settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay mga igsoong lalaki ug babaye si Hesus?

Tubag


Ang mga igsoong lalaki ni Hesus nahisgotan sa pipila ka mga berso sa Biblia. Sa Mateo 12:46, Lucas 8:19, ug sa Marcos 3:31 nag-ingon nga ang inahan ug mga igsoong lalaki ni Hesus miabot arong magpakigkita Kaniya. Ang Biblia nagsulti kanato nga si Hesus adunay upat ka mga igsoong lalaki: Sila Santiago, Jose, Simon ug Judas (Mateo 13:55). Gisultihan usab kita sa Biblia nga adunay mga igsoon babaye si Hesus, apan wala sila gipanganlan ni giihap (Mateo 13:56). Sa Juan 7:1 – 10, ang Iyang mga igsoong lalaki nag-unsa sa kapistahan samtang nagpabilin si Hesus. Sa Mga Buhat 1:14, ang Iyang mga igsoong lalaki ug inahan gisaysay nga nagaampo kuyog sa mga tinun-an. Ang Galacia 1:19 naghisgot nga si Santiago igsoong lalaki ni Hesus. Ang labing natural nga konklusyon niining mga verso mao ang paghubad nga si Hesus adunay aktwal nga mga igsoon sa amahan.

Ang ubang mga Romanhong Katoliko naga-angkon nga kining mga “igsoong lalaki” mga ig-agaw ni Hesus. Apan, sa matag higayon, ang espisipikong Griyego nga pulong alang sa “igsoong lalaki” ang maoy gigamit. Samtang ang maong pulong mahimong mopasabot sa laing mga paryenti, ang naandan ug ang literal nga kahulogan niini mao ang igsoong lalaki. Adunay Griyegong pulong sa “ig-agaw,” ug wala kini gigamit. Dugang pa, kung sila mga ig-agaw ni Hesus, nganong kasagaran man silang gisaysay nga kuyog ni Maria, ang inahan ni Hesus? Wala sa konteksto nga ang Iyang inahan ug mga igsoong lalaki nga nakigkita Niya nga nagpasabut nga sila laing tawo kay sa literal, nalambigit sa dugo, nga mga igsoong lalaki sa inahan.

Ang ikaduhang lantugi sa Romano Katoliko mao nga ang mga igsoong lalaki ug babaye ni Hesus mga anak ni Jose sa nangaging kaminyoon. Ang kinatibuk-ang teorya nga si Jose labing maguwang ni Maria, nga minyo sauna, adunay mga anak, ug nabalo una pa naminyo kang Maria giimbento nga walay bisan unsang basehanan sa biblia. Ang problema niini mao nga ang Biblia wala gani nagpasabot nga si Jose minyo nang daan o adunay mga anak sa wala pa maminyo ni Maria. Kung si Jose adunay labing ubos unom ka mga anak sa wala pa siya maminyo kang Maria, nganong wala man sila mahisgoti sa panaw nilang Jose ug Maria padulong sa Betlehem (Lucas 2:4 – 7) o sa ilang panaw padulong sa Ehipto (Mateo 2:13 – 15) o sa ilang panaw pabalik sa Nazaret (Mateo 2:20 – 23)?

Walay biblikanhong rason aron motuo nga kining mga igsoon lahi kay sa aktwal nga mga anak nila Jose ug Maria. Kadtong mga nagasupak sa alinghuna nga si Hesus adunay mga igsoong lalaki ug babaye sa inahan maoy nagatoo niini, dili gikan sa pagbasa sa Kasulatan, apan gikan sa nahunahunaan daan nga taghuna sa walay katapusang pagkaulay ni Maria, nga sa kinaugalingon tin-aw nga dili biblikanhon: “Apan siya (si Jose) walay panagtipon kaniya (ni Maria) hangtod nga siya nanganak ug usa ka lalaki. Ug Iyang gihatagan Siya ug pangalan nga Hesus” (Mateo 1:25). Si Hesus adunay mga igsoon sa inahan, mga igsoong lalaki ug babaye, nga mga anak ni Jose ug Maria. Mao kana ang tin-aw ug dayag nga pagtulon-an sa Pulong sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay mga igsoong lalaki ug babaye si Hesus?
© Copyright Got Questions Ministries