நாத்திகம் என்றால் என்ன?


கேள்வி: நாத்திகம் என்றால் என்ன?

பதில்:
நாத்திகம் தேவன் இல்லை என்ற கூற்றையுடையது. இது புதிதாக உருவானது அல்ல. சங்கீதம் 14:1ல் சுமார் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு தாவீது நாத்திகத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்: “தேவன் இல்லை என்று மதிகெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான.;” தற்போதைய புள்ளி விவரத்தின் படி நாத்திகர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது, ஏரத்தால 10 சதவீகிதம் மக்கள் இப்பொழுது நாத்திகவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். இப்படிருக்க ஏன் அனேக மக்கள் நாத்திகர்களாக மாறுகின்றனர்? நாத்திகர்கள் கூறுவது போல் உண்மையிலேயே நாத்திகம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நிலையில் இருக்கிறதா?

ஏன் நாத்திகம் இருக்கிறது? ஏன் தேவன் தம்மை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க முடியாது? நிச்சயமாக தேவன் தோன்றினால் எல்லோரும் அவரை விசுவாசிப்பார்கள்! இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர் இருக்கிறார் என்று மக்களை மனமாற்றுவது தேவனுடைய விருப்பமல்ல. விசுவாசத்தின் மூலம் அவரை நம்ப வேண்டும் (2பேதுரு 3:9) மற்றும் விசுவாசத்தின் மூலம் அவருடைய இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பம் (யோவன் 3:16). தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அவர் தெளிவாக அனேக நேரங்களில் பழைய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் (ஆதியாகமம் 6-9; யாத்திராகமம் 14:21-22; 1இராஜாக்கள் 18:19-31). மக்கள் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்கிறார்களா? ஆம் அவர்கள் தங்களின் அநீதியான வழிகளை விட்டு தேவனிடம் திரும்பினார்களா? இல்லை. எந்த ஒரு நபர் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசத்தின் படி ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமில்லாதவராக இருக்கிறாறோ, அவர்ஃஅவள் நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக விசுவாசத்தின் படி ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்க மாட்டார் (எபேசியர் 2:8-9). மக்கள் ஆத்திகர்களாக (தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிப்பவர்கள்) அல்ல ஆனால் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதே தேவனின் விருப்பமாகும்.

தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எபிரேயர் 11:6 சொல்கிறது “விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம். ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத் தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.” நாம் விசுவாசத்தினால் தேவனை விசுவாசிக்கும் போது மற்றும் நம்பும்போது நாம் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது: “அதற்கு இயேசு தோமாவே நீ என்னைக் கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார்” (யோவான் 20:29).

தேவன் இருக்கிறார் என்பது விசுவாசத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது, ஆனால் தேவனை விசுவாசிப்பது முரண்பாடானது என்று சொல்ல முடியாது. தேவன் இருக்கிறார் என்பதற்கு அனேக நல்ல வாதங்கள் இருக்கின்றன. தேவன் இருக்கிறார் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் (சங்கீதம் 19:1-4), இயற்க்கையில் (ரோமர் 1:18-22) நம்முடைய இருதயத்தில் (பிரசங்கி 3:11) தெளிவாய் தெரிகிறது என்று வேதம் போதிக்கிறது. தேவன் இருக்கிறார் என்று நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்றே இவை அனைத்தும் வெளிப்படுத்துகிறது.

அதே நேரத்தில் இதை போலவே நாத்திகத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள விசுவாசம் வேண்டும். தேவன் இல்லை என்ற உறுதியான வாதத்தை சொல்லவேண்டுமேயானல் அதற்கு முற்றிலும் எல்லாம் தெரியும் என்ற ஒரு கூற்றை சொல்வதற்கான தகுதியாகிய எல்லாவற்றை பற்றியும் தெரிந்திருத்தல் மற்றும் உலகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் சென்றிருத்தல்; மற்றும் எல்லாவற்றை பார்த்ததற்கான அடையாளத்தை உடையவராக இருக்கவும் வேண்டும். நிச்சயமாக எந்த நாத்திகரும் இந்த தகுதியை உடையவர்கள்; என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாது. மேலும் தேவன் நிச்சயமாக இல்லை என்று அவர்கள் சொல்லும் போது இது மிக அவசியமானது. நாத்திகர்களால் தேவன் சூரியனின் மத்தியில் அல்லது வியாழன் கிரகத்தின் மேகத்திற்கு கீழ் அல்லது சில நெடுந்தூரத்தில் புகைமத்தில் இல்லை என்று நிரூபிக்க முடியாது. இந்த பகுதிகளெல்லாம் நாம் அனுகுவதற்கு மிக தொலைவில் உள்ளதால் இதனில் தேவன் இல்லை என்று நிரூபிக்க முடியாது. நாத்திகர்களாக இருப்பதற்கு ஆத்திகனாக இருப்பதற்கு தேவையான விசுவாசமே அவசியம்.

நாத்திகத்தை நிரூபிக்க முடியாது, மற்றும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசத்தின் மூலம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்தவர்கள் தேவன் இருப்பதை விசுவாசிக்கின்றனர் மற்றும் அவர் இருக்கிறார் என்பது விசுவாசத்தின் அடிப்படையிளானது என்று ஒப்புக்கொள்கின்றனர். அதே சமயத்தில் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிப்பது முரண்பாடானது என்ற கருத்தை மறுக்கின்றனர். தேவன் இருக்கிறார் என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியும், ஆர்வமுடன் உணர முடியும், தத்துவம் மற்றும் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கவும் முடியும். “வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது. பகலுக்குப் பகல் வார்த்தைகளைப் பொழிகிறது, இரவுக்கு இரவு அறிவைத் தெரிவிக்கிறது. அவைகளுக்கு பேச்சுமில்லை, வார்த்தையுமில்லை, அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதுமில்லை. ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம் பூமியெங்கும், அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்துக் கடைசிவரைக்கும் செல்லுகிறது” (சங்கீதம் 19 1-4).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
நாத்திகம் என்றால் என்ன?