settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa si Jesu-Cristo?

Tubag


Gamay ra kaayo ang nagapangutana kon tinuod ba gayod nga natawo si Jesu-Cristo. Gitoohan sa kadaghanan nga si Jesu-Cristo tinuod gayod nga tawo nga nagpuyo didto sa Israel, kapin duha ka libo ka tuig na ang milabay. Magsugod ang lantugi kon ang tinuod nga pagkatawo na ni Jesus ang hisgutan. Halos tanang dagkong relihiyon nagatudlo nga si Jesus usa ka propeta, o usa ka maayong magtutudlo, o usa ka tawong diosnon. Apan ang problema mao nga ang Bibliya nagaingon nga si Jesus labaw pa gayod kaysa usa ka propeta, sa maayong magtutudlo o sa diosnong tawo.

Sumala kang Jesus, kinsa man gayod Siya? Kinsa man Siya sumala sa giingon sa Bibliya? Tan-awon una nato ang giingon ni Jesus sa Juan 10:30, “Ako ug ang Amahan usa lang.” Sa unang tan-aw, siguro dili kini usa ka pag-angkon nga Dios Siya. Apan, tan-awa ang tubag sa mga Judio sa Iyang gisulti, “Gitubag siya sa mga Judio, ‘Dili kami mobato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kondili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Kay ikaw tawo man lang, apan nagaingon ka nga ikaw Dios” (Juan 10:33). Gisabot sa mga Judio ang gisulti ni Jesus ingon nga usa ka pag-angkon nga Siya ang Dios. Sa misunod nga mga bersikulo wala gayod usab mangatarungan si Jesus sa mga Judio pinaagi sa pag-ingon nga, “Wala ako mag-ingon nga ako ang Dios.” Kana nagpasabot nga si Jesus miangkon gayod nga Siya ang Dios pinaagi sa pag-ingon, “Ako ug ang Amahan usa lang” (Juan 10:30). Usa pa ka sanglitanan ang Juan 8:58. Miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sa wala pa matawo si Abraham, anaa na akong daan!” Sa makausa pa, tungod niining gisulti ni Jesus mipunit ug bato ang mga Judio aron batohon si Jesus (Juan 8:59). Ang pagbutyag ni Jesus sa Iyang kaugalingon sa Iyang pag-ingon nga “Anaa na akong daan” susama usab sa pagbutyag sa Dios sa Iyang ngalan sa Daang Kasabotan (Exodo 3:14). Nganong buot man batoon pag-usab sa mga Judio si Jesus kon wala Siya nakasulti ug butang nga gituhoan nilang pagpasipala - ang pag-ingon nga Siya ang Dios?

Ang Juan 1:1 nagaingon nga “ang Pulong mao ang Dios.” Ang Juan 1:14 nagaingon nga “ang Pulong nagpakatawo.” Kini klarong nagpaila nga si Jesus Dios nga nagpakatawo. Si Tomas nga disipulo miingon kang Jesus, “Ginoo ko ug Dios ko” (Juan 20:28). Wala siya badlonga ni Jesus. Si Apostol Pablo mihulagway Kaniya ingon nga, “…Jesu-Cristo nga atong Manluluwas ug Makagagahom nga Dios” (Tito 2:13). Mao usab ang giingon ni Apostol Pedro, “…atong Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo” (2 Pedro 1:1). Ang Dios nga Amahan nagpamatuod usab kon kinsa si Jesus; “Ngadto sa iyang Anak, nag-ingon Siya, "Ang imong gingharian, O Dios, wala gayoy katapusan, ug matarong ang imong pagdumala niini”(Hebrohanon 1:8). Ang mga propesiya bahin kang Cristo sa Daang Kasabotan nagmantala sa Iyang pagka-Dios, “Labaw pa gayod silang maglipay kay matawo ang usa ka bata nga lalaki ug magahari siya kanamo. Pagatawgon siya nga Katingalahan nga Magtatambag, Makagagahom nga Dios, Walay Kataposan nga Amahan, ug Prinsipe sa Kalinaw!” (Isaias 9:6).

Busa, dili pwede ang pagtuo nga si Jesus usa lang ka maayong magtutudlo. Klaro ug dili ikalimud ang pag-angkon ni Jesus nga Siya Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa si Jesu-Cristo?
© Copyright Got Questions Ministries