தலைப்புச் சார்ந்த வேதாகமக் கேள்விகள்


தற்கொலையைப் பற்றிய கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? தற்கொலையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

கருக்கலைப்பைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

யுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மன அழுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படி மன அழுத்தத்தை மேற்கொள்ள முடியும்?

உங்களுடைய பணத்தைக் கையாளுவது குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மரண தண்டனையை / கொலைத்தண்டனையைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சுகமாகுதலைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? பாவநிவாரண பலியில் சுகமாகுதலும் இருக்கிறதா?


முகப்பு பக்கம்
தலைப்புச் சார்ந்த வேதாகமக் கேள்விகள்