கள்ள உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


நாத்திகம் என்றால் என்ன?

அறியவொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?

நிர்மூலமாக்கும் கொள்கை வேதாகமத்தின்படியானதா?

உலகளாவியம் / உலகளாவிய இரட்சிப்பு வேதாகமத்தின்படியானதா?

செழிப்பின் சுவிசேஷத்தை குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

கடைசிக் காலங்களை குறித்து பிரிடேரிசத்தின் கருத்துப்பாங்கு என்ன?

பெலெஜியனிசம் என்றால் என்ன?

ஏரியனிசம் என்றால் என்ன?

பலதெய்வக் கோட்பாடு என்றால் என்ன?

அனைத்து இறைக் கொள்கை என்றால் என்ன?

திறந்தநிலை ஆத்திகம் என்றால் என்ன?

இருபொருள்வாதம் என்றால் என்ன?

தார்மீக சார்பியல்வாதம் என்றால் என்ன?

JEDP கோட்பாடு என்றால் என்ன?

பொருட்சுருக்க பிரச்சினை என்றால் என்ன?

மறுசீரமைப்பு திறனாய்வு மற்றும் உயர் திறனாய்வு என்றால் என்ன?

சிந்தனையுள்ள ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?

சிந்தனையுள்ள ஜெபம் என்றால் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
கள்ள உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்