settings icon
share icon
கேள்வி

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் என்றால் என்ன?

பதில்


கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் கொலோசெயர் 3:1-6 வரையிலுள்ள வசனங்களில் நன்கு சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன: “நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள். பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள். ஏனென்றால், நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, நீங்களும் அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள். ஆகையால், விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளைப் பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்துப் போடுங்கள். இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வரும்.”

“செய்ய வேண்டியவை” மற்றும் “செய்யக்கூடாதவை” என்கிற பட்டியலைக் காட்டிலும், நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பது பற்றிய விரிவான வழிமுறைகளை வேதாகமம் நமக்கு அளிக்கிறது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை எவ்வாறு வாழ்வது என்பது பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது வேதாகமம் மட்டுமே. இருப்பினும், நம் வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் வேதாகமம் வெளிப்படையாக மறைக்கவில்லை. நாம் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து நெறிமுறை சங்கடங்களுக்கும் இது எவ்வாறு போதுமானதாக இருக்கிறது? அங்குதான் கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் வருகின்றன.

விஞ்ஞானம் நெறிமுறைகளை "தார்மீகக் கொள்கைகளின் தொகுப்பு, அறநெறி பற்றிய ஆய்வு" என்று வரையறுக்கிறது. ஆகவே, கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் என்பது நாம் செயல்படும் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கொள்கைகளாக இருக்கும். தேவனுடைய வார்த்தை நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் மறைக்காது என்றாலும், வெளிப்படையான அறிவுறுத்தல்கள் இல்லாத சூழ்நிலைகளில் நாம் நம்மை நடத்திக்கொள்ள வேண்டிய தரங்களை அதன் கொள்கைகள் நமக்குத் தருகின்றன.

உதாரணமாக, சட்டவிரோதமான நிலையில் போதைப்பொருளைப் பயன்படுத்துவது பற்றி வேதாகமம் வெளிப்படையாக எதுவும் கூறவில்லை, ஆனால் வேதத்தின் மூலம் நாம் கற்றுக் கொள்ளும் கொள்கைகளின் அடிப்படையில், அது தவறு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஒன்று, நமது சரீரம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம் என்றும், ஆக நமது சரீரத்தினாலும் தேவனை கனப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வேதாகமம் சொல்லுகிறது (1 கொரிந்தியர் 6: 19-20). போதை மருந்துகள் நம் உடலுக்கு என்ன செய்கின்றன என்பதை அறிவது - அவை பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு ஏற்படுத்தும் தீங்கையும் அவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயத்தை அழிப்போம் என்பதையும் அறிவோம். அது நிச்சயமாக தேவனுக்கு மதிப்பளிப்பதாகவோ அல்லது அவருக்கு மகிமையைக் கொண்டு வருகிறதாகவோ இல்லை. தேவனே நமக்கு அவர் ஏற்படுத்தி வைத்துள்ள அதிகாரிகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் வேதாகமம் சொல்லுகிறது (ரோமர் 13:1). போதை மருந்துகளின் சட்டவிரோத தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, அவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் அதிகாரிகளிடம் அடிபணியவில்லை, ஆனால் அவற்றுக்கு எதிராகக் கலகம் தான் செய்கிறோம். சட்டவிரோத மருந்துகள் சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டால் அது சரியா? அது முதல் முதல் பிரமாணத்தை அல்லது கொள்கையை மீறாமல் இருக்குமேயானால்.

வேதத்தில் நாம் காணும் பிரமாணங்களைக் கொண்டு எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் கிறிஸ்தவர்கள் நன்நெறிமுறை போக்கை தீர்மானிக்க முடியும். சில சந்தர்ப்பங்களில், கொலோசெயர் 3-ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் காணும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கான விதிகளைப் போல இது எளிமையாக இருக்கும். இருப்பினும், மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், நாம் கொஞ்சம் ஆழமாக செல்ல வேண்டும். அதற்கான சிறந்த வழி தேவனுடைய வார்த்தைபேரில் ஜெபிப்பதாகும். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு விசுவாசியிலும் வாழ்கிறார், அவருடைய செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதி நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்குக் கற்பிக்கிறதாகும்: “என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்” (யோவான் 14:26). “நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப் போதிக்கவேண்டுவதில்லை; அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையுங்குறித்து உங்களுக்குப் போதிக்கிறது; அது சத்தியமாயிருக்கிறது, பொய்யல்ல, அது உங்களுக்குப் போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக” (1 யோவான் 2:27). ஆகவே, நாம் வேதத்தைப் பற்றிக்கொண்டு ஜெபிக்கும்போது, ஆவியானவர் நமக்கு மெய்யாகவே வழிகாட்டுவார், நமக்குப் போதிப்பார். எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் பிடித்துக்கொள்ள வேண்டிய கொள்கைகளை அவர் நமக்குக் காண்பிப்பார்.

நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் அல்லது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவனுடைய வார்த்தை நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு கூறாவிட்டாலும், ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு இது போதுமானதாக இருக்கிறது. பெரும்பாலான விஷயங்களுக்கு, வேதாகமம் சொல்வதை நாம் வெறுமனே காணலாம் மற்றும் அதன் அடிப்படையில் சரியான போக்கைப் பின்பற்றலாம். வேதவசனம் வெளிப்படையான வழிமுறைகளை வழங்காத நெறிமுறை கேள்விகளில், நிலைமைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பிரமாணங்களை நாம் தேட வேண்டும். நாம் அவருடைய வார்த்தையை உறுதியாகப் பற்றிக்கொண்டு ஜெபிக்க வேண்டும், அவருடைய ஆவியானவருக்கு நம்மைத் திறந்து கொடுக்க வேண்டும். ஆவியானவர் நமக்குக் கற்பிப்பார், நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பிரமாணங்களைக் கண்டுபிடிக்க வேதாகமத்தின் மூலம் நமக்கு வழிகாட்டுவார், எனவே நாம் ஒரு கிறிஸ்தவராக வாழ வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries