settings icon
share icon
கேள்வி

ஆவிக்குரிய உருவாக்க இயக்கம் என்றால் என்ன?

பதில்


ஆவிக்குரிய உருவாக்க இயக்கம் இன்று மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. இருப்பினும், இது பல வழிகளில் தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தியத்திலிருந்து விலகி கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு மாய வடிவத்திற்குள் நகர்கிறது, மேலும் அது ஓரளவுக்கு, கிட்டத்தட்ட அனைத்து சுவிசேஷ பிரிவுகளிலும் ஊடுருவியுள்ளது. ஆவிக்குரிய உருவாக்கம் பற்றிய இந்த யோசனை, நாம் சில நடைமுறைகளைச் செய்தால், நாம் இயேசுவைப் போல இருக்க முடியும் என்ற அடிப்படையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆவிக்குரிய உருவாக்கத்தை ஆதரிப்பவர்கள் இந்த மாய சடங்குகளை எவரும் கடைப்பிடிக்கலாம் மற்றும் தங்களுக்குள் தேவனைக் காணலாம் என்று தவறாகக் கற்பிக்கிறார்கள்.

பெரும்பாலும், தற்போதைய ஆவிக்குரிய உருவாக்கம் இயக்கத்தின் ஆதரவாளர்கள் ஆவிக்குரியத் துறைகள் தேடுபவரை அவர் அல்லது அவள் நினைவின் மாற்றப்பட்ட மண்டலத்திற்குள் நுழைவதன் மூலம் மாற்றியமைப்பதாக நம்புகிறார்கள். ஆவிக்குரிய உருவாக்க இயக்கம் சிந்தனை ஜெபம், சிந்தனை ஆவிக்குரியத் தன்மை மற்றும் கிறிஸ்தவ மாயவாதம் போன்றவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

உண்மையான வேதாகம ஆவிக்குரிய உருவாக்கம், அல்லது ஆவிக்குரிய மாற்றம், நாம் தேவனை விட்டுப் பிரிந்து வாழும் பாவிகள் என்ற புரிதலுடன் தொடங்குகிறது. நாம் தேவனைப் பிரியப்படுத்த முடியாதபடி, நம்முடைய திறமைகள் பாவத்தால் சிதைக்கப்பட்டுவிட்டது. பரிசுத்த ஆவியின் வழிகாட்டுதலாலும் வல்லமையாலும் நம்மை மாற்றியமைக்க நாம் தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்போது உண்மையான ஆவிக்குரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு புதிய ஏற்பாட்டு நிருபத்திலும் குறைந்தது பாதியானது, தேவனுக்குப் பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்வது என்பதை நோக்கியே உள்ளது—அனைத்து காரியங்களிலும் பரிசுத்த ஆவிக்குக் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் அடிபணிதல். வேதம் நம்மை மீட்கப்பட்ட, இரட்சிக்கப்பட்ட, பரிசுத்தவான்கள், செம்மறி ஆடுகள், போர்ச்சேவர்கள் மற்றும் ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைக்கிறது, ஆனால் ஆவியின் வல்லமையின் மூலம் மட்டுமே நாம் பெயர்களின் அர்த்தத்திற்கு ஏற்ப வாழ முடியும் என்பதையும் அது நமக்குக் கற்பிக்கிறது.

பின்வரும் பகுதிகள் ஆவிக்குரிய உருவாக்கத்தின் பல்வேறு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுகின்றன, விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய கிரியை:

"தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவராய் இருக்கும்பொருட்டு, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களைத் தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார்" (ரோமர் 8:29). மாற்றத்தின் நோக்கம் இங்கே உள்ளது: நாம் கிறிஸ்துவைப் போல இருக்க வேண்டும்.

"நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம்" (2 கொரிந்தியர் 3:18). விதிகள் மற்றும் சட்டங்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அல்ல, மாறாக ஆவியின் வழிநடத்துதலை விசுவாசத்தால் பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலாக மாற்றப்படுகிறோம் என்று கற்பிக்கும் ஒரு வேதப்பகுதி இது.

"ஏனெனில், முற்காலத்திலே நாமும் புத்தியீனரும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், வழிதப்பி நடக்கிறவர்களும், பலவித இச்சைகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும். அடிமைப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்தோடும் பொறாமையோடும் ஜீவனம்பண்ணுகிறவர்களும், பகைக்கப்படத்தக்கவர்களும், ஒருவரையொருவர் பகைக்கிறவர்களுமாயிருந்தோம். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷர்மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமானபோது, நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படியே, மறுஜென்ம முழுக்கினாலும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார். தமது கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, நித்திய ஜீவனுண்டாகும் என்கிற நம்பிக்கையின்படி சுதந்தரமாகத்தக்கதாக, அவர் நமது இரட்சகராகிய இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய், அந்தப் பரிசுத்தாவியை நம்மேல் சம்பூரணமாய்ப் பொழிந்தருளினார்" (தீத்து 3:3-7).

இங்கே, பவுல் நமது முந்தைய மற்றும் பிந்தைய வாழ்க்கையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறார். நம்முடைய பாவங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் நமக்குக் காட்டப்பட்ட "தேவனுடைய கிருபை மற்றும் அன்பிற்கு" நாம் பதிலளித்துள்ளோம். நாம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனந்திரும்பி, இப்போது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வித்தியாசமாக வாழ ஆவியின் தொடர்ச்சியான தூண்டுதலுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் பதிலளிக்கிறோம். இதன் விளைவாக, "பரிசுத்த ஆவியின் மறுபிறப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல்" (வசனம் 5) மூலம் நாம் மாற்றப்பட்டுள்ளோம். அப்படியானால், இதுவே உண்மையான ஆவிக்குரிய உருவாக்கம்—அவருடைய ஆவியால் கிறிஸ்துவின் சாயலாக நமது ஆவிகளை சீர்திருத்தம் செய்தல்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஆவிக்குரிய உருவாக்க இயக்கம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries