settings icon
share icon
கேள்வி

இரட்சிப்புடன் தொடர்புடைய நிலையில் படிப்படியான வெளிப்பாடு என்றால் என்ன?

பதில்


"படிப்படியான வெளிப்பாடு" என்ற சொல், தேவன் தமது விருப்பத்தின்படியே பல்வேறு அம்சங்களையும் மனிதகுலத்திற்கான ஒட்டுமொத்த திட்டத்தையும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் வெளிப்படுத்தினார் என்ற கருத்தையும் போதனையையும் குறிக்கிறது, அவை சில இறையியலாளர்களால் "காலகட்டங்கள்" என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. டிஸ்பென்சேஷனலிஸ்டுகளுக்கு, ஒரு காலகட்டம் என்பது தேவனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் ஒரு தனித்துவமிக்க அமைப்பு (அதாவது, காரியங்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட நிலை) ஆகும். டிஸ்பென்சேஷனலிஸ்டுகள் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த காலகட்டங்களின் எண்ணிக்கையைப் பற்றி விவாதிக்கும் அதே வேளையில், ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தேவன் தன்னைப் பற்றிய சில அம்சங்களையும் அவருடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தையும் மட்டுமே வெளிப்படுத்தினார் என்று அனைவரும் நம்புகிறார்கள், ஒவ்வொரு புதிய காலகட்டமும் முந்தைய காலத்தில் கட்டமைக்கப்படுகிறது.

டிஸ்பென்சேஷனலிஸ்டுகள் படிப்படியான வெளிப்பாட்டை நம்பும் அதே வேளையில், படிப்படியான வெளிப்பாட்டைத் தழுவுவதற்கு ஒருவர் ஒரு டிஸ்பென்சேஷனலிஸ்டாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வேதாகமத்தில் உள்ள சில உண்மைகள் முந்தைய தலைமுறையினருக்கு தேவனால் முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்கிற உண்மையை கிட்டத்தட்ட அனைத்து வேதாகம மாணவர்களும் அங்கீகரிக்கின்றனர். இன்று எவரும் தேவனை அணுக விரும்பும்போது தன்னுடன் ஒரு மிருக பலியைக் கொண்டு வராதவர் அல்லது கடைசி நாளில் அல்லாமல் வாரத்தின் முதல் நாளில் வழிபடுபவர்கள், நடைமுறையிலும் அறிவிலும் இத்தகைய வேறுபாடுகள் படிப்படியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு வரலாறு முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பதை புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

கூடுதலாக, படிப்படியான வெளிப்பாடு பற்றிய கருத்தாக்கம் தொடர்பான முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. ஒரு உதாரணம் திருச்சபையின் பிறப்பு மற்றும் அமைப்பு, இது பற்றி பவுல் பேசுகிறார்: "இதினிமித்தம், பவுலாகிய நான் புறஜாதியாராயிருக்கிற உங்கள்பொருட்டுக் கிறிஸ்து இயேசுவினிமித்தம் கட்டுண்டவனாயிருக்கிறேன். உங்களுக்காக எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற தெய்வகிருபைக்குரிய நியமமுமின்னதென்று கேட்டிருப்பீர்களே; அதென்னவெனில் புறஜாதிகள் சுவிசேஷத்தினாலே உடன் சுதந்தரருமாய், ஒரே சரீரத்திற்குள்ளானவர்களுமாய், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்குத்தத்தத்துக்கு உடன்பங்காளிகளுமாயிருக்கிறார்களென்கிற இந்த இரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார். இதைக்குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிறேன். அதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் இரகசியத்தைக்குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்துகொள்ளலாம்; இந்த இரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுபோல, முற்காலங்களில் மனுபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை" (எபேசியர் 3:1-6).

ஏறக்குறைய இதையே ரோமர் புத்தகத்தில் பவுல் கூறுகிறார்: “ஆதிகாலமுதல் அடக்கமாயிருந்து, இப்பொழுது தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாலே அநாதி தேவனுடைய கட்டளையின்படி வெளியரங்கமாக்கப்பட்டதும், சகலஜாதிகளும் விசுவாசத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமாயிருக்கிற இரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதான, இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய பிரசங்கமாகிய என் சுவிசேஷத்தின்படியே உங்களை ஸ்திரப்படுத்த வல்லவருமாய்" இருக்கிறார் (ரோமர் 16:25-26).

படிப்படியான வெளிப்பாடு பற்றிய விவாதங்களில், மக்களுக்கு இருக்கும் முதல் கேள்விகளில் ஒன்று, இரட்சிப்புக்கு அது எவ்வாறு பொருந்தும் என்பதுதான். கிறிஸ்துவின் முதல் வருகைக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் இன்று இரட்சிக்கப்படுவதை விட வித்தியாசமான முறையில் இரட்சிக்கப்பட்டார்களா? புதிய ஏற்பாட்டு யுகத்தில், ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினால் செய்து முடிக்கப்பட்ட வேலையில் தங்கள் விசுவாசத்தை வைக்கும்படியும், தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று நம்பும்படியும் கூறுகிறார்கள், மேலும் அப்படிச்செய்தால் அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் (ரோமர் 10:9-10; அப்போஸ்தலர் 16:31). இன்னும் பழைய ஏற்பாட்டு அறிஞர் ஆலன் ரோஸ் குறிப்பிடுகிறார், "இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கை கொண்ட ஒவ்வொருவரும் [பழைய ஏற்பாட்டில்] தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பதிலாளாக மரித்த மரணத்தை உணர்வுபூர்வமாக நம்புவது மிகவும் சாத்தியமற்றது." ஜான் ஃபைன்பெர்க் மேலும் கூறுகிறார், "பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்து ஜனங்களுக்கு இயேசுவை மேசியா என்றும், இயேசு மரிப்பார் என்றும், அவருடைய மரணம் இரட்சிப்பின் அடிஸ்தானம் என்றும் தெரியாது." ரோஸ் மற்றும் ஃபைன்பெர்க் கூறிய காரியங்களில் சரியென்றால், கிறிஸ்துவுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களுக்கு தேவன் சரியாக என்ன வெளிப்படுத்தினார், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எவ்வாறு இரட்சிக்கப்பட்டனர்? பழைய ஏற்பாட்டின் இரட்சிப்பிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டின் இரட்சிப்புக்கு ஏதாகிலும் மாறியிருந்தால் என்ன?

படிப்படியான வெளிப்பாடு - இரட்சிப்பின் இரண்டு வழிகளா அல்லது ஒரு வழியா?

படிப்படியான வெளிப்பாட்டை ஆதரிக்கிறவர்கள் இரட்சிப்பின் இரண்டு வெவ்வேறு முறைகளை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று சிலர் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள்—ஒன்று கிறிஸ்துவின் முதல் வருகைக்கு முன் இருந்தது, மற்றொன்று அவருடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு வந்தது. அத்தகைய கூற்றை எல்.எஸ். சேஃபர் மறுத்து இப்படியாக எழுதுகிறார், "ஒருவரை இரட்சிக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளனவா? இந்தக் கேள்விக்கான பதிலில், குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்கள் எப்பொழுதும் இரட்சிப்பு என்பது மனிதனுக்கான தேவனுடைய செயல் என்றும், ஒருபோதும் தேவனுக்காக மனிதனின் செயல் இல்லை என்றும் கூறலாம். . . . ஆகவே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது, அது கிறிஸ்துவின் பலியின் மூலம் தேவனுடைய வல்லமையால் சாத்தியமாக்கப்பட்டது.

இது உண்மையாக இருந்தால், இரட்சிப்பைப் பற்றிய பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள வெளிப்பாடுகளை எவ்வாறு சமரசம் செய்ய முடியும்? சார்ள்ஸ் ரைரி இந்த விஷயத்தை சுருக்கமாக இவ்வாறு கூறுகிறார்: “ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இரட்சிப்பின் அடிப்படை கிறிஸ்துவின் மரணம்; ஒவ்வொரு யுகத்திலும் இரட்சிப்பின் தேவை விசுவாசம்; ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் விசுவாசத்தின் பொருள் தேவன்; பல்வேறு யுகங்களில் நம்பிக்கையின் உள்ளடக்கம் மாறுகிறது." வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு நபர் எப்பொழுது வாழ்ந்தாலும், அவர்களின் இரட்சிப்பு இறுதியில் கிறிஸ்துவின் வேலை மற்றும் தேவன் மீது வைக்கப்படும் விசுவாசத்தையே சார்ந்துள்ளது, ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்தின் பிரத்தியேகங்களைப் பற்றி ஒரு நபருக்கு இருந்த அறிவின் அளவு தேவனின் படிப்படியான வெளிப்பாட்டின் வழியாக யுகங்களாக அதிகரித்து வருகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களைப் பற்றி, நார்மன் கெய்ஸ்லர் பின்வருவனவற்றை வழங்குகிறார்: “சுருக்கமாக, பழைய ஏற்பாட்டின் நெறிமுறையான இரட்சிப்புத் தேவைகள் (வெளிப்படையான விசுவாசத்தின் அடிப்படையில்) (1) தேவனுடைய ஒற்றுமையில் நம்பிக்கை, (2) மனிதனுடைய பாவத்தன்மையில் ஒப்புதல், (3) தேவையான தேவனுடைய கிருபையை ஏற்றுக்கொள்வது, மேலும் (4) வரவிருக்கும் மேசியா இருப்பதைப் புரிந்துகொள்வது.

கெய்ஸ்லரின் கூற்றை ஆதரிக்க வேதத்தில் ஆதாரம் உள்ளதா? லூக்காவின் நற்செய்தியில் முதல் மூன்று தேவைகளைக் கொண்ட இந்தப் பத்தியைக் கவனியுங்கள்:

“இரண்டு மனுஷர் ஜெபம்பண்ணுபம்படி தேவாலயத்துக்குப் போனார்கள்; ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். பரிசேயன் நின்று; தேவனே! நான் பறிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப்போலவும், இந்த ஆயக்காரனைப்போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வாரத்தில் இரண்டுதரம் உபவாசிக்கிறேன்; என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் செலுத்திவருகிறேன் என்று, தனக்குள்ளே ஜெபம்பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு; தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். அவனல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்” (லூக்கா 18:10-14).

இந்த நிகழ்வு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பாக நடந்தது, எனவே இது தெளிவாக இன்று வெளிப்படுத்தப்படும் புதிய ஏற்பாட்டு சுவிசேஷ செய்தியைப் பற்றிய அறிவு இல்லாத ஒரு நபரை உள்ளடக்கியது ஆகும். வரி ஆயக்காரனின் எளிய அறிக்கையில் ("தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும்!") நாம் (1) தேவனில் நம்பிக்கை, (2) பாவத்தை ஒப்புக்கொள்வது மற்றும் (3) இரக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதைக் காண்கிறோம். பின்னர் இயேசு மிகவும் சுவாரஸ்யமான அறிக்கையை கூறுகிறார்: இவனே “நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த்” தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போனான் என்று அவர் கூறுகிறார். நற்செய்தியை நம்பி கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைத்த புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானின் நிலையை விவரிக்க பவுல் பயன்படுத்திய சரியான சொல் இதுதான்: “இவ்விதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம்” (ரோமர் 5:1).

கெய்ஸ்லரின் பட்டியலில் நான்காவது லூக்கின் கணக்கில் இல்லை—வரவிருக்கும் மேசியாவைப் பற்றிய புரிதல். இருப்பினும், இது ஒரு பொதுவான போதனையாக இருந்திருக்கலாம் என்று மற்ற புதிய ஏற்பாட்டு பகுதிகள் குறிப்பிடுகின்றன. உதாரணமாக, கிணற்றின் அருகே இருந்த இயேசுவையும் சமாரியப் பெண்ணையும் பற்றிய யோவானின் பதிவில், அந்தப் பெண், “கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன், அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார்” (யோவான் 4:25). இருப்பினும், கெய்ஸ்லரே ஒப்புக்கொண்டது போல், பழைய ஏற்பாட்டு இரட்சிப்புக்கு மேசியாவில் நம்பிக்கை "கட்டாயம்" இல்லை.

படிப்படியான வெளிப்பாடு - வேதத்திலிருந்து கூடுதல் சான்றுகள்

வேதாகமத்தின் விரைவான தேடல், பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில் உள்ள பின்வரும் வசனங்களை வெளிப்படுத்துகிறது, இது தேவனில் நம்பிக்கை எப்போதும் இரட்சிப்பின் பாதையாக இருக்கிறது என்பதை ஆதரிக்கிறது:

• “அவன் [ஆபிரகாம்] கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார்” (ஆதியாகமம் 15:6)

• “கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவனெவனோ அவன் இரட்சிக்கப்படுவான்” (யோவேல் 2:32)

• "காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய இரத்தம் பாவங்களை நிவிர்த்திசெய்யமாட்டாதே" (எபிரேயர் 10:4).

• “விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது. அதினாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சிபெற்றார்கள்” (எபிரெயர் 11:1-2).

• “விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்” (எபிரெயர் 11:6).


தேவன் எப்போதும் ஜனங்களுக்கு விசுவாசத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு போதுமான வெளிப்பாட்டைக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று வேதம் போதிக்கிறது. இப்போது கிறிஸ்துவின் பணி நிறைவேற்றப்பட்டது, தேவை மாறிவிட்டது; "அறியாமையின் காலம்" முடிந்துவிட்டது:

• “சென்ற காலங்களில் அவர் சகல ஜனங்களையும் தங்கள் தங்கள் வழிகளிலே நடக்க விட்டிருந்தும் இவ்விதமாய் அவர் தம்மைக்குறித்துச் சாட்சி விளங்கப்பண்ணாதிருந்ததில்லை” (அப்போஸ்தலர் 14:16)

• "அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர்போலிருந்தார்; இப்பொழுதோ மனந்திரும்பவேண்டுமென்று எங்குமுள்ள மனுஷரெல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார்" (அப்போஸ்தலர் 17:30)

• “தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் [எழுத்தியல் பிரகாரம் "தண்டிக்கப்படாமல் விடுதல்"] தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும்” (ரோமர் 3:25).

கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக, தேவன் இயேசுவின் மரணத்தை பலிமுறைமையின் மூலம் முன்னறிவித்து, பாவம் மரணத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை தம்முடைய ஜனங்களுக்குப் புரியவைத்தார். அவர்கள் தேவனுடைய கிருபையின் தேவையுள்ள பாவிகள் என்பதை ஜனங்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு உபாத்தியாய் நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது (கலாத்தியர் 3:24). ஆனால் விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலான முந்தைய ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையை நியாயப்பிரமாணம் ரத்து செய்யவில்லை; ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையே இன்று இரட்சிப்பின் முன்மாதிரியாக உள்ளது (ரோமர் 4). ஆனால் ரைரி மேலே கூறியது போல், நமது விசுவாசத்தின் விரிவான உள்ளடக்கம்—கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாட்டின் அளவு—யுகங்களாக அதிகரித்து வருவதால், இன்று ஜனங்கள் தேவன் அவர்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை இன்னும் நேரடியாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

படிப்படியான வெளிப்பாடு – முடிவுரைகள்

தேவனுடைய படிப்படியான வெளிப்பாட்டைக் குறிப்பிடுகையில், ஜான் கால்வின் இப்படியாக எழுதுகிறார், “கர்த்தர் தம்முடைய இரக்கத்தின் உடன்படிக்கையை நிர்வகிப்பதில் இந்த ஒழுங்கான திட்டத்தைக் கடைப்பிடித்தார்: காலப்போக்கில் முழு வெளிப்பாட்டின் நாள் நெருங்கி வரும்போது, அதன் வெளிப்பாட்டின் பிரகாசத்தை அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்தார். . அதன்படி, ஆரம்பத்தில் இரட்சிப்பின் முதல் வாக்குத்தத்தம் ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டபோது (ஆதி. 3:15) அது ஒரு அற்பமான தீப்பொறி போல் பிரகாசித்தது. பின்னர், அதைச் சேர்த்தவுடன், ஒளி முழுமையாய் வளர்ந்து, பெருகிய முறையில் உடைந்து, அதன் பிரகாசத்தை மேலும் பரவலாகக் கொட்டியது. இறுதியாக - அனைத்து மேகங்களும் சிதறியபோது - நீதியின் சூரியன் கிறிஸ்து முழு பூமியையும் முழுமையாக ஒளிரச் செய்தார்" (Institutes, 2.10.20).

படிப்படியான வெளிப்பாடு என்பது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தேவனுடைய ஜனங்கள் எந்த வெளிப்பாடும் அல்லது புரிதலும் இல்லாமல் இருந்தனர் என்று அர்த்தமல்ல. கால்வின் கூறுகிறார், கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர்கள், “இரட்சிப்பு மற்றும் நித்திய வாழ்வின் நம்பிக்கையை உள்ளடக்கிய பிரசங்கம் இல்லாமல், ஆனால் . . . இன்று முழு பகலில் நாம் காண்பதை அவர்கள் தூரத்திலிருந்தும் நிழலிலும் மட்டுமே பார்க்கிறார்கள்” (Institutes, 2.7.16; 2.9.1; கலாத்தியர் 3:23 பற்றிய விளக்கவுரை).

கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு அப்பாற்பட்டு யாரும் இரட்சிக்கப்படவில்லை என்பது வேதத்தில் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது (யோவான் 14:6). இரட்சிப்பின் அடிப்படையானது கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் பலியாக மரித்தது இருந்து, எப்போதும் இருக்கும், மற்றும் இரட்சிப்பின் வழிமுறையாக எப்போதும் தேவனில் நம்பிக்கை உள்ளது. இருப்பினும், ஒரு நபரின் நம்பிக்கையின் உள்ளடக்கம் எப்போதுமே தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கொடுக்க விரும்பும் வெளிப்பாட்டின் அளவைப் பொறுத்தது ஆகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

இரட்சிப்புடன் தொடர்புடைய நிலையில் படிப்படியான வெளிப்பாடு என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries