தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்


தூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?

சாத்தான் யார்?

பிசாசு பிடித்தல் / பிசாசு ஆட்கொள்ளுதல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாக இருக்க முடியுமா?

ஆதியாகமம் 6:1-4ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவகுமாரர் மற்றும் மனுஷகுமாரத்திகள் யார்?


முகப்பு பக்கம்
தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்