settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang sala nga mohatod sa kamatayon?

Tubag


Ang Unang Juan 5:16 maoy usa sa mga labing lisod nga mga bersikulo sa Bag-ong Tipan nga hubaron. “Kon adunay makakita sa iyang igsoon nga makasala nga dili mohatod sa kamatayon, angay siyang mag-ampo ug hatagan siya sa Dios ug kinabuhi. Akong ginatumbok kadtong sala nga dili mohatod sa kamatayon. Adunay sala nga mohatod sa kamatayon. Dili nako moingon nga kinahanglan pa siyang magampo alang niana.” Sa tanang mga interpretasyon nga anaa karon, daw walay makatubag sa tanang mga pangutana mahitungod ani nga bersikulo.

Ang labing maayo nga hubad mahimong makita pinaagi sa pagtandi niini nga bersikulo sa nahitabo ilang Ananias ug Sapira sa Buhat 5:1 – 10 (Tan-awa usab ang Unang Corinto 11:30). Ang “sala nga mohatud sa kamatayon” tinuyo, mapinadayonon, dili mahinulsolong sala. Gitawag sa Dios ang Iyang mga anak ngadto sa pagkabalaan (Unang Pedro 1:16), ug ginatul-id sila sa Dios kon sila makasala. Wala kita “gisilotan” sa atong sala sa diwan ga mawala ang kaluwasan o mahimulag sa Dios sa kahantoran, apan kita ginapanton. “Ginapanton sa GINOO ang Iyang hinigugma, ug iyang ginakasab-an ang tanan nga Iyang gidawat ingon nga Iyang anak” (Hebreo 12:6).

Ang Unang Juan 5:16 nag-ingon nga adunay takna diin dili na makatugot ang Dios nga ang usa ka magtotoo magpadayon sa dili mahinulsolong sala. Sa dihang ang maong punto naabot, mahimong makadesisyon ang Dios sa pagkutlo sa kinabuhi sa gahi’g ulo nga makasasala. Ang maong “kamatayon” usa ka pisikal nga kamatayon. Adunay mga higayon nga hinloan sa Dios ang Iyang iglesya pinaagi sa pagtangtang niadtong tuyong nagasupak Kaniya. Si apostol Juan naghimog kalainan tali sa “sala nga mohatod sa kamatayon” ug sa “sala nga dili mohatod sa kamatayon.” Dili tanang sala sa iglesya gitratar sa samang paagi tungod kay dili tanang sala mosaka sa ang-ang sa “sala nga mohatod sa kamatayon.”

Sa Buhat 5:1 – 10 ug Unang Corinto 11:28 – 32, ang Dios nanginlabot sa tinuyo, kalkuladong sala sa iglesya pinaagi sa pagkuha sa pisikal nga kinabuhi sa usa ka makasasala. Kini tingali ang buot pasabot usab ni Pablo sa “paglaglag sa unod” diha sa Unang Corinto 5:5.

Nag-ingon si Juan nga kinahanglan natong mag-ampo alang sa mga Cristohanon nga nagpadayon pagpakasala, ug mao nga ang Dios mamati sa atong mga pag-ampo. Apan, mahimong moabot ang takna diin mudesisyon anbg Dios pagkutlo sa kinabuhi sa usa ka magtotoo tungod sa dili mahinulsolong sala. Ang mga pag-ampo alang sa maong walay pagtagad nga tawo dili epektibo.

Ang Dios maayo ug matarong, ug Iya kitang himoon sa kaduagayan nga “usa ka masanag nga iglesya, nga walay buling o kunot o bisan unsang mantsa, apan balaan ug walay ikasaway” (Efeso 5:27). Sa pagpadayon niana nga katuyoan, pangasab-an sa Dios ang Iyang mga anak. Hinaot nga panalipdan kita sa GINOO gikan sa pagkagahig kasingkasing nga maoy hinungdan nga makahimo kitag “sala nga mohatod sa kamatayon.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang sala nga mohatod sa kamatayon?
© Copyright Got Questions Ministries