அறியொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?


கேள்வி: அறியொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?

பதில்:
தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வது அல்லது நிரூபிப்பது சாத்தியமில்லை என்பதே அறியொணாமைக் கொள்கையின் கருத்து ஆகும். “அறியொணாமை” என்ற வார்த்தை “அறிவு இல்லாமை” என்பதை குறிக்கிறது. அறியொணாமைக் கொள்கையானது நாத்திகத்தின் நேர்மையான அறிவார்ந்த அமைப்பு ஆகும். நாத்திகவாதம் தேவன் இல்லை என்றும் அவர் இருப்பதை நிரூபிக்க முடியாது என்றும் கூறுகிறது. அறியொணாமைக் கொள்கை தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கவும் முடியாது மறுக்கவும் முடியாது எனவே தேவன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லாதது என்று வாதாடுகிறது. இதில் அறியொணாமைக் கொள்கையே சரியானது. தேவன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை அனுபவரீதியாக நிரூபிக்க முடியாது.

தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. எபிரெயர் 11:6ல் வாசிக்கிறோம் “விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத் தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.”; தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் (யோவான் 4:24) எனவே அவரை பார்க்கவோ தொடவோ முடியாது. தேவனே தன்னை வெளிப்படுத்தாத பட்சத்தில், அவர் நம்முடைய அறிவுக்கு புலப்படாதவராகவே இருக்கிறார் (ரோமர் 1:20) தேவன் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகம் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் (சங்கீதம் 19:1-4) இயற்கை அதை உணர்த்துகிறது (ரோமர் 1:18-22), மற்றும் நம்முடைய இருதயம் அதை நிச்சயப்படுத்துகிறது (பிரசங்கி 3:11).

அறியொணாமைக் கொள்கைகாரர்கள் தேவன் இருக்கிறார் அல்லது இல்லை என்பதான தீர்மானத்தை எடுக்க விருப்பமற்றவர்களாகவே இருந்துவருகின்றனர். இது இறுதியாக இங்குமல்லாமல் அங்குமல்லாமல் இருக்கிற நிலமையைக் குறிக்கிறது. கடவுள் நம்பிக்கையாளர்கள் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்கின்றனர். நாத்திகவாதிகள் கடவுள் இல்லை என்பதை விசுவாசிக்கின்றனர். அறியொணாமைக் கொள்கைகாரர்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்கவும் கூடாது மறுக்கவும் கூடாது ஏனென்றால் இரண்டையுமே அறிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லாதது என்று விசுவாசிக்கின்றனர்.

விவாதத்திற்காக தேவன் இருக்கிறார் என்பதற்கான தெளிவான மற்றும் மறுக்கமுடியாத ஆதாரங்களை நாம் விட்டுவிடலாம். ஆத்திகர்கள் மற்றும் அறியொணாமைக் கொள்கைக்காரர்களின் கருத்துக்களை சமநிலையில் வைத்து பார்க்கும் போது எது மரணத்திற்கு பின்புள்ள வாழ்க்கையை பற்றி சரியான அர்த்தத்தை விசுவாசிக்க தக்கவிதத்தில் நமக்கு தருகிறது? தேவன் இல்லை என்றால், ஆத்திகர்களுக்கும் மற்றும் அறியொணாமைக் கொள்கைக்காரர்களுக்கும் மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு என்பது கிடையாது. தேவன் இருக்கிறார் என்றால், ஆத்திகர்கள் மற்றும் அறியொணாமைக் கொள்கைக்காரர்கள் இருவருக்குமே அவர்களின் மரணத்திற்கு பின்பு பதிலளிக்க ஒருவர் இருப்பார். இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது ஆத்திகராக இருப்பதே அறியொணாமை கொள்கைகாரர்களை விட அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. இதில் எந்த ஒரு நிலயையும் நிரூபிக்க மற்றும் மறுக்க இயலாது. ஓவ்வொரு நிலையையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்வதற்கு எல்லா முயற்ச்சிகளையும் எடுப்பதே புத்தியுள்ள செயலாக காணப்படுகிறது. இது எண்ணற்ற மற்றும் நிரந்தரமான மேலும் விரும்பத்தக்கதான முடிவாக இருக்கலாம்.

சந்தேகம் இருப்பது இயற்க்கையே. இந்த உலகத்திலுள்ள எத்தனையோ காரியங்களை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. தேவன் செய்கிற அல்லது அவர் அனுமதிக்கிற செயல்களை அநேகரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததனால் அவர்கள் அனேக நேரங்களில் தேவன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும் வரையறுக்குட்பட்ட மனிதர்களாகிய நாம் முடிவில்லாத தேவனை புரிந்து கொள்ள நினைப்பது கூடாதகாரியம். ரோமர் 11:33-34 சொல்கிறது “ஆ! தேவனுடைய ஐசுவரியம், ஞானம், அறிவு என்பவைகளின்; ஆழம் எவ்வளவாயிருக்கிறது! அவருடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதவைகள், அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள்! கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார்? அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாயிருந்தவன் யார்?” நாம் விசுவாசத்தின் மூலம் தேவனையும் அவருடைய வழிகளையும் விசுவாசிக்க வேண்டும். உபாகமம் 4:29 சொல்கிறது, “அப்பொழுது அங்கேயிருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரைத் தேடுவாய்; உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் அவரைத் தேடும்போது, அவரைக் கண்டடைவாய்.”

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
அறியொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?