settings icon
share icon
Pangutana

Kita bang tanan napanunod ang sala gikan kang Adan ug Eva?

Tubag


Oo, ang tanang katawhan napanunod ang sala gikan kang Adan ug Eva, ilabi na kang Adan. Ang sala gihulagway sa Biblia isip usa ka paglapas sa balaod sa Dios (Unang Juan 3:4) ug pagsupil batok sa Dios (Deuteronomio 9:7; Josue 1:18). Gihulagway sa Genesis 3 ang pagsupil nilang Adan ug Eva batok sa Dios ug sa Iyang mando. Tungod sa pagkamasinupakon nilang Adan ug Eva, ang sala nahimo nang “panulondon” sa tanan nilang mga kaliwatan. Ang Roma 5:12 nagsugilon kanato nga, pinaagi ni Adan, ang sala misulod sa kalibotan ug busa ang kamatayon napanunod sa tanang tawo tungod kay ang tanan nakasala. Kining napasa nga sala nailhan isip panulondong sala. Sama nga atong napanunod ang pisikal nga mga kinaiya gikan sa atong mga ginikanan, napanunod nato ang atong makasasalang kinaiya gikan ni Adan.

Silang Adan ug Eva gihimo diha sa image ug way-ong sa Dios (Genesis 1:26 – 27; 9:6). Apan, imahe ug way-ong usab kit ani Adan (Genesis 5:3). Sa dihang si Adan nahulog sa sala, ang resulta mao nga ang matag-usa sa iyang mga kaliwat “natakdan” usab sa sala. Nagbakho si David niini nga katinuoran sa usa sa iyang mga Salmo: “Sa pagkatinuod makasasala ako gikan sa pagkahimugso, makasasala gikan sa pagsabak kanako sa akong inahan” (Salmo 51:5). Wala nagpasabot nga gisabak siya sa iyang inahan gawas sa kaminyoon; hinuon, napanunod sa iyang inahan ang panulondong sala gikan sa iyang mga ginikanan, ug sila gikan sa ilang mga ginikanan. Napanunod ni David ang sala gikan sa iyang mga ginikanan, ingon man usab kita. Bisan pag magkinabuhi kitag pinakamaayong kinabuhi kutob sa atong mahimo, nagpabilin kitang mga makasasala ingon nga resulta sa panulondong sala.

Ingon nga nahimugso nga mga makasasala nagresulta kini sa katinuoran nga kitang tanan makasala. Matikdi ang pag-uswag sa Roma 5:12: ang sala misulod sa kalibotan pinaagi ni Adan, gisundan sa kamatayon ang sala, miabot ang kamatayon sa tanang ktawhan, ang tanang katawhan makasala tungod kay napanunod nila ang sala gikan ni Adan. Tungod kay “ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios” (Roma 3:23), nagkinahanglan kitag hingpit, walay sala nga sakripisyo aron paghugas sa atong sala, usa ka butang wala kitay gahom nga himoon sa atong kaugalingon. Mapasalamaton kita, si Hesu Cristo ang Manluluwas gikan sa sala! Ang atong sala gikalansang didto sa krus ni Hesus, ug karon “diha Niya aduna kitay katubsanan pinaagi sa Iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa naghingapin Niyang grasya” (Efeso 1:7). Ang Dios, sa Iyang walay kinutobang kaalam, nagsangkap ug tambala lang sa sala nga atong napanunod, ug kana nga tambal magamit sa tanan: “Busa, mga igsoon, buot nakong masayran ninyo nga pinaagi ni Hesus ang kapasayloan sa mga sala igsangyaw diha kaninyo” (Buhat 13:38).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kita bang tanan napanunod ang sala gikan kang Adan ug Eva?
© Copyright Got Questions Ministries