கள்ள உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


நாத்திகம் என்றால் என்ன?

அறியவொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?

நிர்மூலமாக்கும் கொள்கை வேதாகமத்தின்படியானதா?

உலகளாவியம் / உலகளாவிய இரட்சிப்பு வேதாகமத்தின்படியானதா?

செழிப்பின் சுவிசேஷத்தை குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

கடைசிக் காலங்களை குறித்து பிரிடேரிசத்தின் கருத்துப்பாங்கு என்ன?


முகப்பு பக்கம்
கள்ள உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்