மதங்களைக் குறித்தும், சமயக்கோட்பாட்டு முறைகளையும் குறித்த கேள்விகள்


பரலோகம் செல்வதற்கான ஒரே வழி இயேசுவா?

கேள்வி: எனக்கு சரியான மார்க்கம் எது?

கள்ள உபதேசத்தின் வரையறை என்ன?

கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையை பின்பற்றும் ஒரு நபருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?

நாம் எப்படி கள்ள போதகர்கள்/கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை அடையாளம் காண முடியும்?

யெகோவாவின் சாட்சிகள் யார் மற்றும் அவர்களின் விசுவாசம் என்ன?

மோர்மோனிஸம் தவறான உபதேசமா? மோர்மோன்களின்; விசுவாசம் என்ன?

பிற மதத்தினரின் விசுவாசத்திற்கு கிறிஸ்தவர்களின் சகிப்புத்தன்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
மதங்களைக் குறித்தும், சமயக்கோட்பாட்டு முறைகளையும் குறித்த கேள்விகள்