தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்


தூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?

சாத்தான் யார்?

பிசாசு பிடித்தல் / பிசாசு ஆட்கொள்ளுதல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவனாக இருக்க முடியுமா?

ஆதியாகமம் 6:1-4ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவகுமாரர் மற்றும் மனுஷகுமாரத்திகள் யார்?

எப்படி, ஏன், எப்போது சாத்தான் பரலோகத்திலிருந்து விழுந்தான்?

பிசாசுகள் விழுந்துபோன தேவதூதர்களா?

தேவன் ஏன் சாத்தானையும் பிசாசுகளையும் பாவம் செய்ய அனுமதித்தார்?

ஒரு கிறிஸ்தவர் இன்று பேயோட்டும் செயலை செய்ய முடியுமா?

நெஃபிலிம் என்பவர்கள் யார் / என்ன?

நாம் மரித்த பிறகு தேவதூதர்களாக மாறுகிறோமா?

நம்மை பாதுகாக்கும் தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்களா?

பிரதான தூதர்கள் என்றால் என்ன?

கேருபீன்கள் என்றால் என்ன? கேருபீன்கள் தேவதூதர்களா?

சேராபீன்கள் என்றால் என்ன? சேராபீன்கள் தேவதூதர்களா?

தேவதூதர்கள் ஆண்களா அல்லது பெண்களா?

கர்த்தருடைய தூதன் யார்?


முகப்பு பக்கம்
தேவதூதர்களையும் பிசாசுகளையும் குறித்த கேள்விகள்