தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்


வேததூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?

வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?

சாத்தான் யார்?

பிசாசுப்பிடித்தல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?

ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியுமா?

வேத புத்தகமான ஆதி: 6:1-4-ன் படி யார் இந்த தேவகுமாரர்கள் மற்றும் மனுஷ குமாரத்திகள்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்