settings icon
share icon
Pangutana

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?

Tubag


1). Wala lamang giangkon ni Hesus ang iyang pagka-Dios. Gi-ila usab sa iyang mga alagad ang iyang pagka-Dios. Giingon nila nga si Hesus adunay katungod aron mopasaylo ug sala - usa ka butang nga ang Dios lamang ang makabuhat, tungod kay ang Dios gihapon ang masakitan kon makabuhat kita ug sala (Buhat 5:31; Colossas 3:13; Salmo 130:4; Jeremias 31:34). Si Hesus usab ang mohukom sa tanang tawo, mga buhi man ug mga patay (2 Timoteo 4:1). Si Tomas miingon jang Hesus “Ginoo ko ug Dios Ko!” (Juan 20:28). Gitawag usab ni Pablo nga “Gamhanang Dios ug Manluluwas” (Titus 2:13), ug gihatagan usab kini ug gibug-aton nga samtang wala pa matawo si Hesus sa kalibotan siya nagkinabuhi na nga Dios (Filipos 2:5-8). Giingon sa gasulat sa libro sa Hebreo kay Hesus nga “Ang imong trono muhangtod sa kahangtoran” (Hebreo 1:8).Giingon usab ni Juan “Samtang sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios” (Juan 1:1).

Daghan pang mga panag-ingnan sa Bibliya nga magpatuod sa pagka-Dios ni Cristo (Tan-awa ang libro sa Gipadayag 1: 17; 2: 8; 22: 13; 1 Corinto 10: 4; 1 Pedro 2: 6-8; Awit 18: 2; 95: 1; 1 Pedro 5: 4; Hebreo 13:20), Bisan asa man niini, kini sakto na aron ipakita nga si Hesus Dios, diha sa pag-ila sa iyahang mga disipolo.

Si Hesus gihatagan usab ug ulohan nga nag-inusara nga para lang kay Yahweh (Pormal na ngalan sa Dios) sa Daang Kasabotan. Ang titulo nga sa Daang kasabotan nga “Manluluwas” (Salmo 139:7; Oseas 13;14) nga gigamit usab kay Hesus sa Bag-ong Kasabotan (Titus 2:13; Gipadayag 5;9). Gitawag usab si Hesus nga Immanuel (“Ang Dios anaa kanato” sa libro sa Matthew 1). Sa librong Zacarias 12:10, Si Yahweh nag-ingon nga “ Inigtan-aw nila kanako, nga ilang gidunggab.” Apan sa bag-ong Kasabotan bahin kini sa pag-lansang kay Hesus sa krus (Juan 19:37; Gipadayag 1:7). Kon si Yahweh ang nag-ingon nga Siya gibangkaw ug gidunggab, buot ipasabot niini nga si Hesus mao si Yahweh. Gilinaw ni Pablo ang libro sa Isaiah 45:22-23 nga bahin kang Hesus sa Filipos 2:10-11. Mao gayod usab, ang ngalan ni Hesus gigamit kauban sa ngalan ni Yahweh sa mga pag-ampo “Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw” (Gala ia 1:3; Efeso 1:2). Ma-ila kini nga pagbugal-bugal sa Dios kon si Hesus dili tinuod nga Dios.

Ang ngalan ni Hesus ginasangpit usab kauban sa ngalan ni Yahweh niadtong nagasugo si Hesus sa pagbunyag "Sa ngalan (usahan) sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo" (Mateo 28:19, tan-awa usab ang 2 Corinto 13:14. Sa librong Gipadayag giingon ni Juan nga ang tanang binuhat magasimba kang Cristo (Ang Kordero) - kung mao, si Hesus dili kabahin sa mga binuhat (5:13).

Ang mga milagro nga ang Dios lamang ang makabuhat nahimo usab ni Hesus. Wala lang siya nagbuhi ug patay (Juan 5:21; 11:38-44), ug nagpasaylo ug mga sala (Mga Buhat 5:31; 13:38), Apan gibuhat usab Niya ang pagpadayon sa pag-amping sa tibuok nga gilalang sa kalibotan (Juan 1:2; Colossas 1:16-17)! Kini nga kamatuoran mas labi pang gipalig-on ang pagka Dios ni Cristo kon atong tuohan ang gipanulti ni Yahweh nga nag-inusara Siya kaniadtong panahon sa paglalang (Isaias 44:24). Ang buot ipasabot nga ang Dios ug si Hesus, sila usa ra ka Dios. Si Hesus usab anaay kinaiyahan nga ang Dios lang ang anaa: Siya walay kahumanon (Juan 8:58), Siya anaa sa tanang oras (Mateo 18:20, 28:20), Nakahibalo siya sa tanang mga butang (Mateo 16:21), ug gamhanan Siya sa tanan (Juan 11:38-44).

Gipamatud-an ni Hesus ang Iyang pagka Dios pinaagi sa mga milagrong Iyang nabuhat apil ang Iyahang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ang ubang mga milagrong gibuhat ni Cristo: gihimo niyang bino ang tubig (Juan 2:7), Milakaw sa ibabaw sa tubig (Mateo 14:25), Pagpadaghan sa mga butang nga pisikal (Juan 6:11), pag-ayo sa buta (Juan 9:7), sa piang (Marcos 2:3), ug sa mga masakiton (Mateo 9:35; Marcos 5:35). Labi pa niini, Si Hesus mismo nabanhaw gikan sa kamatayon. Kon itandi ang pagkabanhaw ni Cristo sa mga namatay ug nabuhi pag usab nga mga diyos-diyosan sa mga pagano, wala kini sama sa pagkabanhaw ni Cristo nga nagapamatuod sa daghang mga saksi ug sa Bibliya. Matud pa ni Dr. Gary Habermas, adunay dose ka kamatuoran sa kasaysayan nga bisan ang mga dili Kristiyanong Iskolar midawat niini.

1. Namatay si Hesus pinaagi sa paglansang sa krus. 2. Siya gilubong. 3. Ang iyang kamatayon ang nahimong dalan aron mawad-an sa paglaum ug maguol ang iyang mga disipolo. 4. Nakaplagan ang lubnganan ni Hesus nga walay sulod pila ka adlaw human Siya gilubong. 5. Nasaksihan sa mga disipolo ang pagpakita sa pagkabanhaw ni Hesus. 6. Human niini nahimong lig-on nga magtutu-o ang iyang mga disipolo gikan sa pagduha-duha. 7. Kini nga mensahe gipadayag sa unang grupo ng mga Kristohanon. 8. Ang mao nga mensahe gipadayag sa Jerusalem. 9. Isip resulta sa mao nga mensahe, ang iglesia naitukod ug nidagjan ang mga Kristohanon. 10. Ang adlaw sa pagkabanhaw ni Cristo, Domingo, dinhi giilisan ang adlaw sa pahulay (Sabado) aron himuon nga pinaka-adlaw sa pagsimba.. 11. Si Santiago, nangalagad sa dihang nakita niya si Hesus nga nabuhi pag-usab. 12. Si Pablo, kaaway ng Kristiyanismo, nangalagad tungod sa pagpakita sa Iyaha ni Hesus nga nabuhi pag-usab.

Bisan pa ang uban dili motuo niining mga panghitabo-a, gamay ra ang kinahanglan aron pamatud-an ang pagkabanhaw ni Hesus ug itukod ang ebanghelyo: ang pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw ug ang sunod nga pagbalik ni Kristo (1 Corinto 15:15). Samtang adunay ubang teorya nga nagpatin-aw sa usa o duha sa mga kamatuorang nakasulat sa taas, apan ang pagkabanhaw ra gayod ang nagapatin-aw sa ilahang tanan. Giangkon sa mga kritiko nga nakit-an sa mga alagad nabuhi pag-usab nga si Hesus. Dili takos bag-uhon sa pagpamakak ang kinabuhi sa mga tawo sa pamaagi nga gibuhat sa pagkabanhaw. Usa pa, unsa ba ang ilang makuha? Ang Kristiyanismo dili bantog kaniadto ug dili usab kini makahatag sa ilaha ug kuwarta . Ika-duha, ang mga bakakon wala nahimong maayo nga martir. Walay laing nindot nga pagtin-aw sa pagkabanhaw ni Hesus kini mao ang kaandaman sa mga alagad nga mamatay pinaagi sa ilahang pagtuo. Oo, daghang tawo ang namatay tungod sa mga bakak nga abi nilag kini ang matuod, apan walay namatay pinaagi sa ilang nahibaw-an nga sila nakahibalo nga kini usa ka bakak.

Sa ulahi, giangkon ni Hesus nga Siya mao si Yahweh, Siya ang Dios (Tinuod nga Dios), ang iyang mga tagasunod mituo sa Iyaha ug gitawag Siyang Dios. Gipamatud-an ni Hesus ang Iyang pag-angkon sa kaugalingon nga Siya Dios pinaagi sa Iyahang mga gibuhat nga milagro ug ang Iyang pagkabanhaw. Walay bisag unsang teorya ang makalimud niining maong kamatuoran.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?
© Copyright Got Questions Ministries