settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanigarilyo?

Tubag


Ang Kasulatan wala gayud direktang naghisgot sa pagpanigarilyo. Adunay mga prinsipyo, hinoon, matin-aw nga mapadapat sa pagpanigarilyo. Una, gisugo kita sa Kasulatan nga dili tugotan ang atong mga lawas nga "magamhan" sa bisan unsang butang. "Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang” (Unang Korinto 6:12). Ang pagpanigarilyo dili ikalimod nga makapagumon. Unya sa samang teksto gisultihan kita, “Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatonan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas (Unang Korinto 6:19 – 20). Ang pagpanigarilyo sa walay pagduhaduha dautan kaayo alang sa imong panglawas. Ang pagpanigarilyo napamatud-ang makadaut sa mga baga ug sa kasingkasing.

Ang panigarilyo ba mahimong isipon nga "mapuslanon" (Unang Korinto 6:12)? Mahimo bang masulti nga ang pagpanigarilyo tinuod nga makapasidungog sa Dios pinaago sa imong lawas (Unang Korinto 6:20)? Mahimo ba nga ang usa ka tawo sa walay lipudlipud manigarilyo "alang sa himaya sa Dios" (Unang Korinto 10:31)? Kami nagtuo nga ang tubag niining tulo ka mga pangutana mao ang masanting nga "dili." Tungod niini, nagatuo kita nga ang pagpanigarilyo sala ug busa dili angay buhaton sa mga alagad ni Hesus Kristo.

Ang uban makiglalis batok niini nga panglantaw pinaagi sa pagpunting sa katinuoran nga daghang mga tawo ang mokaon sa dili sustansyadong pagkaon, nga sama rang makapagumon ug dili maayo alang sa lawas. Ingon nga usa ka pananglitan, daghang mga tawo ang walay mahimo sa pagkagumon sa caffeine nga sila dili makalihok nga walay unang tasa sa kape sa buntag. Samtang kini tinuod, sa unsang paagi nga kini naghimo sa pagpanigarilyo nga husto? Kini ang atong panagbangi nga ang mga Kristohanon kinahanglan maglikay sa kabusawan ug hilabihan ka dili sustansyadong pagkaon. Oo, ang mga Kristohanon sagad salingkapaw pinaagi sa pagsaway sa usa ka sala ug pagkonsentir sa lain, apan, sa makausa pa, kini wala nakapahimo sa pagpanigarilyo ingon nga makapahimaya sa Dios.

Ang laing pangatarungan batok niini nga panglantaw sa pagpanigarilyo mao nga daghang mga tawong diosnon nga mga hinabako, sama sa bantogang magwawali sa Britanya nga si C.H. Spurgeon, kinsa nailhan nga hinabako. Sa makausa pa, walakita nagatuo nga kining pangatarungan naghupot sa bisan unsang gibug-aton. Kami nagtuo nga si Spurgeon sayup sa iyang pagpanigarilyo. Sa laing bahin dili ba siya usa ka diosnong tawo ug talagsaong magtutudlo sa Pulong sa Dios? Sa bug-os mao kana! Nakahimo ba ang tanan niyang binuhatan ug mga inandan nga nagpasidungog sa Dios? Dili.

Sa pagpahayag nga ang panigarilyo sala, wala kita nagasulti nga ang tanang mga hinabako mga dili luwas. Adunay daghang matuod nga mga magtutuo ni Hesu-Kristo nga manigarilyo. Ang pagpanigarilyo dili makapugong sa usa ka tawo nga maluwas. Dili usab kini hinungdan nga ang tawo mawad-an sa kaluwasan. Ang pagpanigarilyo wala hikabsan sa kapasayloan itandi sa bisan unsang sala, kon sa usa ka tawo ba nga padulong ug pagka-Kristohanon o Kristohanon nga nagakompisal sa iyang sala ngadto sa Dios (Unang Juan 1: 9).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanigarilyo?
© Copyright Got Questions Ministries