settings icon
share icon
கேள்வி

நிபந்தனை பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

பதில்


"நிபந்தனை பாதுகாப்பு" என்பது இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள விசுவாசிகளின் இரட்சிப்பைக் குறிக்கும் ஒரு இறையியல் சொல். இது கிறிஸ்தவர்களின் இரட்சிப்பின் நிலையான தரத்தை விவரிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு கிறிஸ்தவரின் இரட்சிப்பு "நிபந்தனையின்படி பாதுகாப்பானது." இது பின்வரும் கேள்வியைத் தூண்டுகிறது: விசுவாசிகளின் இரட்சிப்பு எந்த நிலையில் பாதுகாப்பானது? நிபந்தனைக்குட்பட்ட பாதுகாப்பை ஆதரிப்பவர்கள் இரட்சிப்பு என்பது இறுதிவரை உண்மையாக இருப்பதன் மூலம் நிபந்தனைக்குட்பட்டது என்று வலியுறுத்துகின்றனர். வேதாகமம் ஒப்புமையைப் பயன்படுத்த, பரிசைப் பெறுவதற்கு விளையாட்டு வீரர் பந்தயத்தை முடிக்க வேண்டும் என்னும் உதாரணத்தை பயன்படுத்துகிறது. நிபந்தனைக்குட்பட்ட பாதுகாப்பு கோட்பாட்டைக் கடைப்பிடிப்பவர்கள் பின்வரும் வேதாகமப் பகுதிகளை ஆதரிக்கிறார்கள்:

“அநேகங் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்துபோம். முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.” (மத்தேயு 24:11-13)

"ஆகையால் சகோதரரே, மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு நாம் மாம்சத்துக்குக் கடனாளிகளல்ல. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள்; ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.” (ரோமர் 8:12-14)

“அன்றியும், சகோதரரே, நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறேன்; நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு, அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தபிரகாரமாய், நீங்கள் அதைக் கைக்கொண்டிருந்தால், அதினாலே நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; மற்றப்படி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாயிருக்குமே.” (1 கொரிந்தியர் 15:1-2)

“மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான்; ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்தியஜீவனை அறுப்பான். நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக; நாம் தளர்ந்துபோகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம்.” (கலாத்தியர் 6:7-9)

இந்த வேதப்பகுதிகளும் மற்றவைகளும் விசுவாசிகளின் இரட்சிப்பின் நிபந்தனை தரத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இந்த ஒவ்வொரு பத்தியிலும், வேதாகம ஆசிரியர் (பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டுதலின் கீழ் எழுதியவர்) கிறிஸ்துவில் விசுவாசியின் பாதுகாப்பின் தன்மையை முன்னிலைப்படுத்த நிபந்தனை மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார் (எ.கா., நீங்கள் சகித்துக்கொண்டால், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்). நமது இரட்சிப்பின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, விசுவாசி கண்டிப்பாக: 1) இறுதிவரை நிலைத்திருக்க வேண்டும்; 2) ஆவியால் வாழவேண்டும்; 3) பிரசங்கிக்கப்பட்ட வார்த்தையை உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள்; மற்றும் 4) ஆவிக்கு விதைக்க வேண்டும். இரட்சிப்பின் பரிசு எந்த வகையிலும் இல்லாதது போல் இல்லை, ஆனால் தனிப்பட்ட விசுவாசி உண்மையாக இருக்க ஆர்வத்துடன் முயற்சி செய்ய வேண்டும். பவுலின் வார்த்தைகளில், "அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள்" (பிலிப்பியர் 2:12).

வேதாகமத்தின் ஆதாரங்களின் எடையைக் கருத்தில் கொண்டு, நிபந்தனைக்குட்பட்ட பாதுகாப்பின் பார்வை தாக்க முடியாதது என்று தோன்றுகிறது. ஒரு விசுவாசி தனது இரட்சிப்பைப் பாதுகாக்க இறுதிவரை உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடன் எவராவது எப்படி வாதிட முடியும்? இருப்பினும், இந்த விவாதத்திற்கு மற்றொரு பக்கமும் உள்ளது. இது அர்மீனியர்கள் (நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பாதுகாப்பைக் கடைப்பிடிப்பவர்கள்) மற்றும் கால்வினிஸ்டுகள் ("நித்திய" பாதுகாப்பு அல்லது பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி என்று அழைக்கப்படுவதைக் கடைப்பிடிப்பவர்கள்) இடையேயான பழமையான இறையியல் விவாதம். விசுவாசியின் நிபந்தனைப் பாதுகாப்பைச் சுட்டிக்காட்டும் டஜன் கணக்கான வேதாகமப் பகுதிகளை அர்மீனியன் மேற்கோள் காட்டினால், பின்வருபவை போன்ற நித்திய பாதுகாப்பின் பார்வையை ஆதரிக்க, கால்வினிஸ்ட்கள் சமமான பெரிய வேதாகமப் பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டலாம்:

"ஏனெனில், கள்ளக்கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, கூடுமானால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாகப் பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள்." (மத்தேயு 24:24)

"மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், தேவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லமைகளானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும், உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், வேறெந்தச் சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பைவிட்டு நம்மைப் பிரிக்கமாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்." (ரோமர் 8:38-39)

“நான் அவைகளுக்கு நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கிறேன்; அவைகள் ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்வதுமில்லை. அவைகளை எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார்; அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது." (யோவான் 10:28-29)

“நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தைக் கேட்டு, விசுவாசிகளானபோது, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரைபோடப்பட்டீர்கள். அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார்.” (எபேசியர் 1:13-14)

கிறிஸ்துவை உண்மையாக பின்பற்றுபவரின் நித்திய பாதுகாப்பை விவரிக்கும் இன்னும் பல பகுதிகளை பட்டியலிடலாம். மேலே உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியிலும், ஒரு விஷயம் தனித்து நிற்கிறது - விசுவாசியின் நித்திய பாதுகாப்பிற்கும், விசுவாசியின் தனிப்பட்ட முயற்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, ஆனால் தேவனுடைய கிருபையைப் பாதுகாப்பதில், நிபந்தனை பாதுகாப்பை ஆதரிக்கும் பகுதிகள் விசுவாசிகளின் உண்மைத்தன்மையின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றன.

இதற்கெல்லாம் நாம் என்ன செய்வது? நிபந்தனை மற்றும் நித்திய பாதுகாப்பை வேதாகமம் போதிக்கிறதா? பதில் "இல்லை." ஆயினும்கூட, விசுவாசி உண்மையுள்ளவராக இருப்பதைப் பற்றி பேசும் பகுதிகளையும் தேவன் விசுவாசியை இறுதிவரை காப்பாற்றுவதைப் பற்றி பேசும் பகுதிகளையும் நாம் சரிசெய்ய முடியும். கிருபையின் கோட்பாடுகள் என்று இறையியலாளர்கள் கூறியதைப் பார்ப்பதில் பதில் இருக்கிறது. கிருபையின் கோட்பாடுகள் கால்வினிசத்தின் ஐந்து புள்ளிகள் என்று மாறி மாறி அழைக்கப்படுகின்றன (இது ஒரு தவறான பெயர், கால்வின் ஒருபோதும் "ஐந்து புள்ளிகளை" மட்டும் வெளிப்படுத்தவில்லை). இங்கே, சுருக்கமாக, கிருபையின் கோட்பாடுகள்:

மொத்தமான சீரழிவு: பூர்வீக பாவத்தின் காரணமாக, மனிதன் முற்றிலும் கெட்டுப்போனவனாகப் பிறந்து, தேவனுக்குப் பிரியமான எதையும் செய்ய முடியாமல், தேவனைத் தேடுவதில்லை.

நிபந்தனையற்ற தேர்ந்தெடுத்தல்: மனிதனின் சீரழிவு காரணமாக, விசுவாசிகளின் இரட்சிப்பைப் பாதுகாக்க தேவன் முன்வர வேண்டும். தேவன் அவரை நிபந்தனையின்றி (அதாவது, மனிதன் இதிலே எதையும் பங்களிக்கவில்லை) இரட்சிப்புக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இதைச் செய்கிறார்.

வரையறுக்கப்பட்ட பாவப்பரிகாரம்: இரட்சிப்புக்காக தேவன் தேர்ந்தெடுத்தவர்களைப் பெறுவதற்கு, அவர்களின் பாவத்தின் மீதான தேவனுடைய நீதியான நியாயத்தீர்ப்பை திருப்திப்படுத்த பாவப்பரிகாரம் செய்யப்பட வேண்டும். தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவைப் பலியின் மூலம் இதைச் செய்கிறார்.

தவிர்க்கமுடியாத கிருபை: பரிசுத்த ஆவியின் மறுஜென்மம் அளிக்கும் வல்லமையால் தேவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களைத் தம்மிடம் ஈர்ப்பதன் மூலம் "நிகழ்நேரத்தில்" இந்த இரட்சிப்பின் தகுதிகளைப் பயன்படுத்துகிறார். இது சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி: தேவன் தாம் தேர்ந்தெடுத்தவர்களை இறுதிவரை பாதுகாத்து பரிசுத்தப்படுத்துவதால், விசுவாசிகளுக்காக தேவன் செய்திருக்கும் இரட்சிப்பு இறுதிவரை காணப்படுகிறது.

விசுவாசிகளின் இரட்சிப்பு நிபந்தனையுடன் அல்லது நித்தியமாக பாதுகாப்பானதா என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு, ஒருவர் முதலில் கிருபையின் கோட்பாடுகளின் முந்தைய ஐந்து புள்ளிகளைக் கையாள வேண்டும். பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி என்பது ஒரு தனியான கோட்பாடு அல்ல, ஆனால் தர்க்கரீதியாக மற்ற நான்கு புள்ளிகளில் தங்கியுள்ளது. DoG-இன் அடித்தளம் முதல் புள்ளி, மொத்தமான சீரழிவு, இது உண்மை என்றால், மற்ற நான்கு புள்ளிகள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும். மனிதன் தன் இரட்சிப்புக்காக தேவனிடம் வருவதற்கு முற்றிலும் இயலாதவன் என்று வேதாகமம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி போதிக்கிறது (மத்தேயு 19:25-26; யோவான் 6:44; ரோமர் 3:10-18).

கால்வினிசம் மற்றும் கிருபையின் கோட்பாடுகளை விமர்சிப்பவர்கள், இந்த கோட்பாடுகளை நாம் கற்பித்தால், பரிசுத்தம் மற்றும் பக்தி இழக்கப்படும் என்று வலியுறுத்துவார்கள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இரட்சிப்பு நித்தியமாக பாதுகாப்பானது என்றால், ஒரு விசுவாசி தன் விருப்பப்படி பாவம் செய்வதிலிருந்து எது தடுக்கமுடியும்? அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் ரோமர் 6:1-ல் இதே கேள்வியைக் கேட்டார். கிறிஸ்துவிலுள்ள புதிய வாழ்க்கைக்கு பாவம் பொருந்தாது என்பது பவுலின் பதில் (ரோமர் 6:2-4). பாவத்திற்கான உரிமத்தை ஆதரிப்பதற்குப் பதிலாக, கிருபையின் கோட்பாடுகள் நிபந்தனைக்குட்பட்ட பாதுகாப்புக் கோட்பாட்டை விட கிறிஸ்தவ பக்தியை மேம்படுத்துவதற்கு அதிகம் செய்கின்றன. பியூரிட்டன்கள், அவர்களின் பக்தி மற்றும் பரிசுத்த வாழ்வுக்கான கடுமையான பக்திக்காக அறியப்பட்டவர்கள், பெரும்பாலும் கால்வினிஸ்டுகளாக இருந்தனர். கிருபையின் கோட்பாடுகளில், இரட்சிப்பில் தேவனுடைய அற்புதமான கிருபைக்கு விசுவாசியின் நன்றியுள்ள பதிலாக பக்தி காணப்படுகிறது (ரோமர் 12:1-2). இந்தக் கோட்பாடுகள், சரியாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு, சரியாக விசுவாசிக்கப்பட்டால், நம் பாவத்திலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் நம்மை இரட்சிக்கும் அளவுக்கு நம்மை நேசித்த நம் கிருபையுள்ள தேவனுக்கு நாம் செய்யும் உண்மையான அன்பின் பிரதிபலிப்பாக செயல்படுகின்றன. ஹைடெல்பெர்க் கேட்டக்கிசம் (புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்தின் ஆரம்பகால ஒப்புதல் ஆவணங்களில் ஒன்று மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் புதிய விசுவாசிகளுக்கான கற்பித்தல் ஆவணம்) மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: மனிதனின் துன்பம் (நமது பாவ நிலை); மனிதனின் மீட்பு (இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தேவனுடைய இரட்சிப்பின் கிருபையுள்ள செயல்); மற்றும் நன்றியுணர்வு (தேவனுடைய கிருபைக்கான நமது மாறுத்திரம், இது கிறிஸ்தவர்களாகிய நமது கடமையையும் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது).

கிருபையின் கோட்பாடுகள் உண்மை (அதாவது, வேதாகமம்) என்ற முன்மாதிரியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால், நிபந்தனைக்குட்பட்ட பாதுகாப்பை ஊக்குவிப்பதாகத் தோன்றும் அனைத்து பத்திகளுடனும் அதை எவ்வாறு சமரசம் செய்வது? சுருக்கமான பதில் என்னவென்றால், தேவன் நம்மைப் பாதுகாப்பதால் நாம் (விசுவாசிகள்) விடாமுயற்சியுடன் (இறுதி வரை உண்மையாக இருப்போம்). இதை வேறு விதமாகச் சொல்வதானால், இரட்சிப்பைப் பெற அல்லது சம்பாதிக்க நாம் எதுவும் செய்யவில்லை என்றால் (இரட்சிப்பு என்பது தேவனுடைய கிருபையின் இலவச பரிசு), பிறகு நாம் எப்படி இரட்சிப்பை இழக்க முடியும்? முதன்முதலில் தங்கள் இரட்சிப்புக்கு அவர்கள் எப்படியாவது பங்களித்தார்கள் என்று நம்புபவர்களுக்கு மட்டுமே நிபந்தனை பாதுகாப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் (இதைத்தான் அர்மீனிய இறையியல் தர்க்கரீதியாக குறிக்கிறது). ஆனால் இது எபேசியர் 2:8-9 போன்ற பகுதிகளுக்கு முரணானது: “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல." இது நமது இரட்சிப்புக்கு நாம் முற்றிலும் எதையும் பங்களிக்கவில்லை என்பதை தெளிவாக வலியுறுத்துகிறது; கிருபையைப் பெறுவதற்குத் தேவையான விசுவாசம் கூட தேவனுடைய பரிசு.

அர்மீனியனிசம் மனிதனுக்கு இறுதியில் பெருமைபாராட்டிக்கொள்வதற்கு ஒரு காரணத்தை அளிக்கிறது. தேவனுடைய ஆவியானவருடனான எனது ஒத்துழைப்பால் நான் இறுதிவரை உண்மையுள்ளவனாக இருந்தால், நான் எவ்வாறு போக்கை நிலைநிறுத்தி பந்தயத்தை முடிக்க முடிந்தது என்பதைப் பற்றி (கொஞ்சம்) பெருமை கொள்ளலாம். இருப்பினும், கர்த்தரில் மேன்மைபாராட்டுவதைத் தவிர, பரலோகத்தில் பெருமைப்பட முடியாது (1 கொரிந்தியர் 1:31). நிபந்தனை பாதுகாப்புக் கோட்பாடு வேதாகமத்தின்படியானது அல்ல; தேவன் நம்மைப் பாதுகாப்பதால் நாம் விடாமுயற்சியுடன் இருக்கிறோம் என்று வேதாகமம் தெளிவாகக் கூறுகிறது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

நிபந்தனை பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries