16-17; Marcos 16: 9; Lucas 24: 13-35; Juan 20:19, 24, 26-29, 21 : 1-14; Buhat 1: 6-8; 1 Corinto 15: 5-7).

Laing pamatuod sa pagkabanhaw ni Jesus mao ang dakung kantidad sa gibug-aton nga gihatag sa mga apostoles sa pagkabanhaw ni Hesus. Ang usa ka hinungdanong tudling sa pagkabanhaw ni Kristo mao ang 1 Mga Taga-Corinto 15. Niini nga kapitulo, mipatin-aw si apostol Pablo nganong mahinungdanon nga makasabot ug motuo sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagkabanhaw mahinungdanon sa mosunod nga mga hinungdan: 1) Kon si Cristo wala nabanhaw gikan sa mga patay, ang mga magtotoo dili usab mabanhaw (1 Corinto 15: 12-15). 2) Kon si Cristo wala nabanhaw gikan sa mga patay, ang iyang halad alang sa sala dili igo (1 Corinto 15: 16-19). pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod nga ang Iyang kamatayon gidawat sa Dios ingon nga bayad sa kadaot sa atong mga sala. Kon namatay lamang Siya ug nagpabilin nga patay, kana nagpaila sa Iyang halad pagpasakit dili igo. Ingon nga sangputanan, ang mga magtutuo dili mapasaylo sa ilang mga sala, ug sila magpabilin patay human sila mamatay (1 Corinto 15: 16-19). Walay ingon nga butang sama sa kinabuhi nga walay katapusan (Juan 3:16). “Apan ang tinuod mao nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay” (1 Korinto 15:20).

Sa kataposan, ang Kasulatan tin-aw nga ang tananng motuo kang Hesu Kristo banhawon ngadto sa kinabuhing dayon sama sa Kaniya (1 Corinto 15: 20-23). Ang Unang Mga Taga-Corinto 15 nagpadayon sa paghulagway kon sa unsang paagi sa pagkabanhaw ni Kristo nagpamatuod sa Iyang kadaugan batok sa sala ug naghatag kanato sa gahum sa pagkinabuhi nga madaugon batok sa sala (1 Corinto 15: 24-34). Kini naghulagway sa mahimayaong kinaiya sa nabanhawng lawas nga atong madawat (1 Corinto 15: 35-49). Kini namahayag nga, ingon sa sangpotanan sa pagkabanhaw ni Kristo, ang tananng mosalig Kaniya makabaton hilabihang kadaugan sa kamatayon (1 Corinto 15: 50-58).

Unsa ka mahimayaong kamatuoran ang maong pagkabanhaw ni Cristo! “Busa, hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarug, sa kanunay magmadagayaon sa bulohaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang” (1 Korinto 15:58). Sumala sa Bibliya, ang pagkabanhaw ni Hesu Kristo maoy labing tataw nga tinuod. Ang Bibliya nagtala sa pagkabanhaw ni Cristo, nagtala nga kini gisaksihan sa labaw 400 ka tawo, ug mipadayon sa pagtukod sa mahinungdanong pagtulon-an sa Kristohanong sa kasaysayan sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni Jesus.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang pagkabanhaw ban ni Hesu Kristo tinuod?
© Copyright Got Questions Ministries