settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagkahibalo kung ang usa ka butang sala?

Tubag


Adunay duha ka mga hilisgotan nga nalambigit niini nga pangutana, ang mga butang nga gihisgotan ug gipahayag nga sala sa Kasulatan ug kadtong wala direktang gitubag sa Kasulatan. Ang mga talaan sa Kasulatan sa nagkalainlaing mga sala naglakip sa Mga Panultihon 6:16-19, Mga Taga Galacia 5: 19-21, ug Unang Korinto 6: 9-10. Walay pagduha-duha nga kining mga tudling nagpresentar sa mga kalihokan ingon nga sal-an, mga butang nga wala giuyonan sa Dios. Pagpatay, pagpanapaw, pagpamakak, pagpangawat, ug uban pa-walay duhaduha nga ang Kasulatan nagpresentar sa maong mga butang ingon nga sala. Ang mas lisud nga hilisgutan mao ang pagtino unsa ang sal-an sa mga dapit nga wala direktang gitubag sa Kasulatan. Kung ang Kasulatan wala maglakip sa usa ka hilisgutan, adunay pipila ka kinatibuk-ang mga prinsipyo sa Iyang Pulong nga mogiya kanato.

Una, sa dihang walay espesipikong kasayoran sa kasulatan, kini maayong ipangutana dili kung ang usa ka butang sayup, inay, kon kini maayo ba gayud. Pananglitan, ang Kasulatan nag-ingon nga kinahanglan natong "pahimuslan ang matag higayon" (Kolosas 4:5). Ang atong pipila ka mga adlaw dinhi sa yuta mubo kaayo ug bililhon kalabut sa kahangturan nga dili kita angay nga mag-usik sa panahon sa mga hinakog nga butang, apan gamiton lamang kini kon "unsay makatabang sa pagtukod sa uban sumala sa ilang mga panginahanglan" (Mga Taga-Efeso 4:29).

Ang usa ka maayo nga pagtesting mao ang pagtino kon kita sa pagkatinuod, diha sa maayong tanlag, mohangyo sa Dios sa pagpanalangin ug paggamit sa partikular nga kalihokan alang sa Iyang kaugalingong maayo nga mga katuyoan. “Busa, kon magakaon kamo o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios” (Unang Korinto 10:31). Kon dunay higayon sa pagduhaduha kon kini makapahimuot ba sa Dios, nan labing maayo nga biyaan kini. “Kay ang tanan nga dili gumikan sa pagtoo, kini sala” (Taga Roma 14:23). Kinahanglan natong mahinumdoman nga ang atong mga lawas, ingon man ang atong mga kalag, natubos na ug iya sa Dios. “Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatonan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas” (Unang Korinto 6:19 – 20). Kining mahinungdanon nga kamatuoran kinahanglan adunay usa ka matuod nga kalabotan sa unsay atong gibuhat ug asa kita moadto.

Dugang pa, kinahanglan natong timbangtimbangon ang atong mga lihok dili lamang sa kalabutan sa Dios, kondili usab sa kalabutan sa sangpotanan niini sa atong panimalay, sa atong mga higala, ug uban pang mga tawo sa kinatibuk-an. Bisan kon ang usa ka partikular nga butang dili makapasakit kanato sa kinauggalingon, kon kini makadaot nga impluwensya o makaapekto sa uban, usa kini ka sala. “Ang maayo mao ang dili pagkaon ug karni o pag-inom ug bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapangdol sa imong igsoon . . . Kinahanglan natong mga malig-on ang pagyayong sa mga kaluya sa mga mahuyang, ug dili ang pagpahimuot sa atong kaugalingon” (Mga Taga-Roma 14:21; 15:1).

Sa katapusan, hinumdomi nga si Hesu Kristo mao ang atong Ginoo ug Manluluwas, ug walay lain nga angayng tugotan nga mag-una sa atong pag-uyon sa Iyang kabubut-on. Walay inandan o kalingawan o ambisyon nga mahimong itugot aron makabaton ug dili makatarungaong paggamhan sa atong kinabuhi; si Kristo lamang ang adunay maong taggahom. “Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako," apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang” (Unang Korinto 6:12). “Ug bisan unsay inyong pagabuhaton, sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Jesus, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya” (Kolosas 3:17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagkahibalo kung ang usa ka butang sala?
© Copyright Got Questions Ministries