வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?


கேள்வி: வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?

பதில்:
பிசாசுகள் என்பவை விழுந்துபோன தேவதூதர்கள், வெளிப்படுத்தின் விசேஷம் 12:9 இதைக் குறிக்கின்றது ‘‘உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது. அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது. அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்” சாத்தானுடைய வீழ்ச்சி ஏசாயா 14:12-15 மற்றும் எசேக்கியேல் 28:12-15 ஆகிய வசனங்களில் அடையாளமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவன் விழுந்தபோது சாத்தான் தன்னுடனே மூன்றில் ஒரு பங்கான தூதர்களையும் எடுத்துக்கொண்டார் என்று வெளிப்படுத்தின் விசேஷம் 12:4 – இல் எழுதப்பட்டுள்ளது. யூதா 6-இல் பாவம் செய்த தூதர்களைப் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே வேதாகமத்தின்படி விழுந்துபோன தூதர்கள்தான் பிசாசுகள், அவைகள் சாத்தானோடு சேர்ந்து தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்ப தெரிந்துக் கொண்டன.

சில பிசாசுகள் அவைகளுடைய பாவத்திற்கு ஏற்கனவே சிறையிலடைப்பட்டுள்ளன. ‘‘நித்திய சங்கிலிகளினாலே கட்டி, அந்தகாரத்தில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்’’ (யூதா-6). மற்றவை சுற்றித்திரிகின்றன, அவைகளை ‘‘இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள்... மற்றும் வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகள்’’ என்று எபேசியர் 6:12-இல் (கொலோசியர் 2:15) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிசாசுகள் சாத்தானை தலைவணங்கிக் கொண்டு அவனைப் பின்பற்றி பரிசுத்த தூதர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு தேவனுடைய திட்டத்தை தகர்ப்பதிலும், தேவனுடைய ஜனங்களை தடைசெய்வதிலுமே ஈடுபடுகின்றன. (தானியேல் 10:13).

பிசாசுகள், ஆவிக்குரிய ஜீவன்களாக இருப்பதால், அவைகள் ஒரு சரீரத்தைப் பிடிக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளது. ஒரு மனிதனின் உடலை முழுமையாக ஒரு பிசாசு ஆளுகை செய்வதன் மூலம் பிசாசு ஒருவனைப்பிடிக்கின்றது. இது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு நடக்காது, ஏனென்றால் ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியின் இருதயத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் (Iயோவான் 4:4).

இயேசு, அவருடைய ஊழியத்தில் பல பிசாசுகளை எதிர்கொண்டார். ஒரு பிசாசும் அவருடைய வல்லமைக்கு நிகராக இல்லை. ‘‘அஸ்தமனமானபோது, பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள், அவர் அந்த ஆவிகளைத் தமது வாரத்தையினாலே துரத்தி, பிணியாளிகளெல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார்’’ (மத்தேயு 8:16). பிசாசுகள் மீது இயேசுவுக்கு இருந்த அதிகாரம் தான் அவரே தேவனுடைய குமாரன் என்பதற்குச் சான்றாக இருந்தது (லூக்கா 11:20). இயேசுவே, ‘‘தேவனுடைய குமாரனே, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன?’’ (பிசாசுகள்) என்று கத்திக் கூப்பிட்டன. காலம் வருமுன்னே எங்களை வேதனைப்படுத்த இங்கே வந்தீரே என்று கூப்பிட்டார்கள்’’ (மத்தேயு8:29) பிசாசுகளுக்குத் தெரியும் அவைகளுடைய முடிவு கொடூரமாயிருக்கு மென்று.

சாத்தானும் அவனுடைய பிசாசுகளும் தேவனுடைய கிரியையை அழிக்கவும், எவனை முடிகிறதோ அவனை வஞ்சிக்கவும் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன. ( Iபேதுரு 5:8, 2 கொரிந்தியர் 11:14-15) பிசாசுகளை அசுத்த ஆவிகள் என்றும் (மத்தேயு10:1) அசுத்த ஆவிகள் (மாற்கு 1:27) பொய்யின் ஆவி என்றும் (I ராஜாக்கள் 22:23) சாத்தானின் தூதர்கள் என்றும் (வெளிப்படுத்தின் விசேஷம் 12:9) விளக்கப்பட்டுள்ளது. சாத்தானும் அவனுடைய பிசாசுகளும் உலகத்தை வஞ்சிக்கிறது (2கொரிந்தியர்4:4) தவறான உபதேசங்களைப் பரப்புகின்றன. ( I திமோத்தேயு4:1). கிறிஸ்தவர்களை தாக்குகின்றன (2 கொரிந்தியர் 12:7, I பேதுரு 5:8 ), பரிசுத்த தூதர்களோடு சண்டையிடுகின்றன. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:4-9).

பிசாசுகளும், விழுந்துபோன தூதர்களும் தேவனுடைய பகையாளிகள், ஆனால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பகையாளிகள். கிறிஸ்து ‘‘துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்துக்கொண்டு, வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, அவைகளின்மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார்’’ (கொலோசெயர் 2:15). நாம் தேவனுக்கு கீழ்படிந்து பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்போது நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ‘‘உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்’’ ( Iயோவான் 4:4).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேதாகமம் பிசாசுகளைக் குறித்து என்னக் கூறுகிறது?