இறையியலைக் குறித்த கேள்விகள்


முறைப்படுத்தப்பட்ட இறையியல் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ உலக கண்ணோட்டம் என்றால் என்ன?

கால்வினிசம் எதிராக அர்மீனியனிசம்—எந்த கருத்து சரியானது?

பிரிமில்லேனியலிசம் (ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் முந்தைய நிலை) என்றால் என்ன?

விலக்கீடு செய்தல் என்றால் என்ன? விலக்கீடு வேதாகமத்தின்படியானதா?

முன்குறித்தல் என்றால் என்ன? முன்குறித்தல் வேதாகமத்தின்படியானதா?

பாவபரிகாரத்தின் பல்வேறு கோட்பாடுகள் என்ன?

உடன்படிக்கை இறையியல் என்றால் என்ன மற்றும் அது வேதத்தின்படியானதா?

சீர்திருத்த இறையியல் என்றால் என்ன?

பொதுவான வெளிப்பாடு மற்றும் சிறப்பு வெளிப்பாடு என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ தற்காப்பளித்தல் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் என்றால் என்ன?

தெய்வீக ஏற்பாடு என்றால் என்ன?

திரித்துவகோட்பாடு என்றால் என்ன? திரித்துவகோட்பாடு வேதாகமத்தின்படியானதா?

இறையியலின் வரையறை என்ன?

அம்மில்லினியனிசம் (amillennialism) என்றால் என்ன?

போஸ்ட் மில்லினியலிசம் (postmillennialism) என்றால் என்ன?

மாற்று இறையியல் என்றால் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
இறையியலைக் குறித்த கேள்விகள்