மதங்களையும் சமய மரபுகளையும் குறித்த கேள்விகள்


பரலோகம் செல்வதற்கான ஒரே வழி இயேசுவா?

கேள்வி: எனக்கு சரியான மார்க்கம் எது?

சமய மரபின் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன?

சமய மரபிற்குள் அல்லது பொய்யான மதத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?

நான் எப்படி ஒரு கள்ளப்போதகரை / கள்ளத்தீக்கத்தரிசியை அடையாளம் கண்டு கொள்வது?

யெகோவாவின் சாட்சிகள் என்பவர்கள் யார் மற்றும் அவர்ககள் எதை விசுவாசிக்கிறார்கள்?

மோர்மோனிஸம் ஒரு சமய மரபா? மோர்மோன்கள் எதை விசுவாசிக்கிறார்கள்?

பிற மதத்தினரின் நம்பிக்கைகளைக் கிறிஸ்தவர்களின் சகித்துக்கொள்ள வேண்டுமா?


முகப்பு பக்கம்
மதங்களையும் சமய மரபுகளையும் குறித்த கேள்விகள்