மதங்களையும் சமய மரபுகளையும் குறித்த கேள்விகள்


பரலோகம் செல்வதற்கான ஒரே வழி இயேசுவா?

கேள்வி: எனக்கு சரியான மார்க்கம் எது?

சமய மரபின் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன?

சமய மரபிற்குள் அல்லது பொய்யான மதத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?

நான் எப்படி ஒரு கள்ளப்போதகரை / கள்ளத்தீக்கத்தரிசியை அடையாளம் கண்டு கொள்வது?

யெகோவாவின் சாட்சிகள் என்பவர்கள் யார் மற்றும் அவர்ககள் எதை விசுவாசிக்கிறார்கள்?

மோர்மோனிஸம் ஒரு சமய மரபா? மோர்மோன்கள் எதை விசுவாசிக்கிறார்கள்?

பிற மதத்தினரின் நம்பிக்கைகளைக் கிறிஸ்தவர்களின் சகித்துக்கொள்ள வேண்டுமா?

புத்தமதம் என்றால் என்ன மற்றும் புத்தமதத்தினர்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறார்கள்?

இந்து மதம் என்றால் என்ன மற்றும் இந்துக்கள் எதை நம்புகிறார்கள்?

கர்மாவைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

இஸ்லாம் என்றால் என்ன, மற்றும் முஸ்லிம்கள் எதை நம்புகிறார்கள்?

யூதமதம் என்றால் என்ன, மற்றும் யூதர்கள் எதை நம்புகிறார்கள்?

கிழக்கத்திய வைதீகமான திருச்சபை என்றால் என்ன மற்றும் வைதீகமான திருச்சபை கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கைகள் என்ன?

கிறிஸ்தவ ஞானவாதம் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ அறிவியல் என்றால் என்ன?

சைண்டாலஜி கிறிஸ்தவமா அல்லது ஒரு வழிபாட்டு மரபா?

ஏன் எண்ணற்ற மதங்கள் உள்ளன? எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றனவா?

வெவ்வேறு மதங்கள் உள்ள நிலையில், எது சரியானது என்பதை நான் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது?

மதத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?


முகப்பு பக்கம்
மதங்களையும் சமய மரபுகளையும் குறித்த கேள்விகள்