settings icon
share icon
கேள்வி

ஏழு அருளாட்சி முறைகள் யாவை?

பதில்


அருளாட்சி முறை என்பது மனிதகுலத்திற்கான தேவனுடைய வேலை மற்றும் நோக்கங்களை வெவ்வேறு காலகட்டங்களாகப் பிரிப்பதினால் வரலாற்றை விளக்கும் ஒரு முறையாகும். பொதுவாக, ஏழு அருளாட்சி முறைகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன, இருப்பினும் சில இறையியலாளர்கள் ஒன்பது இருப்பதாக நம்புகின்றனர். மற்றவர்கள் மூன்று அல்லது முப்பத்தேழு காலகட்டங்களைக் கணக்கிடுகின்றனர். இந்த கட்டுரையில், வேதத்தில் காணப்படும் ஏழு அடிப்படை அருளாட்சி முறைகளுக்கு நம்மை மட்டுப்படுத்துவோம்.

முதல் அருளாட்சி முறை குற்றமற்ற அருளாட்சி முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது (ஆதியாகமம் 1:28-30 மற்றும் 2:15-17). இந்த அருளாட்சி முறை ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் காலத்தை உள்ளடக்கியது. இந்த காலகட்டத்தில் தேவனுடைய கட்டளைகள் (1) பூமியை குழந்தைகளால் நிரப்புதல், (2) பூமியை ஆண்டுகொள்ளுதல், (3) விலங்குகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதல், (4) தோட்டத்தைப் பராமரித்தல், (5) விலக்கப்பட்ட மரத்தின் கனிகளைச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதாவது நன்மை தீமை அறியும் மரத்தின் கனி. தேவன் கீழ்ப்படியாமைக்கு சரீரம் மற்றும் ஆவிக்குரிய மரண தண்டனையை எச்சரித்தார். தடைசெய்யப்பட்ட கனிகளை உண்பதில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் கீழ்ப்படியாமை மற்றும் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதன் மூலம் இந்த காலம் குறுகிய காலமாக இருந்தது.

இரண்டாவது அருளாட்சி முறை மனசாட்சியின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதிலிருந்து ஜலப்பிரளயம் வரை சுமார் 1,656 ஆண்டுகள் நீடித்தது (ஆதியாகமம் 3:8-8:22). சந்ததிகளாகப் பெற்ற பாவச் சுபாவத்தால் கறைபடிந்திருக்கும் தன் சொந்த விருப்பத்திற்கும் மனசாட்சிக்கும் விடப்பட்டால், மனிதகுலம் என்ன செய்யும் என்பதை இந்தக் காலகட்டம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த காலகட்டத்தின் ஐந்து முக்கிய அம்சங்கள் 1) சர்ப்பத்தின் மீது ஒரு சாபம், 2) ஸ்திரீயில் பெண்மை மற்றும் பிள்ளைப்பேறு மாற்றம், 3) இயற்கையின் மீது ஒரு சாபம், 4) உணவை உற்பத்தி செய்ய மனிதகுலத்தின் மீது வேலைகளை சுமத்துதல் மற்றும் 5) சர்ப்பத்தின் தலையை (சாத்தான்) நசுக்கும் விதையாக கிறிஸ்து என்கிற வாக்குத்தத்தம்.

மூன்றாவது அருளாட்சி முறை மனித அரசாங்கத்தின் காலகட்டமாகும், இது ஆதியாகமம் 8 இல் தொடங்கியது. தேவன் பூமியில் உள்ள ஜீவராசிகளை ஜலப்பிரளயத்தால் அழித்தார், மனித இனத்தை மீண்டும் தொடங்க ஒரு குடும்பத்தை மட்டுமே காப்பாற்றினார். நோவாவுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் தேவன் பின்வரும் வாக்குத்தத்தங்களையும் கட்டளைகளையும் கொடுத்தார்:

1. தேவன் மீண்டும் பூமியை சபிக்க மாட்டார்.

2. நோவாவும் அவனது குடும்பமும் பூமியை ஜனங்களால் நிரப்ப வேண்டும்.

3. அவர்கள் விலங்குகளின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள்.

4. அவர்கள் இறைச்சியை சாப்பிட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

5. மரண தண்டனை சட்டம் நிறுவப்பட்டது.

6. இனி உலகெங்குமான உலகளாவிய ஜலப்பிரளயம் வராது.

7. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தின் அடையாளம் வானவில்லாக இருக்கும்.

தேவன் கட்டளையிட்டபடி நோவாவின் சந்ததியினர் பூமியை எங்கும் சிதறடித்து நிரப்பவில்லை, இதனால் இந்த காலகட்டத்தில் தங்கள் பொறுப்பில் தோல்வியடைந்தனர். ஜலப்பிரளயத்திற்கு சுமார் 325 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பூமியின் ஜனங்கள் ஒரு பெரிய கோபுரத்தை உருவாக்கத் தொடங்கினர், இது அவர்களின் ஒற்றுமை மற்றும் பெருமைக்கான ஒரு பெரிய நினைவுச்சின்னமாகும் (ஆதியாகமம் 11:7-9). தேவன் கட்டுமானத்தை நிறுத்தினார், வெவ்வேறு பாஷைகளை உருவாக்கினார் மற்றும் பூமியை நிரப்ப அவரது கட்டளையை அமல்படுத்தினார். இதன் விளைவாக பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் கலாச்சாரங்களின் எழுச்சி ஏற்பட்டது. அப்போதிருந்து, மனித அரசாங்கங்கள் நிஜமாகவே இருக்கின்றன.

நான்காவது அருளாட்சி முறை, வாக்குத்தத்தத்தின் காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது, ஆபிரகாமின் அழைப்போடு ஆரம்பித்து, முற்பிதாக்களின் வாழ்வில் தொடர்ந்தது, சுமார் 430 வருட காலப்பகுதியான எகிப்திலிருந்து யூத மக்கள் வெளியேறியதுடன் முடிவடைந்தது. இந்தக் காலக்கட்டத்தில் தேவன் தம் ஜனங்களாகத் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பெரிய தேசத்தை உருவாக்கினார் (ஆதியாகமம் 12:1-யாத்திராகமம் 19:25).

வாக்குத்தத்தத்தின் காலத்தின் அடிப்படை வாக்குறுதி ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கை ஆகும். அந்த நிபந்தனையற்ற உடன்படிக்கையின் சில முக்கிய காரியங்கள் இங்கே:

1. ஆபிரகாமிலிருந்து தேவன் இயற்கை மற்றும் ஆவிக்குரிய செழிப்புடன் ஆசீர்வதிக்கும் ஒரு பெரிய தேசம் வரும்.

2. தேவன் ஆபிரகாமின் பெயரைப் பெரிதாக்குவார்.

3. ஆபிரகாமின் சந்ததியை ஆசீர்வதித்தவர்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார், அவர்களை சபித்தவர்களை சபிப்பார்.

4. ஆபிரகாமுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். இது இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவருடைய இரட்சிப்பின் வேலையிலும் நிறைவேறுகிறது.

5. உடன்படிக்கையின் அடையாளம் விருத்தசேதனம்.

6. ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபு ஆகியோருக்கு மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்ட இந்த உடன்படிக்கை, எபிரேய மக்கள் மற்றும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களுக்கு மட்டுமே.

ஐந்தாவது அருளாட்சி முறை நியாயப்பிரமாணத்தின் அருளாட்சி முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஏறக்குறைய 1,500 ஆண்டுகள் நீடித்தது, யாத்திராகமம் முதல் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்குப் பிறகு இடைநிறுத்தப்படும் வரை. மிலேனியத்தின் போது இந்த விநியோகம் சில மாற்றங்களுடன் தொடரும். நியாயப்பிரமாணத்தின் காலக்கட்டத்தில், தேவன் குறிப்பாக யாத்திராகமம் 19-23 இல் காணப்படும் மோசேயின் உடன்படிக்கை அல்லது நியாயப்பிரமாணம் மூலம் யூத தேசத்துடன் கையாண்டார். இந்த காலக்கட்டத்தில் ஆசாரியர்களால் வழிநடத்தப்பட்ட தேவாலய ஆராதனை வழிபாடுகள், தேவனுடைய தூதுவர்களான தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் பேசப்படும் மேலும் வழிகாட்டுதல்களை உள்ளடக்கியது. இறுதியில், உடன்படிக்கைக்கு ஜனங்கள் கீழ்ப்படியாததால், இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தை இழந்து அடிமைத்தனத்திற்கு ஆளானார்கள்.

ஆறாவது அருளாட்சி முறையில் தான் நாம் இப்போது வாழ்கிறோம், கிருபையின் காலகட்டம். இது கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் புதிய உடன்படிக்கையுடன் தொடங்கியது (லூக்கா 22:20). தானியேல் 9:24-ன் 69-வது மற்றும் 70-வது வாரங்களுக்கு இடையே இந்த “கிருபையின் யுகம்” அல்லது “திருச்சபையின் காலம்” வருகிறது. இது கிறிஸ்துவின் மரணத்தில் தொடங்கி திருச்சபை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் முடிவடைகிறது (1 தெசலோனிக்கேயர் 4). இந்த காலகட்டம் உலகம் முழுவதும் உள்ளது மற்றும் யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதிகள் இருவரையும் உள்ளடக்கியது. கிருபையின் காலத்தில் மனிதனின் பொறுப்பு, தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசுவை விசுவாசிப்பதாகும் (யோவான் 3:18). இந்த காலக்கட்டத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிகளுக்கு ஆறுதலளிப்பவராக வாழ்கிறார் (யோவான் 14:16-26). இந்த காலகட்டம் 2,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்துக்கொண்டிருக்கிறது, அது எப்போது முடிவடையும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. கிறிஸ்துவுடன் பரலோகத்திற்குச் செல்வதற்கு பூமியிலிருந்து மீண்டும் பிறந்த அனைத்து விசுவாசிகளின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுடன் அது முடிவடையும் என்பதை நாம் அறிவோம். திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலைத் தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகள் நீடிக்கும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் இந்த பூமியில் உண்டாயிருக்கும்.

ஏழாவது அருளாட்சி முறை கிறிஸ்துவின் ஆயிரமாண்டு அரசாட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் கிறிஸ்துவே பூமியில் ஆட்சி செய்யும் அது 1,000 ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும். கிறிஸ்து திரும்பி வந்து அவர்களின் ராஜாவாக இருப்பார் என்ற யூத தேசத்தின் தீர்க்கதரிசனத்தை இந்த ராஜ்யம் நிறைவேற்றும். கிருபையின் யுகத்திலிருந்து மீண்டும் பிறந்த விசுவாசிகள் மற்றும் ஏழு வருட உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பிய பரிசுத்தவான்கள் மட்டுமே ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ராஜ்யத்திற்குள் இரட்சிக்கப்படாத எந்த நபரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. 1,000 ஆண்டுகள் சாத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறான். இந்தக் காலம் கடைசி நியாயத்தீர்ப்புடன் முடிவடைகிறது (வெளிப்படுத்துதல் 20:11-14). பழைய பூமி அக்கினியால் அழிக்கப்படுகிறது, மேலும் வெளிப்படுத்தல் 21 மற்றும் 22 இல் புதிய வானம் மற்றும் புதிய பூமி தொடங்கும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஏழு அருளாட்சி முறைகள் யாவை?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries