settings icon
share icon
Pangutana

Asa man sa Daang Tipan nahisgotan si Kristo?

Tubag


Adunay daghang propesiya sa Daang Tipan mahitungod kang Hesu Kristo. Ang ubang mga maghuhubad giihap ang gidaghanon sa mga propesiya sa Mesiyas sa gatosan. Ang mosunod mao kadtong giisip nga labing tin-aw ug labing mahinungdanon.

Mahitungod sa paghimugso ni Hesus – Isaias 7:14: “Busa ang GINOO mismo maoy mohatag kaninyo ug timailhan: Ang ulay magmabdos ug manganak ug batang lalaki, ug pagatawgon Siyang Imanuel.” Isaias 9:6: “Kay alang kanato usa ka bata ang natawo, alang kanato usa ka anak nga lalaki ang gihatag, ug ang panggamhanan maanaa sa Iyang mga abaga. Ug Siya pagatawgon Katingalahang Magtatambag, Gamhanang Dios, Walay Katapusang Amahan, Prinsipe sa Pakigdait.” Mikeas 5:2: “Apan ikaw, Betlehem Epratah, bisan ikaw gamay taliwala sa mga angkan sa Juda, gikan kanimo moabot alang Kanako ang mahimong pangulo sa Israel, kansang mga sinugdanan gikan sa karaan, gikan sa karaang panahon.”

Mahitungod sa pagpangalagdan ug kamatayon ni Hesus – Zacarias 9:9: “Paglipay ug dako, O anak nga babaye sa Sion! Singgit, Anak nga Babaye sa Herusalem! Tan-awa, ang imong hari moabut kanimo, matarung ug nagbaton sa kaluwasan, malumo ug nagsakay ug asno, nagpatong sa nating asno, ang nati sa usa ka asno.” Salmo 22:16 – 88: “Ang mga iro nag-alirong kanako; gipalibutan ako sa daotang mga tawo, ilang gitusok ang akong mga kamot ug akong tiil. Maihap nako ang tanan kong kabukogan; ang mga tawo nagtutok kanako ug nalipay sa akong kasakit. Ilang gibahinbahin ang akong mga sanina sa ilang taliwala ug giripa ang akong sapot.”

Hayan ang labing tin-aw nga propesiya mahitungod kang Hesus mao ang tibuok ikaw 53 nga kapitulo sa Isaias. Ang Isaias 53:3 – 7 maoy labing tataw: “Siya gibiaybiay ug gisalikway sa mga tawo, usa ka tawo sa mga kagul-anan, ug sayod sa kasakitan. Sama sa usa ka tawo kansang katawhan mitago sa ilang mga nawong siya gitamastamasan, ug wala nato siya gipangga. Sa pagkamatuod iyang gidala ang atong mga kahuyang ug gialsa ang atong mga kagul-anan, apan bisan pa atong giisip nga siya tinunglo sa Dios, gihampak Niya, ug gisakit. Apan siya natusok alang sa atung mga kalapasan, siya nadugmok alang sa atong mga kasal-anan; ang silot nga nagdala kanato ug kalinaw anaa kaniya, ug pinaagi sa iyang mga samad kita nangaayo. Kitang tanan, sama sa karnero, nangahisalaag, matag-usa kanato miliko sa iyang kaugalingong dalan; ug ang GINOO gisangon kaniya ang kasal-anan natong tanan. Siya gidaugdaug ug gisakit, apan bisan pa wala siyay imik; gidala siya sama sa usa ka karnero ngadto sa ihawan, ug sama sa usa ka karnero atubangan sa iyang naggunting nagpakahilom, busa wala niya ibuka ang iyang baba.”

Ang “kapitoan ka mga pito” nga propesiay sa Daniel kapitulo 9 nagpanagna sa tukmang petsa nga si Hesus, ang Mesiyas, “paga-abison.” Ang Isaias 50:6 tukmang naghubit sa pagmakmak nga giantos ni Hesus. Ang Zacarias 12:10 nagpanagna sa “pagtusok” sa Mesiyas, diin nahitabo human mamatay si Hesus sa krus. Daghan pang mga panig-ingnan ang mahatag, apan kini mapaigo na. Ang Daang Tipan labing tin-aw nga nag propesiya sap ag-abot ni Hesus ingon nga Mesiyas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Asa man sa Daang Tipan nahisgotan si Kristo?
© Copyright Got Questions Ministries