போஸ்ட் மில்லினியலிசம் (postmillennialism) என்றால் என்ன?


கேள்வி: போஸ்ட் மில்லினியலிசம் (postmillennialism) என்றால் என்ன?

பதில்:
போஸ்ட் மில்லினியலிசம் என்பது வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் 20-ஆம் அதிகாரத்தின் வியாக்கியானமாகும், இது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை “ஆயிரவருட அரசாட்சிக்குப் பிறகு” நிகழ்கிறது என்பதாக பார்க்கிறது, இது ஒரு பொற்காலம் அல்லது கிறிஸ்தவ செழிப்பு மற்றும் ஆதிக்கத்தின் சகாப்தம் என காண்கிறது. இந்தச் சொல் கடைசிக்காலத்தின் பல ஒத்த கருத்துக்களை உள்ளடக்கியது ஆகும், மேலும் இது ஆயிரவருட அரசாட்சிக்கு முன்பாகவே கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை இருக்கும் என்கிறதான பிரிமிலினிய கோட்பாட்டின் காலத்திற்கு முரணாக நிற்கிறது மற்றும் ஆயிரவருட அரசாட்சியே இல்லை என்கிற அமில்லினியலிச கோட்பாட்டிற்கும் எதிரானதாகும்.

போஸ்ட் மில்லினியலிசம் என்பது கிறிஸ்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு திரும்புவார், ஆனால் அதற்கும் 1000 ஆண்டுகளுக்கும் சம்பந்தமில்லை/அவசியமில்லை என்பதாகும். இந்த கருத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் நிறைவேறாத தீர்க்கதரிசனத்தை ஒரு சாதாரண மற்றும் எழுத்தியல் பிரகாரமான முறையைப் பயன்படுத்தி வியாக்கியானம் செய்வதில்லை. வெளிப்படுத்துதல் 20:4-6 ஐ உண்மையில் எழுத்தியல் பிரகாரமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். "1000 ஆண்டுகள்" என்பது "நீண்ட காலம்" என்று அர்த்தம் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். மேலும், "பிந்தைய மில்லினியலிசத்தில்" "பின்" என்ற முன்னொட்டு கிறிஸ்தவர்கள் (கிறிஸ்து அல்ல) இந்த பூமியில் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தபின் கிறிஸ்து திரும்புவார் என்ற கருத்தை குறிக்கிறது. .

போஸ்ட் மில்லினியலிசத்தை விசுவாசிப்பவர்கள் இந்த உலகம் சிறப்பாகவும் மேலும் சிறப்பாகவும் மாறும் என்று நம்புகிறார்கள் — முழு உலகமும் இறுதியில் "கிறிஸ்தவமயமாக்கப்பட்டதாக" மாறும் என்றும் கூறுகிறார்கள். இது நடந்த பிறகுதான், கிறிஸ்து திரும்புவார். இருப்பினும், வேதாகமம் முன்வைக்கும் கடைசிக்காலங்களில் இது உலகின் பார்வை அல்ல. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்திலிருந்து, எதிர்காலத்தில் உலகம் ஒரு பயங்கரமான இடமாக இருக்கும் என்பதைக் காண்பது எளிது. மேலும், 2 தீமோத்தேயு 3:1-7-ல் பவுல் கடைசி நாட்களை “கொடிய காலங்கள்” என்று விவரிக்கிறார்.

போஸ்ட் மில்லினியலிச கோட்பாடுகளைக் கொண்டிருப்பவர்கள், நிறைவேறாத தீர்க்கதரிசனத்தை விளக்குவதற்கும், தங்கள் சொந்த அர்த்தங்களை வார்த்தைகளுக்கு ஒதுக்குவதற்கும் ஒரு எழுத்தியல் பூர்வமில்லாத முறையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், ஒருவர் தனது இயல்பான பொருளைத் தவிர வேறு சொற்களுக்கு அர்த்தங்களை ஒதுக்கத் தொடங்கும் போது, ஒரு நபர் ஒரு சொல், சொற்றொடர் அல்லது வாக்கியத்தை அவர் விரும்பும் எதையும் குறிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க முடியும். சொற்களின் பொருளைப் பற்றிய அனைத்து புறநிலைகளும் இழக்கப்படுகின்றன. வார்த்தைகள் அவற்றின் பொருளை இழக்கும்போது, தொடர்பு நிறுத்தப்படும். இருப்பினும், இப்படியாக மொழியும் தகவல் தொடர்புகளும் இருக்க வேண்டுமென்று தேவன் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. தேவன் தனது எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் மூலம், வார்த்தைகளின் புறநிலை அர்த்தங்களுடன் நம்மைத் தொடர்புகொள்கிறார், இதனால் கருத்துக்களையும் எண்ணங்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

வேதாகமத்தின் ஒரு சாதாரண, எழுத்தியல் பிரகாரமான விளக்கம் போஸ்ட் மில்லினியலிசத்தை நிராகரிக்கிறது மற்றும் நிறைவேறாத தீர்க்கதரிசனம் உட்பட அனைத்து வேதவாக்கியங்களுக்கும் ஒரு சாதாரண விளக்கத்தையே கொண்டுள்ளது. வேதத்தில் நிறைவேறின நூற்றுக்கணக்கான தீர்க்கதரிசனங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. உதாரணமாக, பழைய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்மையில் நிறைவேறின. கிறிஸ்துவின் கன்னிப் பிறப்பைக் கவனியுங்கள் (ஏசாயா 7:14; மத்தேயு 1:23). நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவருடைய மரணத்தைக் கவனியுங்கள் (ஏசாயா 53:4-9; 1 பேதுரு 2:24). இந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்டன, மேலும் எதிர்காலத்திலும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்காக தொடருவார் என்று கருதுவதற்கு இதுவே போதுமான காரணம். போஸ்ட் மில்லினியலிசம் தோல்வியுற்றது, அது வேதாகம தீர்க்கதரிசனத்தை அகநிலை ரீதியாக விளக்குகிறது மற்றும் ஆயிரவருட அரசாட்சியானது கிறிஸ்துவால் அல்ல, திருச்சபையால் நிறுவப்படும் என்று கருதுகிறது.

English


முகப்பு பக்கம்
போஸ்ட் மில்லினியலிசம் (postmillennialism) என்றால் என்ன?