கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையை பின்பற்றும் ஒரு நபருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?


கேள்வி: கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையை பின்பற்றும் ஒரு நபருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?

பதில்:
கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையில் பங்குபெறுபவர்களுக்கு நாம் செய்யும் மிக முக்கிய காரியம் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதே ஆகும். அவர்களுடைய மனதில் தேவன் மாற்றத்தை உண்டாக்க மற்றும் கண்கள் திறக்கப்பட நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும் (2 கொரிந்தியர் 4:4). கிறிஸ்துவின் மூலம் இரட்சிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர்கள் உணரும் படி தேவன் அவர்களிடத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ஜெபிக்க வேண்டும் (யோவான் 3:16). தேவனுடைய வல்லமை மற்றும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய உணர்த்துதல் இல்லாத போது நாம் யாரையும் சத்தியத்தை அறியும் படி செய்து வெற்றி பெற முடியாது (யோவான் 16:7-11).

நாமும் தேவ பக்தியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், கள்ள உபதேசத்தில் மற்றும் தவறான போதனையினால் இழுக்கப்பட்டவர்கள் நமது வாழ்க்கையில் தேவன் ஏற்படுத்தின மாற்றத்தை பார்க்க முடியும் (1பேதுரு 3:1-2). வல்லமையான முறையில் இவர்களிடம் ஊழியம் செய்ய தேவையான ஞானத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் (யாக்கோபு 1:5). இவை எல்லாவற்றிற்க்கும் மேலாக இவர்களிடம் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் தைரியம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் இரட்சிப்பின் செய்தியை நாம் பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும் (ரோமர் 10:9-10). நமது விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் (1 பேதுரு 3:15).ஆனால் நாம் சாந்தத்தோடு வணக்கத்தோடும் உத்தரவுசொல்ல வேண்டும். நாம் உபதேசத்தை சரியாக பகிர்ந்து கொண்டு வார்த்தையின் வாதத்தில் வெற்றிபெற்றாலும் இன்னும் இந்த அனுகுமுறை தடையை உருவாக்கி கோபத்தை உருவக்கலாம்.

மேலும் தேவனை குறித்து யாரிடம் சாட்சி பகிருகிறோமோ அவர்களுடைய இரட்சிப்பை தேவ கரத்தில் விட்டுவிட வேண்டும். இரட்சிப்பது தேவனுடைய வல்லமையும்; கிருபையுமே தவிர நம்முடைய முயற்ச்சியல்ல. தீவிர எதிர்வாதத்தை கொடுக்க மற்றும் தவறான விசுவாசத்தை குறி;த்த அறிவு ஆகியவற்றில் ஆயத்தத்தோடு இருப்பது நல்லது மற்றும் ஞானமானது ஆனால் இவைகளில் ஒன்றும் கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையில் அகப்பட்டவர்களை மனந்திரும்பச் செய்யாது. நாம் செய்யக்கூடிய சிறந்த காரியம் என்னவென்றால் அவர்களுக்காக ஜெபித்தல், சாட்சி பகிருதல், அவர்களுக்கு முன்பாக கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை ஜீவித்தல், மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் தேவனை நெருங்க, உணர மற்றும் மனமாற செய்வார் என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கள்ள உபதேசத்தில் அல்லது தவறான போதனையை பின்பற்றும் ஒரு நபருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க சிறந்த வழி எது?