settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pito ka mga makamatay nga sala?

Tubag


Ang pito ka mga makamatay nga sala usa ka listahan nga unang gigamit ingon nga pagtulon-an sa mga nahiunang Kristohanon aron sa pag-edukar ug pagtudlo sa mga alagad mahitungod sa hilig sa napukan nga tawo nga magpakasala. Ang sayop nga pagsabut mahitungod sa listahan sa pito ka mga "makamatay" nga sala mao nga kining mga sala dili mapasaylo sa Dios. Ang Kasulatan tin-aw nga ang bugtong sala nga dili mapasaylo sa Dios mao ang mapinadayonong pagka-dili matinuohon, tungod kay gisalikway niini ang bugtong paagi nga makabaton og kapasayloan-nga mao si Jesu-Kristo ug ang Iyang paghaliling kamatayon sa krus.

Ang alinghuna ba sa pito ka mga makamatay nga sala biblikanhon? Oo ug dili. Ang Panultihon 6: 16-19 nagpahayag, “Adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova; Oo, pito nga maoy dulumtanan niya: 1)Mapahitas-ong mga mata, 2) usa ka dila nga bakakon, 3) ug mga kamot nga nag-ula sa dugo nga inosente; 4) usa ka kasingkasing nga nagalalang sa dautang mga tinguha, 5) mga tiil nga matulin nga modagan ngadto sa binilyako, 6) usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong ug mga bakak, 7) ug kadtong nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsoonan.” Apan, dili kini mao ang nasabtan sa kadaghanan sa mga tawo ingon nga pito ka mga makamatay nga sala.

Sumala ni Bantugang Gregorio sa ika-6 nga siglo, ang pito ka mga makamatay nga sala mao ang mosunod: garbo, kasina, kahilayan, kahigal, kasuko, kahakog, ug katapol. Bisan pa kini dili ikalimud nga mga sala, wala kini gihatagan ug paghulagway sa Kasulatan ingon nga "pito ka makamatay nga mga sala.” Ang tradisyonal nga listahan sa pito ka mga makamatay nga sala mahimong kapusbuhat sa usa ka maayong paagi sa pagkategorya sa daghang nagkalainlain nga mga sala nga naglungtad. Hapit tanang matang sa sala mahimong ibutang ubos sa usa sa pito ka mga kategoriya. Labaw ka mahinungdanon, kinahanglan atong maamguhan kining pito ka mga sala dili ingon ka "makamatay" kaysa bisan unsang sala. Ang tanang sala mosangpot sa kamatayon (Roma 6:23). Dalaygon ang Dios, nga pinaagi kang Jesu-Kristo, ang tanan natong kasal-anan, lakip ang "pito ka makamamatay nga kasal-anan," mapasaylo (Mateo 26:28; Mga Buhat 10:43; Efeso 1: 7).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pito ka mga makamatay nga sala?
© Copyright Got Questions Ministries