settings icon
share icon
கேள்வி

சோம்பேறித்தனம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

பதில்


நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதியில், இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்க முனைகிறது, மற்றும் மீதமுள்ள ஓய்வில் இருக்கும் ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. இந்த சட்டம் மக்களுக்கும் பொருந்தும். சிலர் இயற்கையாகவே திட்டங்களை முடிக்க உந்தப்படுகிறார்கள், மற்றவர்கள் அக்கறையற்றவர்கள், மந்தநிலையை சமாளிக்க உந்துதல் தேவை. சோம்பல், சிலருக்கு ஒரு வாழ்க்கை முறை, மேலும் இது அனைவருக்கும் ஒரு சோதனையாகும். ஆனால், கர்த்தர் மனிதன் வேலையைச் செய்யவேண்டும் நிர்ணயித்துள்ளதால், சோம்பேறித்தனம் என்பது பாவம் என்று வேதாகமம் தெளிவாக்குகிறது. “சோம்பேறியே, நீ எறும்பினிடத்தில்போய், அதின் வழிகளைப் பார்த்து, ஞானத்தைக் கற்றுக்கொள்” (நீதிமொழிகள் 6:6).

சோம்பேறித்தனம் பற்றி வேதாகமத்தில் கூறுவதற்கு நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன. சோம்பேறித்தனம் மற்றும் சோம்பேறியான நபருக்கான எச்சரிக்கைகள் பற்றி நீதிமொழிகள் குறிப்பாக ஞானத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. சோம்பேறி ஒருவர் வேலையை வெறுக்கிறார் என்று நீதிமொழிகள் சொல்கின்றன: "சோம்பேறியின் கைகள் வேலைசெய்யச் சம்மதியாததினால், அவன் ஆசை அவனைக் கொல்லும்" (21:25); அவர் தூக்கத்தை நேசிக்கிறார்: "கதவு கீல்மூளையில் ஆடுகிறதுபோல, சோம்பேறியும் படுக்கையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான்" (26:14); அவர் சாக்குப்போக்குகளைத் தருகிறார்: “வழியிலே சிங்கம் இருக்கும், நடு வீதியிலே சிங்கம் இருக்கும் என்று சோம்பேறி சொல்லுவான்” (26:13); அவர் நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணாக்குகிறார்: “தன் வேலையில் அசதியாயிருப்பவன் அழிம்பனுக்குச் சகோதரன்” (18:9); அவர் ஒரு புத்திசாலி என்று அவர் நம்புகிறார், ஆனால் அவர் ஒரு முட்டாள்: "புத்தியுள்ள மறுஉத்தரவு சொல்லத்தகும் ஏழுபேரைப்பார்க்கிலும் சோம்பேறி தன் பார்வைக்கு அதிக ஞானமுள்ளவன்" (26:16).

சோம்பேறிகளுக்கான சேமிப்பில் முடிவை நீதிமொழிகள் நமக்குக் கூறுகின்றன: ஒரு சோம்பேறி ஒரு வேலைக்காரனாக (அல்லது கடனாளியாக) மாறுகிறான்: “ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களுடைய கை ஆளுகைசெய்யும்; சோம்பேறியோ பகுதிகட்டுவான்” (12:24); அவரது எதிர்காலம் இருண்டது: “சோம்பேறி குளிருகிறதென்று உழமாட்டான், அறுப்பிலே பிச்சைகேட்டாலும் அவனுக்கு ஒன்றுங்கிடையாது” (20: 4); அவர் வறுமைக்கு வரக்கூடும்: “சோம்பேறியுடைய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது; ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களுடைய ஆத்துமாவோ புஷ்டியாகும்” (13: 4).

ஒரு கிறிஸ்தவரின் வாழ்க்கையில் சோம்பலுக்கு இடமில்லை. ஒரு புதிய விசுவாசி உண்மையாக கற்பிக்கப்படுகிறார், “… விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல” (எபேசியர் 2:8-9). மறுரூபமாக்கப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து தேவன் எந்தப் பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று ஒரு விசுவாசி தவறாக நம்பினால் சும்மா இருக்க முடியும். "ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறா" (எபேசியர் 2:10). கிறிஸ்தவர்கள் படைப்புகளால் இரட்சிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் செயல்களால் விசுவாசத்தைக் காட்டுகிறார்கள் (யாக்கோபு 2:18, 26). சோம்பல் தேவனுடைய நோக்கத்தை மீறுகிறது – அதாவது நல்ல செயல்களை மீறுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு புதிய இயல்பைக் கொடுப்பதன் மூலம் சோம்பேறித்தனத்திற்கு மாம்சத்தின் போக்கைக் மேற்கொள்ள கர்த்தர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார் (2 கொரிந்தியர் 5:17).

நம்முடைய புதிய இயல்பில், நம்மை மீட்டுக்கொண்ட நம்முடைய இரட்சகரின்மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக விடாமுயற்சியுடனும், உற்பத்தித்திறனுக்கும் நாம் தூண்டப்படுகிறோம். சோம்பேறித்தனத்துக்கும் மற்ற எல்லா பாவங்களுக்கும் நம்முடைய பழைய முனைப்பு, தெய்வீக வாழ்க்கையை வாழ விரும்புவதன் மூலம் மாற்றப்பட்டுள்ளது: "திருடுகிறவன் இனித் திருடாமல், குறைச்சலுள்ளவனுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாகத் தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி, தன் கைகளினால் நலமான வேலைசெய்து, பிரயாசப்படக்கடவன்" (எபேசியர் 4:28). நம் உழைப்பின் மூலம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு வழங்க வேண்டியதன் தேவையைக் குறித்து நாம் குற்றவாளிகள்: “ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும், விசேஷமாகத் தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற்போனால், அவன் விசுவாசத்தை மறுதலித்தவனும், அவிசுவாசியிலும் கெட்டவனுமாயிருப்பான்” (1 தீமோத்தேயு 5:8); தேவனுடைய குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்களுக்கும்: “நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி, எனக்கும் என்னுடனேகூட இருந்தவர்களுக்கும் வேண்டியவைகளுக்காக இந்தக் கைகளே வேலைசெய்தது. இப்படிப் பிரயாசப்பட்டு, பலவீனரைத் தாங்கவும், வாங்குகிறதைப்பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டுமென்று எல்லாவிதத்திலேயும் உங்களுக்குக் காண்பித்தேன் என்றான்” (அப்போஸ்தலர் 20:34-35).

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் நம்முடைய உழைப்பால் நம்முடைய கர்த்தரால் வெகுமதி கிடைக்கும் என்பதை அறிவோம்: “நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக; நாம் தளர்ந்துபோகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம். ஆகையால் நமக்குக் கிடைக்கும் சமயத்திற்குத்தக்கதாக, யாவருக்கும், விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும், நன்மைசெய்யக்கடவோம்” (கலாத்தியர் 6:9-10); “நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவைச் சேவிக்கிறதினாலே, சுதந்தரமாகிய பலனைக் கர்த்தராலே பெறுவீர்களென்று அறிந்து, எதைச் செய்தாலும், அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல், கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய்ச் செய்யுங்கள்” (கொலோசெயர் 3:23-24); “ஏனென்றால், உங்கள் கிரியையையும், நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதினாலும் தமது நாமத்திற்காகக் காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்துவிடுகிறதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவரல்லவே” (எபிரெயர் 6:10).

றிஸ்தவர்கள் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதிலும் மற்றும் சீஷராக்குவதிலும் தேவனுடைய பலத்தில் உழைக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நம்முடைய உதாரணம்: “எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு, அவரையே நாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனுஷனுக்கும் புத்திசொல்லி, எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம்பண்ணுகிறோம். அதற்காக நான் எனக்குள்ளே வல்லமையாய்க் கிரியை நடப்பிக்கிற அவருடைய பலத்தின்படி போராடிப் பிரயாசப்படுகிறேன்” (கொலோசெயர் 1:28-29). பரலோகத்தில்கூட, கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுக்குச் செய்யும் சேவை தொடரும், ஆனால் சாபத்தால் சூழப்படாது (வெளிப்படுத்துதல் 22:3). நோய், துக்கம், பாவம்-சோம்பல் போன்றவற்றிலிருந்து விடுபட்டு, பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தரை என்றென்றும் மகிமைப்படுத்துவார்கள். “ஆகையால், எனக்குப் பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து, நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும், அசையாதவர்களாயும், கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக” (1 கொரிந்தியர் 15:58).

Englishமுகப்பு பக்கம்

சோம்பேறித்தனம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries