settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ipasabot nga si Hesus Anak sa Tawo?

Tubag


Si Hesus gipunting ingon nga “Anak sa Tawo” ika 88 ka higayon sa Bag-ong Tipan. Gani, ang Anak sa Tawo maoy pangunang titulo nga gimamit ni Hesus sa dihang maghisgot sa Iyang kaugalingon (pananglitan, Mateo 12:32; 13:37; Lucas 12:8; Juan 1:51). Ang nag-inusarang kagamitan sa Anak sa Tawo agig paghisgot kang Hesus, nga gilitok sa usa ka tawo gawas kang Hesus, naggikan sa ngabil ni Esteban sa dihang siya nagmartir (Mga Buhat 7:56).

Ang Anak sa Tawo usa ka titulo sa katawhan. Ang ubang titulo alang ni Kristo, sama sa Anak sa Dios, dayag sa ilang pagtutok sa Iyang pagkadios. Ang Anak sa Tawo, sukwahi sa naandan, nagatutok sa pagkatawo ni Kristo. Gitawag sa Dios nga “anak sa tawo” si propeta Ezekial ika 93 ka higayon. Niining paagia, ginatawag lamang sa Dios si Ezekial ingon nga usa ka tawo. Ang Anak sa Tawo usa lamang ka periprastiko (dili direkta) nga termino alang sa usa ka “tawo.” Si Hesu Kristo tinuod nga tawo. Mianhi Siya “diha sa unod” (Unang Juan 4:2).

Ang Anak sa Tawousa ka titulo sa pagkamapaubsanon. Ang Ikawduhang Persona sa Trinidad, walay katapusan sa kinaiyahan niini, gibiyaan ang himaya sa langit ug mosul-ob sa unod sa tawo, nahimong Anak sa Tawo, natawo sa pasongan ug “gibiaybiay ug gisalikway sa katawhan” (Isaias 53:3). Ang Anak sa Tawo “walay dapit nga kapat-olan sa iyang ulo” (Lucas 9:58). Ang Anak sa Tawo nikaon ug niinom kuyog sa mga makasasala (Mateo 11:19). Ang Anak sa Tawo nag-antos sa mga kamot sa mga tawo (Mateo 17:12). Kining tinuyong pagpaubos sa Iyang kahimtang gikan sa pagka Hari sa Langit ngadto sa Anak sa Tawo maoy naglawas sa pagkamapaubsanon (tan-awa ang Filipo 2:6 – 8).

Ang Anak sa Tawo usa ka titulo sa pagkadios. Si Ezekiel mahimong matawag nga usa ka anak sa tawo, apan si Hesus mao gayud Ang Anak sa Tawo. Sa ingon ana, si Hesus maoy kinatas-ang panig-ingnan sa tanan nga tuyo sa Dios alang sa katawhan nga mahisama, ang naglawas sa kamatuoran ug grasya (Juan 1:14). Diha Kaniya “ang tibuok kahingpitan sa pagka Dios nagpuyo linawas nga hulag” (Colosas 2:9). Tungod niini nga hinungdan, ang Anak sa Tawo makahimong mopasaylo sa mga sala (Mateo 9:6). Ang anak sa Tawo ang GINOO sa Adlaw’ng Igpapahulay (Marcos 2:28). Ang Anak sa Tawo mianhi aron pagluwas sa mga kinabuhi (Lucas 9:56; 19:10), nabanhaw gikan sa kamatayon (Marcos 9:9), ug mupadapat sa paghukom (Juan 6:27). Sa Iyang husay atubangan sa pangulong sacerdote, si Hesus miingon, “Isulti nako kaninyong tanan: Sukad karon inyong makita ang Aank sa Tawo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Usa ka Gamahanan ug umaabot ibabaw sa kapanganuran sa langit” (Mateo 26:64). Kini nga pamahayag maoy nakapahunong sa husay gilayon, sa dihang ang korte mipasangil sa GINOO ug pagpasipala ug Siya gihukman sa kamatayon (mga bersikulo 65 – 66).

Ang Anak sa Tawo usa ka katumanan sa propesiya. Ang pag-angkon ni Hesus atubangan sa pangulong sacerdote ingon nga Anak sa Tawo usa ka reperensya sa propesiya sa Daniel 7:13 – 14, “Sa akong panan-awon sa gabie ako miyahat, ug sa akong atubangan adunay usa ka daw anak sa tawo, umaabot sa kapanganuran sa langit. Iyang giduol ang Siya nga mao ang Karaang Kapanahonan ug gidala ngadto sa Iyang presensya. Gihatagan siya ug kagamhan, himaya ug soberanong gahum; ang tanang katawhan, mga nasod ug mga tawo sa nagkandaiyang pinulongan misimba Kaniya. Ang Iyang hinsakupan usa ka walay kataposang hinsakopan nga dili molabay, ang Iyang gingharian usa ka gingharian nga dili gayud mabungkag.” Nakita ni Daniel ang himaya, misimba, ug ang walay katapusang gingharian gihatag ngadto sa Mesiyas – niining tungora gitawag nga “Anak sa Tawo” – ug gipadapat ni Hesus kini nga propesiya sa Iyang kaugalingon. Gihisgotan usab ni Hesus ang Iyang umaabot nga gingharian sa laing mga higayon (Mateo 13:41; 16:28). Ang tagsulat sa Hebreo migamit ug reperensya ngadto sa “anak sa tawo” diha sa Salmo arong pagtudlo nga si Hesus, ang matuod nga Anak sa Tawo, maoy mahimong pangulo sa tanang mga butang (Hebreo 2:5 – 9; itandi sa Salmo 8:4 – 6). Ang Anak sa Tawo, ingon nga katumanan sa propesiya sa Daang Tipan, mahimong Hari. Si Hesus hingpit nga Dios (Juan 1:1), apan hingpit usab Siya nga tawo (Juan 1:14). Ingon nga Anak sa Dios ug Anak sa Tawo, angayan Siya sa duha ka mga titulo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ipasabot nga si Hesus Anak sa Tawo?
© Copyright Got Questions Ministries