settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang hipostaticong panaghiusa? Sa unsang paagi nga si Hesus nahimong Dios ug Tawo sa managsamang higayon?

Tubag


Ang hipostaticong panaghiusa maoy termino nga gigamit aron paghubit sa unsang paagi nga and Dios Anak, nga si Hesus Kristo, mikuha sa tawhanong kinaiyahan, apan nagpabilin nga bug-os nga Dios sa samang higayon. Si Hesus kanunay nga nagpabilin nga Dios (Juan 8:58, 10:30), apan sa pagpakatawo si Hesus nahimong tawo (Juan 1:14). Ang pagkadugang sa tawhanong kinaiyahan ngadto sa langitnong kinaiyahan mao si Hesus, ang Dios nga tawo. Mao kini ang hipostaticong panaghiusa, si Hesu Kristo, usa ka Persona, bug-os nga Dios ug bug-os nga tawo.

Ang duha ka kinaiyahan ni Hesus, tawo ug dios, dili mahimulag. Si Hesus hangtud sa hangtud na nga Dios nga tawo, bug-os nga Dios ug bug-os nga tawo, duha ka lahi nga mga kinaiyahan diha sa usa ka Persona. Ang pagkatawo ug pagkadios ni Hesus wala nasagol, inay nahiusa nga dili mawala ang managlain nga kailhan. Usahay si Hesus naglihok diha sa mga limitasyon sa pagkatawhanon (Juan 4:6, 19:28) ug sa ubang mga panahon naglihok diha sa gahum sa Iyang pagkadios (Juan 11:43; Mateo 14:18 – 21). Sa duha, ang mga buhat ni Hesus gikan sa Iyang usa ra ka Persona. Si Hesus adunay duha ka mga kinaiyahan, apan usa ra ka personalidad.

Ang doktrina sa hipostaticong panaghiusa maoy pagsulay pagpasabot sa unsang paagi nga si Hesus mahimong Dios ug tawo sa samang higayon. Bisan pa, sa kinaulahian usa ka doktrina nga dili nato masabtan sa hingpit. Imposible alang nato nga masabtan sa hingpit sa unsang paagi nagapanglihok ang Dios. Kita, ingon nga mga tawo nga adunay may kinutoban nga mga hunahuna, dili angay magdahum nga masabtan sa bug-os nga walay kinutobang Dios. Si Hesus Anak sa Dios sa paagi nga siya gipanamkon pinaagi sa Balaang Espirityu (Lucas 1:35). Apan wala kana nagpasabot nga si Hesus wala milungtad saw ala pa siya gipanamkon. Si Hesus kanunayng nagalungtad (Juan 8:58, 10:30). Sa dihang si Hesus gipanamkon, nahimo Siyang tawo dugang pa sa Iyang pagiging Dios (Juan 1:1, 14).

Si Hesus Dios ug tawo. Si Hesus Dios na Siyang daan sauna pa, apan wala Siya nahimong tawo hangtod nga Siya gipanamkon ni Maria. Si Hesus nahimong tawo aron mailhan kauban nato sa atong mga pakiglambisog (Hebreo 2:17) ug, labing mahinungdanon, aron Siya mahimong mamatay didto sa krus aron pagbayad sa silot sa atong kasal-anan (Filipos 2:5 – 11). Sa katingbanan, ang hipostaticong panaghiusa nagatudlo nga si Hesus bug-os nga tawo ug bug-os nga Dios, nga walay panagsagol o pagpalasaw sa bisan asa sa maong kinaiyahan, ug mao nga Siya usa ka nahiusang Persona, sa kahangturan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang hipostaticong panaghiusa? Sa unsang paagi nga si Hesus nahimong Dios ug Tawo sa managsamang higayon?
© Copyright Got Questions Ministries