வேதாகமத்தில் தலைப்புச் சார்ந்த கேள்விகள்


தற்கொலையைப் பற்றிய கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? தற்கொலையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

கருக்கலைப்பை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

யுத்தத்தை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

மன அழுத்தத்தை குறித்து வேதாகமம் சொல்வது என்ன? கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி மன அழுத்தத்தை மேற்கொள்ள முடியும்?

உங்கள் பணத்தை கையாளுவது பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

மரண தண்டனையை குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

சுகமாகுதலை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? பாவநிவாரண பலியினால் சுகமடைகிறோமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேதாகமத்தில் தலைப்புச் சார்ந்த கேள்விகள்