சிந்தனையுள்ள ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?


கேள்வி: சிந்தனையுள்ள ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?

பதில்:
வேதாகம முறைப்படி தேவனை மையமாகக் கொண்ட வாழ்க்கையை வாழ விரும்பும் எந்தவொரு நபருக்கும் சிந்தனையுள்ள ஆன்மீகம் மிகவும் ஆபத்தான நடைமுறையாகும். இது பொதுவாக வளர்ந்து வரும் திருச்சபை இயக்கத்துடன் தொடர்புடையது, இது தவறான போதனைகளால் சிக்கியுள்ளது. கிறிஸ்தவத்துடன் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லாத பல குழுக்களால் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நடைமுறையில், சிந்தனை ஆன்மீகம் முதன்மையாக தியானத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் வேதாகமக் கண்ணோட்டத்தில் தியானம் இல்லை. யோசுவா 1:8 போன்ற பகுதிகள் உண்மையில் தியானிக்கும்படி நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன: “இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயைவிட்டுப் பிரியாதிருப்பதாக; இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின்படியெல்லாம் நீ செய்யக் கவனமாயிருக்கும்படி, இரவும் பகலும் அதைத் தியானித்துக்கொண்டிருப்பாயாக; அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்கப்பண்ணுவாய், அப்பொழுது புத்திமானாகவும் நடந்துகொள்ளுவாய்.” தியானத்தின் கவனம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனியுங்கள் – அது தேவனுடைய வார்த்தையைச் சார்ந்தே இருக்கவேண்டும். சிந்தனையான ஆன்மீகத்தால் இயக்கப்படும் தியானம் உண்மையில் எதையும் மையமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஒரு பயிற்சியாளர் தனது / அவள் மனதை முற்றிலுமாக வெறுமையாக்கி, "இருக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். இது ஒரு பெரிய ஆன்மீக அனுபவத்தைத் திறக்க ஒருவருக்கு உதவுகிறது என்றும் அவர்களால் கருதப்படுகிறது. ஆயினும், நாம் நம்முடைய மனதை கிறிஸ்துவின் மனதிற்கு ஒப்பாக மறுரூபமாயிருக்கவும், அவருடைய சிந்தையைப்போலவே நமது சிந்தையும் காணப்படவேண்டும் என்று வேதாகமத்தில் அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். நம் மனதை வெறுமையாக்குவது என்கிற இத்தகைய செயல், நனவான மாற்றத்திற்கு முரணானது.

சிந்தனையான ஆன்மீகம் தேவனுடன் ஒரு மாய அனுபவத்தைத் தொடர ஊக்குவிக்கிறது. தேவனைப்பற்றிய பற்றிய அறிவு, ஆவிக்குரிய உண்மை மற்றும் இறுதி யதார்த்தத்தை அகநிலை அனுபவத்தின் மூலம் பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையே உள்ளுணர்வுவாதம். அனுபவ அறிவுக்கு இந்த முக்கியத்துவம் வேதத்தின் அதிகாரத்தை அழிக்கிறது. தேவனை அவருடைய வார்த்தையின்படி அறிவோம். “வேதவாக்கியங்களெல்லாம் தேவஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது; தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும், எந்த நற்கிரியையுஞ் செய்யத் தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படி, அவைகள் உபதேசத்துக்கும், கடிந்துகொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும், நீதியைப் படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது” (2 தீமோத்தேயு 3:16-17). தேவனுடைய வார்த்தை முழுமையானது. விசித்திரமான அனுபவங்கள் மூலம் தேவன் தனது வார்த்தையில் கூடுதல் போதனைகளையோ உண்மைகளையோ சேர்க்கிறார் என்று நம்புவதற்கு நமக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. மாறாக, நம்முடைய விசுவாசமும் தேவனைப் பற்றி நாம் அறிந்ததும் உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும்.

சிந்தனை ஆன்மீகத்திற்கான மையத்திற்கான வலைத்தளம் இதை நன்கு தொகுக்கிறது: "நாம் பலவிதமான மதச்சார்பற்ற மற்றும் மத பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்கள், நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆன்மீக பயிற்சி மற்றும் உலகின் சிறந்த ஆன்மீக மரபுகளைப் படிப்பதன் மூலம் நம்முடைய பயணத்தை வளப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். எல்லா படைப்புகளையும் பரப்பும், எல்லா மனிதர்களிடமும் நம்முடைய இரக்கத்தைத் தூண்டும் அன்பான ஆவியுடன் நெருங்கிச் செல்ல நாம் விரும்புகிறோம்.” இதுபோன்ற குறிக்கோள்களைப் பற்றி வேதாகமத்தில் எதுவும் இல்லை. உலகின் "ஆன்மீக மரபுகளை" படிப்பது பயனற்ற ஒரு பயிற்சியாகும், ஏனென்றால் கிறிஸ்துவை உயர்த்துவதைத் தவிர வேறு எந்த ஆன்மீக பாரம்பரியமானாலும் அது பொய். தேவனிடம் நெருங்கி வருவதற்கான ஒரே வழி, அவர் நியமித்த பாதை மட்டுமே – அதாவது அவரது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் அவருடைய வார்த்தை.

English


முகப்பு பக்கம்
சிந்தனையுள்ள ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?