settings icon
share icon
Pangutana

Silotan ba ang mga anak sa sala sa ilang mga ginikanan?

Tubag


Ang mga anak dili silotan sa mga sala nga nahimo sa ilang mga ginikanan; ni ang mga ginikanan silotan sa mga sala sa ilang mga anak. Matag-usa kanato responsible sa atong kaugalingon nga mga sala. Ang Ezekiel 18:20 nagsulti kanato, “Ang kalag nga nakasala mao ang mamatay. Ang anak dili magpakigbahin sa pagka sad-an sa amahan, ni ang amahan magpakigbahin sa pagka sad-an sa anak.” Kini nga bersikulo tin-aw nga nagpakita nga ang silot sa sala sa usa ka tawo pagapas-anon sa maong tawo.

Adunay mga bersikulo nga nakapatoo sa uban nga ang Biblia nagatudlo ug tadlas sa kaliwatan nga silot alang sa sala, apan kini nga hubad sayop. Ang bersikulo nga gisusi mao ang Exodo 20:5, nga nagpahayag mahitungod sa mga diosdios, “Dili kamo moyukbo ni magsimba kanila; kay Ako, ang GINOO nga inyong Dios, abubhoan nga Dios, nagasilot sa mga anak sa salas sa mga amahan ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan niadtong nasilag kanako.” Kini nga bersikulo wala nagahisgot sa silot, kondili ang mga sangpotanan. Ginasulti niini nga ang mga sangpotanan sa mga sala sa tawo mabati sa mosunod nga kaliwatan. Ginasultihan sa Dios ang mga Israelita nga mabati sa ilang mga anak ang epekto sa kaliwatan sa ilang mga ginikanan isip natural nga resulta sa ilang pagkamasinupakon ug kasilag sa Dios. Ang mga anak nga gipadeako sa maong kahimtangan maghimo ug susamang pagsimbag diosdios, ug sa ingon mahulog ngadto sa natukod nga inandan nga pagkamasinupakon. Ang epekto sa masinupakong kaliwatan mao ang pagtisok ug lawom kaayo nga pagkadaotan nga magkinahanglan ug pipila ka mga kaliwatan ang moalbay aron mabali niini ang maong kahimtang. Dili kita paninglan sa Dios sa mga sala sa atong mga ginikanan, apan usahay mag-antos kita ingon nga resulta sa mga sala nga nahimo sa atong mga ginikanan, ingon nga gihulagway sa Exodo 20:5.

Ingon nga gipakita sa Ezekiel 18:20, matag usa kanato manubag sa iyang kaugalingong mga sala ug kinahanglan natong pas-anon resulta sa atong mga sala. Dili mahimo nga atong ipakigbahin ang atong pagka sad-an sa ubang tawo, ni mahimong manubag ang ubang alang sa atong sala. Apan, adunay usa ka pwera niini nga lagda, ug kini magamit sa tanang tawo. Usa ka tawo ang nagpas-an sa mga sala sa uban ug nagbayad sa silot alang kanila aron nga ang mga makasasala mahimong hingpit nga matarong ug putli sa panan-aw sa Dios. Ang maong tawo mao si Hesu Cristo. Gipadala sa Dios si Hesus ngadto sa kalibotan aron ibaylo ang Iyang pagkahingpit alang sa atong sala. “Gihimong sala sa Dios alang kanato Siya nga walay sala, aron nga diha Niya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios” (Ikaduhang Corinto 5:21). Gikuha ni Hesu Cristo ang silot alang sa sala alang niadtong moduol Kaniya diha sa pagtoo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Silotan ba ang mga anak sa sala sa ilang mga ginikanan?
© Copyright Got Questions Ministries