வேத புத்தகமான ஆதி: 6:1-4-ன் படி யார் இந்த தேவகுமாரர்கள் மற்றும் மனுஷ குமாரத்திகள்?


கேள்வி: வேத புத்தகமான ஆதி: 6:1-4-ன் படி யார் இந்த தேவகுமாரர்கள் மற்றும் மனுஷ குமாரத்திகள்?

பதில்:
ஆதி:6:1-4 வசனங்களில் தேவகுமாரர்களையும் மனுஷ குமாரத்திகளையும் விளக்குகிறது. இவர்களளைப்பற்றி பல கருத்துக்கள் காணப்படுகிறது. தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை சேர்ந்ததினால் பிள்ளைகளைப் பெற்றபோது இவர்கள் பேர் பெற்ற இராட்சதர்களுக்கு இணையான மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (அதாவது இராட்சதராக காணப்படுகிறார்கள்).

தேவகுமாரர்களைப்பற்றி முன்று முதன்மையான அடையாளங்கள் 1) தேவ மகத்துவத்திலிருந்து விழுந்து போனவர்கள், 2) இராட்சதராகிய மனுஷ பலவான்கள் (அ), 3)சேத்தின் வழிவந்தவர்களானவர்கள் தேவகுமாரர்கள் காயின் வம்சத்து குமாரத்திகளை மணந்தார்கள். பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் தேவகுமாரர்கள் “தேவதூதர்களாக காண்பிக்கப்படுகிறார்கள். (யோபு :1:6, 2:1, 38:7) இதில் ஒளிந்துள்ள பிரச்சினை என்னவெனில் (மத்:22-30-ல்)தேவதூதர்கள் திருமணம் செய்துகொள்ள மாட்டார்கள். வேதத்தில் தேவகுமாரர்கள் ஒரு மனிதபாலினமாகவோ அவர்களால் வாரிசுகளை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு நம்பகமான கருத்துகள் கொடுக்கப்படவில்லை. மற்ற இரண்டு கூற்றுகளும் இதை ஒரு பிரச்சினையாக தெரிவிக்கவில்லை.

2 மற்றும் 3-வது கூற்றுகளில் காணப்படுவது என்னவெனில் சாதாரணமாக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை மணந்துகொள்ளும்போது அவர்களுக்கு இராட்சத குணமுடைய பிள்ளைகளாகவோ அல்லது குணமான பிள்ளைகளையோ உருவாக்க முடியும். தேவன் பூமியில் வெள்ளத்தை உருவாக்கினார். (ஆதி 6:5-7). கடவுள் எப்போதும் அக்கிரமத்தினை பொறுப்பதில்லை. சேத்தின் வழியில் தேவபிள்ளைகளாக உருவான தேவகுமாரர்கள் காயின் வழிவந்த மனுஷ குமாரத்திகளை மணந்துகொள்வதை விரும்பவில்லை.ஆதி:6:5-7 சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கும் ஆதி6:1-4 வசனங்களில் காணப்படும் சம்பவங்களுக்கும் தொடர்பு உண்டு. தேவமகிமையிலிருந்து தவறிப்போனவர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை மணந்து கடுமையான தீர்ப்பு;ககுள்ளாக்கப்பட்டார்கள்.

முன்சொல்லப்பட்ட கனவீனமான கருத்து என்னவெனில் மத்:22:30ல் “உயிர்த்தெழுதலில் கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை. அவர்கள் பரலோகத்திலே தேவதூதர்களைப்போல் இருப்பார்கள்” என தெரிவிக்கிறது. ஆனாலும் தேவதூதர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பதாக தெரியப்படுத்தவில்லை. முhறாக தேவதூதர்கள் திருமணம் செய்ய கூடாது என்பதாக மட்டும் தெரிவிக்கிறது. இரண்டாவதாக மத்:22:30-ல் “தேவதூதர்கள் பரலோகத்தில் உள்ளவர்கள” என்று விளக்குகிறது. அவர்கள் விழுந்துபோனவர்கள் என்றோ, கடவுளின் படைப்புகளில் அக்கறை இல்லாதவர்கள் என்றோ, கடவுளின் திட்டத்தை தொந்தரவு செய்யவேண்டும் என்பதோ அவர்களது நோக்கமாக காட்டப்படவில்லை. உண்மையென்னவெனில் தேவகுமாரர்கள் திருமணம் செய்துகொள்வது மற்றும் மனுஷகுமாரத்திகளை சேருவது என்பதெல்லாம் சாத்தானின் செயல்களை நியாயப்படுத்துவது என்பதாக இல்லை.

பார்வை 1) மிகவும் உண்மையான நிலை, ஆம் மிகவும் கவனிக்கத்தக்க மாற்றுக்கருத்து என்னவென்றால், தூதர்கள் மனிதர்களல்ல மற்றும் “தேவகுமாரர்கள்” விழுந்துபோன தூதர்கள், மனுஷ குமாரத்திகளை சேருகிறார்கள். எப்படியென்றாலும் தேவதூதர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவன்கள் (எபி:1:14), மனிதர்களாக தெரிந்து கொண்டவர்கள் இயற்கையாகவே மனிதனாகப்பிறந்தவன் (மாற்கு:16:5) உள்ளவன். சோதோம் கோமேரா பட்டணத்தில் மனிதர்கள் இரண்டு தூதர்களுடனும் உறவு வைத்துக்கொள்ள விரும்பினார்கள். (ஆதி:19:1-5). தேவதூதர்கள் மனிதர்களைப்போல பேசவும், உறவு வைத்துக்கொள்ளவும் அதன் மூலம் மனுஷர்களை உருவாக்கவும் முடிந்தவர்கள். ஆனாலும் விழுந்துபோன தூதர்களால் இதை செய்யமுடியாத காரணம் அவர்கள் செய்த பாவத்தின் காரணமாக சிறைப்பட்டதினாலேயே முடியாமற்போயிற்று. (யூதா புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது). ஆரம்ப காலத்தில் எபிரெயர்களால் பொதுவாக சொல்லப்பட்ட கருத்து என்னவெனில் “ தங்கள் வாசஸ்தலத்ததைவிட்டு விலகிப்போன தூதர்களே “தேவ குமாரர்கள்” என்பது பொதுவான கருத்தாக உள்ளது. ஆதி:6:1-4ல் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளோடு சேர்ந்தார்கள் என்பதற்கு வலுவான பின்னணி மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி உள்ளது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேத புத்தகமான ஆதி: 6:1-4-ன் படி யார் இந்த தேவகுமாரர்கள் மற்றும் மனுஷ குமாரத்திகள்?