தலைப்புச் சார்ந்த வேதாகமக் கேள்விகள்


தற்கொலையைப் பற்றிய கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? தற்கொலையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

கருக்கலைப்பைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

யுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மன அழுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படி மன அழுத்தத்தை மேற்கொள்ள முடியும்?

உங்களுடைய பணத்தைக் கையாளுவது குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மரண தண்டனையை / கொலைத்தண்டனையைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சுகமாகுதலைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? பாவநிவாரண பலியில் சுகமாகுதலும் இருக்கிறதா?

பொறுமையைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கவலையைக் குறித்து வேதாகமம் என்னக் கூறுகிறது?

சோம்பேறித்தனம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

பொறுப்புக்கூறலின் முக்கியத்துவம் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவர் சுயமரியாதையை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்?

பயத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

எரிச்சல் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

பெருமையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கோபத்தைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

வீண்பேச்சுகளைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

நாம் எப்படிப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட (கோஷர்) வேண்டும் என்பதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஆவிகள் / பேய்கள் கூட்டம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
தலைப்புச் சார்ந்த வேதாகமக் கேள்விகள்