சாத்தான் யார்?


கேள்வி: சாத்தான் யார்?

பதில்:
சாத்தானைக் குறித்த ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை பல நிலைகளில் உள்ளது. ஒரு சிறிய சிவப்பு நிறமான மனிதன் கொம்புகளோடு தோல்பட்டையின் மீது உட்கார்ந்துக் கொண்டு பாவம் செய்யும்படி தூண்டுவான் என்பதிலிருந்து தீமைக்கு உருவம் கொடுத்து அதைதான் சாத்தான் என்கிறோம் என்ற கருத்து வரை நிலவுகிறது. வேதாகமம் நமக்கு சாத்தானை குறித்த தெளிவான படத்தையும் அவன் எப்படி நம் வாழ்க்கையை பாதிப்பான் என்பதையும் கூறுகின்றது. எளிதாகக் கூற வேண்டுமானால், வேதாகமம் சாத்தானை ஒரு தேவததூதன் பரலோகத்திலிருந்து தன்னுடைய ஸ்தானத்தைவிட்டு பாவம் செய்து விழுந்துபோய் இப்போது தேவனுக்கு விரோதமாகவும், தேவனுடைய திட்டங்களை அழிக்கவும் தன்னுடைய முழுபெலத்தை பிரயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று கூறுகின்றது.

சாத்தான் ஒரு பரிசுத்த தூதனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். ஏசாயா 14:12 சாத்தான் விழுவதற்கு முன்பு அவனுடைய பெயர் லூசிபர் என்று கூறுகின்றது.

எசேக்கியேல் 28:12-14 சாத்தான் ஒரு சேருபீனாகவும் தூதர்களில் மிக உயர்ந்தவனாகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்று கூறுகின்றது. அவனுடைய அழகிலேயும் அந்தஸ்திலேயும் அகந்தைக்கொண்டு தேவனுடைய சிங்காசனத்தைவிட உயரத்தில் அமர எண்ணினான்.(ஏசாயா 14:13-14, எசேக்கியேல் 28:15, I திமோத்தேயு 3:6). சாத்தானின் பெருமையே அவனை விழத்தள்ளினது. ஏசாயா 14:12-15 வசனங்களில் ‘நான்’ என்ற பதம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதைக் காணலாம். அவனுடைய பாவத்தினாலே அவனை பரலோகத்திலிருந்து விலக்கினார்.

சாத்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகவும், இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனாகவும் மாறினான். (யோவான் 12:31,2கொரிந்தியர் 4:4, எபேசியர் 22). அவன் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:10) சோதிக்கிறவன் (மத்தேயு 4:3, I தெசலோனிக்கேயர் 3:5), வஞ்சிக்கிறவன் (ஆதியாகமம் 3, 2கொரிந்தியர் 4:4, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:3). அவனுடைய பெயரின் அர்த்தமே ‘‘அழிவு’’ அல்லது ‘‘ எதிர்த்து நிற்கிறவன்’’. அவனுடைய மற்றொரு பெயரான ‘டெவில்’ என்பதற்கு ‘பொய்யான’ என்றும் அர்த்தப்படும்.

அவன் பரலோகத்திலிருந்து விழுந்த பின்பும் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை தேவனுக்கு மேலே உயர்த்துவதையே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். தேவன் செய்கிற எல்லாவற்றிற்கும் எதிர்த்து நின்று, உலகத்தின் ஆராதனையை பெறலாம் என்று நம்பி, தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்திற்கு விரோதமானவைகளை ஊக்குவிக்கிறான். உலகத்திலுள்ள தவறான ஆராதனைகள் மற்றும் மதங்கள் இவைகளுக்கு மூலக்காரணமே சாத்தான்தான். சாத்தான் தேவனையும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களையும் எதிர்க்க எதை வேண்டுமானாலும் எல்லாவற்றையும் செய்வான். சாத்தானின் முடிவு உறுதியானது, நித்தியத்திற்கு அக்கினி கடலே . (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:10).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
சாத்தான் யார்?