settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang dili mapasaylo nga sala?

Tubag


Ang dili mapasaylo nga sala o “pagpasipala sa Balaang Espiritu” nahisgotan sa Marcos 3:22 – 30 ug sa Mateo 12:22 – 32. Si Hesus miingon, “Sa pagkatinuod, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang pagbutangbutang nga ilang malitok” (Marcos 3:28), apan mihatag Siya dayon ug usa ka pwera: “Si bisan kinsa nga magpasipala batok sa Balaang Espiritu dili mapasaylo; sila sad-an sa dumalayong sala” (bersikulo 29).

Sumala kang Hesus, ang dili mapasaylo nga sala talagsaon. Kini usa ka sala nga dili mapasaylo (ang “dili” maoy kahulogan sa “bisan niini nga katuigan o sa umalabot nga katuigan” sa Mateo 12:32). Ang dili mapasaylo nga sala maoy pagpasipala (“masupilon nga walay pagtahud”) sa Balaang Espiritu diha sa konteksto sa buhat sa Espiritu sa kalibotan pinaagi ni Cristo. Sa laing pagkasulti, ang partikular nga kaso sa pagpasipala nga nakita sa Mateo 12 ug sa Marcos 3 talagsaon. Ang sad-an nga Partido, usa ka pundok sa mga Pariseo, nakasaksi sa dili malalis nga pamatuod nga si Hesus nagapamuhat sa mga milagro diha sa gahum sa Balaang Espiritu, apan ilang giangkon nga Siya giyawaan sa prinsipe sa mga demonyo, nga si Beelzebu (Mateo 12:24; Marcos 3:30).

Ang mga pangulong Judio sa panahon ni Hesus nakahimo ug dili mapasaylo nga sala agig pagpasangil ni Hesu Cristo (sa personal, sa kalibotan) nga giyawaan. Wala silay ikapasangil sa maong binuhatan. Wala sila nagasulti gikan sa pagka walay alamag o sayup nga pagsabot. Sayod ang mga Pariseo nga si Hesus mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios aron pagluwas sa Israel. Sayod sila nga ang mga propesiya nangatuman. Nakita nila ang katingalahang pagpamuhat ni Hesus, ug ilang nadungog ang Iyang tin-aw nga presentasyon sa kamatuoran. Apan tuyo nilang gipili paglimod sa kamatuoran ug pagbutangbutang sa Balaang Espiritu. Ingon nga nag-atubang sa Kahayag sa Kalibotan, nahumod sa Iyang himaya, mahagiton nilang gipiyong ang ilang mga mata ug nahimong tinuyo nga buta. Gipahayag ni Hesus nga ang maong sala dili mapasaylo.

Ang pagpasipala batok sa Balaang Espiritu, espesipiko ingon nga alang sa kahimtang sa mga Pariseo kaniadto, dili mapareho karon. Si Hesu Cristo wala sa kalibotan, ug walay personal nga makakita kang Hesu nga nagmilagro ug unya ipasangil ang maong gahom kang Satanas imbes sa Balaang Espiritu. Ang bugtong dili mapasaylo nga sala karon mao ang mapinadayunong pagkadili matinuohon. Walay kapasayloan alang sa usa ka tawo nga namatay nga nagsalikway kang Cristo. Ang Balaang Espiritu nagapamuhat sa kalibotan, pagkonbikto sa mga wala pa naluwas sa sala, sa pagkamatarong ug sa paghukom (Juan 16:8). Kon ang maong tawo motukol sa maong pagkonbikto ug magpabiling dili mahinulsolon, nan iyang ginapili ang impiyerno labaw sa langit. “Kon walay pagtoo dili mahimo nga makapahimuot sa Dios” (Hebreo 11:6), ug ang hingtungdan sa pagtoo mao si Hesus (Buhat 16:31). Walay kapasayloan alang sa tawo nga mamatay nga walay pagtoo ni Cristo.

Nagsangkap ang Dios alang sa atong kaluwasan diha sa Iyang Anak (Juan 3:16). Ang kapasayloan eksklusibong hikaplagan diha ni Hesus (Juan 14:6). Ang isalikway ang bugtong Manluluwas mao ang mabilin nga walay paagi sa kaluwasan; ang pagsalikway sa nag-inusarang kapasayloan mao, sa klaro nga pagkasulti, dili mapasaylo.

Daghang mga tawo nahadlok nga nakahimo silag ubang sala nga dili mapasaylo ug dili pasayloon sa Dios, ug ilang gibati nga wala nay paglaum alang kanila, bisan unsa pay ilang himoon. Wala nay laing ganahan si Satanas kondili ang magpadayon ang mga tawo mahago sa maong sayop nga pagsabot. Naghatag ang Dios ug pagdasig sa mga makasasala nga nakonbikto sa iyang sala: “Duol sa Dios ug Siya mopaduol kaninyo” (Santiago 4:8). “Diin ang sala nidagsa, ang grasya mas labi pang midagaya” (Roma 5:20). Ug ang pamatuod ni Pablo usa ka positibo nga pamatuod nga ang Dios makahimo ug mohimo pagluwas ni bisan kinsa nga moduol Kaniya diha sa pagtoo (Unang Timoteo 1:12 – 17). Kon ikaw nagaantos sa palas-anon sa pagka sad-an karon, makasalig ka nga wala ka makahimo sa dili mapasaylo nga sala. Naghulat ang Dios uban sa bukas nga mga bukton. Ang mga saad ni Hesus mao nga “makahimo siya pagluwas sa bug-os niadtong moduol sa Dios pinaagi Kaniya” (Hebrewo 7:25). Dili gayud mopakyas ang atong GINOO. “Tinuod gayud ang Dios maoy akong kaluwasan; mosalig ako ug dili mahadlok. Ang GINOO, Ang GINOO mismo, maoy akong kusog ug panalipod; nahimo Siyang akong kaluwasan” (Isaias 12:2).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang dili mapasaylo nga sala?
© Copyright Got Questions Ministries