settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may buot pasabot nga si Hesus maoy Karnero sa Dios?

Tubag


Sa dihang si Hesus gitawag nga Karnero sa Dios sa Juan 1:29 ug sa Juan 1:36, nagpasabut kini Kaniya ingon nga hingpit ug pinaka-sakripisyo sa sala. Aron masabtan kinsa si Kristo ug unsa ang Iyang nahimo, kinahanglan natong magsugod sa Daang Tipan, nga adunay mga propesiya mahitungod sa pag-abot sa Kristo ingong nga “halad sa pagka-sad-an” (Isaias 53:10). Gani, ang tibuok Sistema sa sakripisyo nga gitukod sa Dios sa Daang Tipan maoy nag-andam sa entablado sa pag-abot ni Hesu Kristo, nga maoy hingpit nga sakripisyo nga igahatag sa Dios isip katubsdanan sa kasal-anan sa Iyang katawhan (Roma 8:3; Hebreo 10).

Ang sakripisyo sa mga karnero nagsilbing labing mahinungdanon nga papel sa relihiyosong kinabuhi sa mga Judio ug sa sistema sa sakripisyo. Sa dihang si Juan Magbubunyag naghisgot kang Hesus isip nga “Karnero sa Dios nga nagtangtang sa sala sa kalibotan” (Juan 1:29), ang mga Judio nga nakadungog kaniya lagmit nakahunahuna dayon sa pipila ka mga mahinungdanong sakripisyo. Sa nagkaduol na ang kapistahan sa Paskuwa, ang unang mosanto sa hunahuna lagmit ang sakripisyo sa karnero sa Paskuwa. Ang kapistahan sa Paskuwa maoy usa sa mga punoang piyesta opisyal sa mga Judia ug kasaulogan paghandom sa pagluwas sa Dios sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto. Gani, ang pag-ihaw sa karnero sa Paskuwa ug pagbutang ug dugo sa mga haligi sa pultahan sa kabalayan (Exodo 12:11 – 13) maoy maanyag nga lawaran sa buhat pagtubos ni Kristo didto sa krus. Niadtong Iyang gipakamatyan natabunan sa Iyang dugo, nagapanalipod kanato gikan sa manolunda sa (espirituhanong) kamatayon.

Usa pa ka mahinungdanong sakripisyo nga naglambigit sa mga karnero mao ang inadlaw nga sakripisyo sa templo sa Herusalem. Matag buntag ug gabie, usa ka karnero ang ginasakripisyo sa templo alang sa kasal-anan sa katawhan (Exodo 29:38 – 42). Kini nga mga inadlaw nga sakripisyo, sama sa uban, mao lamang ang pagtudlo sa katawhan ngadto sa hingpit nga sakripisyo ni Kristo sa krus. Gani, ang takna sa kamatayon ni Kristo sa krus katugbang sa takna sa gabii nga sakripisyo nga ginahimo sa templo. Ang mga Judio niadtong panahona kabisado usab ang mga propeta sa Daang Tipan sama nila Jeremias ug Isaias, nga nagpanagna sa umalabot nga pagaguyoron “sama sa usa ka karnero nga gidala didto sa ihawan” (Jeremias 11:19; Isaias 53:7) ug kansang mga pag-antus ug sakripisyo mohatag ug katubsanan alang sa Israel. Tinuod, nga ang maong tawo wala nay lain kondili si Hesu Kristo, “ang Karnero sa Dios.”

Samtang ang alinghuna sa sistema sa sakripisyo mahimong daw kahibudnganan kanato karon, ang taghuna sa bayad o hulip nagpabilin nga daling masabtan sa usa ka tawo. Sayod kita nga ang bayad sa sala kamatayon (Roma 6:23) ug ang atong sala nakapahimulag kanato sa Dios. Sayod usab kita nga ang Biblia nagatudlo nga kitang tanan makasasala ug walay bisan usa kanato ang matarong atubangan sa Dios (Roma 3:23). Tungod sa atong sala, nahimulag kita sa Dios, ug nagbarog nga sad-an atubangan Niya. Busa, ang bugtong paglaum nga atong mabatonan mao nga kung Siya mohatag ug paagi alang nato aron mapasig-uli Kaniya, ug mao kana ang Iyang gihimo sa pagpadala sa Iyang Anak nga si Hesu Kristo aron mamatay sa krus. Si Kristo namatay aron paghimog katubsanan alang sa sala ug aron pagbayad sa silod sa kasala-anan alang niadtong tanan nga mitoo Kaniya.

Pinaagi sa Iyang kamatayon sa krus isip hingpit nga sakripisyo sa Dios alang sa sala ug sa Iyang pagkabanhaw paglabay sa tulo ka adlaw nga makabaton n akita karon ug kinabuhing dayon kung motuo kita Kaniya. Ang katinuoran nga ang Dios mismo maoy mihatag sa halad nga nagtubos sa atong kasal-anan maoy kabahin sa mahimayaong maayong balita sa ebanghelyo nga tin-aw kaayong gipahayag sa Unang Pedro 1:18 – 21: “Kay sayod kamo nga dili pinaagi sa madunot nga mga butang sama sa plata o bulawan nga kamo natubos gikan sa haw-ang nga pagkinabuhi nga napanunod ninyo gikan sa inyong mga katigulangan, apan pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo, ang karnero nga walay buling o apan. Siya gipili sa wala pa buhata ang kalibotan, apan gipadayag niining kataposang mga adlawa alang ninyo. Pinaagi Kaniya mitoo kamo sa Dios, nga maoy nagbanhaw Kaniya gikan sa kamatayon ug naghimaya Kaniya, ug busa ang inyong pagsalig ug paglaum anaa sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may buot pasabot nga si Hesus maoy Karnero sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries