வேததூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?


கேள்வி: வேததூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?

பதில்:
தேவதூதர்கள் என்பவை தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஜீவன்கள், அவற்றிற்கு அறிவுத்திறன், உணர்ச்சி மற்றும் சித்தம் உள்ளது. இது நல்ல மற்றும் கெட்ட தேவதூதர்களுக்கும் (பிசாசுகள்) பொருந்தும். தேவதூதர்கள் அறிவுத்திறன் வாய்ந்தது. (மத்தேயு 8:29, 2 கொரிந்தியர் 1:13, Iபேதுரு 112), உணர்ச்சியைக் காட்டக்கூடியது (லூக்கா 2:13, யாக்கோபு 2:19, வெளிப்படுத்தின் விசேஷம்12:17) மற்றும் சித்தத்தை பயன்படுத்தக்கூடியது. (லூக்கா 8:28 -31, 2 திமோத்தேயு 2:26 யூதா 6). தேவதூதர்கள் உண்மையான சரீரம் இல்லாத ஆவிக்குரிய ஜீவன்கள் (எபிரேயர் 1:14) சரீரம் இல்லாவிட்டாலும் அவைகள் ஆள்தத்ததுவம் உடையவைகளாயிருக்கின்றன.

அவைகள் உருவாக்கப்பட்ட ஜீவன்களாயிருக்கிறதினால், அவற்றிற்கு அறிவுத்திறன் குறைவாகவே இருக்கும். அப்படியென்றால் அவைகளுக்கு தேவனைப்போல அனைத்தும் தெரியாது (மத்தேயு24:36) அவைகளுக்கு மனிதர்களைவிட அதிக அறிவு இருப்பது போல காணப்படுவதற்கு மூன்று காரணங்கள் உள்ளது.

v தேவதூதர்கள் சிருஷ்டிப்பின் வரிசையில் மனுஷரிலும் சற்று பெரியதாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ஆகவே உள்ளியல்பாகவே அதிக அறிவுடனிருக்கின்றது.

v தேவதூதர்கள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் வேதாகமத்தையும் உலகத்தையும் படித்து அதிலிருந்து அறிவைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன. (யாக்கோபு 2:19, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:12).

v மனிதர்களின் செயல்பாடுகளை வெகுவாக கூர்ந்து கவனிப்பதாலேயே அறிவைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. மனிதர்களைப்போல தேவதூதர்கள் பழைய காரியங்களை படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனென்றால் அவைகளுக்கு அது பழக்கமானது தான். ஆகையால் மற்றவர்கள் சூழ்நிலைகளில் எப்படி நடந்துக்கொண்டார்கள் என்றும், நாம் எப்படி அதேபோன்ற சூழ்நிலையில் நடந்துக்கொள்வோம் என்றும் துல்லியமாகக் கனித்து தேவதூதர்களுக்கு மற்ற ஜீவராசிகளைப்போல சுயசித்தம் இருந்தாலும் கூட, தேவனுடைய சித்தத்திற்கே கீழ்பட்டிருக்கின்றார்கள். நல்ல தேவதூதர்களை தேவன் விசுவாசிகளுக்கு உதவிச் செய்ய அனுப்புகிறார் (எபிரெயர் 1:14).

v வேதாகமத்தில் தேவதூதர்களின் நடபடிகளைப் பற்றிய சில குறிப்புகள்:

Ø துவதூதர்கள் தேவனை துதிக்கின்றன (சங்கீதம் 148:1-1, ஏசாயா 6:3).
Ø தேவனை ஆராதிக்கின்றன (எபிரேயர் 16, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:8-13).
Ø அவைகள் தேவனுடைய கிரியைகளைக் கண்டு மகிழ்ச்சி யடைகின்றன.(யோபு 38:6-7)
Ø அவைகள் தேவனுக்கு பணிவிடை செய்கின்றன. (சங்கீதம் 103:20, 22:9).
Ø தேவனுக்கு முன்பாக தோன்றுகின்றன (யோபு 1:6,2:1)
Ø தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பில் கருவியாகப் பயன்படுகின்றன. (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:1, 8:24)
Ø ஜெபத்திற்கு பதில்களைக் கொண்டு வருகின்றன. (அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 12:5-10)
Ø ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்த உதவுகின்றன. (அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8:26,10:3).
Ø அவைகள் கிறிஸ்தவர்களுடைய நெறிமுறைகள், வேலை மற்றும் பாடுகளை ஆசரிக்கின்றன. (1 பேதுரு 1:12)
Ø ஆபத்து நேரத்தில் உற்சாகப்படுத்துகின்றன. (அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 27:23-24)
Ø நீதிமான்களுடைய மரணத்தருவாயில் அவர்களை கவனித்துக் கொள்கின்றன. (லூக்கா 16:22).

தேவதூதர்கள் மனிதர்களைவிட வித்தியாசமான ஜீவன்களாக உள்ளார்கள். மனிதர்கள் மரித்தப்பிறகு தேவதூதர்களாக மாறுவதில்லை. தேவன் மனிதர்களைப் படைத்தது போலவே தேவதூதர்களையும் சிருஷ்டித்தார். வேதாகமத்தில் எங்குமே தேவதூதர்கள் மனிதர்களைப் போல தேவசாயலாகவோ, தேவனைப் போலவோ படைக்கப்பட்டார்கள் என்று இல்லை. (ஆதியாகமம் 1:26). தேவதூதர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவன்களாக ஓரளவுக்கு சரீரபிரகாரமான ரூபம் எடுக்க முடியும். மனிதர்கள் சரீரத்தையடைய ஜீவன்கள், ஆவிக்குரிய பக்கத்தையும் உடையவர்கள். தேவதூதர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய காரியம் என்னவென்றால் அவைகள் மிக சடுதியாக கேள்வியில்லாமல் தேவனுடைய கட்டளைகளைக் கீழ்படிவதைத் தான்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேததூதர்களைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?