பிசாசுப்பிடித்தல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?


கேள்வி: பிசாசுப்பிடித்தல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?

பதில்:
வேதாகமம் சில பிசாசுப் பிடித்த அல்லது பிசாசின் ஆளுகையில் இருந்த மனிதர்களின் எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொடுக்கின்றது . இந்த எடுத்துக்ககாட்டுக்ளிலிருந்து பிசாசின் ஆளுகையில் இருப்பதன் அறிகுறி மற்றும் பிசாசு ஒருவரை எப்படி பிடிக்கிறது என்பதையும் அறிந்துக்கொள்ளலாம் .எங்கு சில வேதப்பகுதிகளைப் பாப்போம் : மத்தேயு 9:32-33,12:22,17:18, மாற்கு 5:1-20,7:26-30,லூக்கா 4:33-36,22:3, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:16-18. இந்தப் பகுதிகளில் பிசாசுப்பிடிதிருப்பது பேசமுடியாமலிருப்பது, வலிப்புநோய், கண்பார்வை இல்லாதிருப்பது போன்ற சரீராப்பிரகாரமான நோய்களை உண்டாக்குகின்றது .வேறு சிலரை தீமையைச் செய்ய தூண்டுகிறது , இதற்கு யூதாஸ் தான் எடுத்துக்காட்டு. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:16-18, ஒரு ஆவி அடிமைப்பெண்ணுக்கு தன்னுடைய அறிவுக்கு எட்டாத சில காரியங்களை அறிய ஆற்றல் கொடுத்தது . கதரேனின் பிசாசு பிடித்த மனிதன், அநேக பிசாசுகளை உடையவனாயிருந்தான்.(லேகியோன்), அவனுக்கு அசுர பலமிருந்தது. அவன் நிர்வாணியாய் கல்லறைகளில் குடியிருந்தான். சவுல் ராஜா கர்த்தருக்கு விரோதமாக எழும்பின பிறகு ஒரு அசுத்த ஆவியால் அலைக்கழிக்கப்பட்டான். (1சாமுவேல் 16:14-15, 18:10-11, 10:9-10). அவனுக்கு மனசோர்வும், தாவீதைக் கொல்லவேண்டும் என்ற எண்ணமும் அதிகமாயிருந்தது.

இப்படி பலவிதமான அறிகுறிகள் பிசாசு பிடிக்கும்போது உண்டாகும். சரீரத்தில் குறைபாடுகள், ஒருவேலை அது உண்மையான நோயாக இல்லாமலிருக்கலாம். மனோபாவத்தில் மனச்சோர்வு, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பெலன், அடக்கமின்மை, சமூகத்திற்கு ஒவ்வாத நடத்தை, இயற்கையாக அறியமுடியாத தகவல்களை பகிர்ந்துக்கொள்வது போன்ற சில மாற்றங்கள் வரலாம். இவற்றில் எல்லாம் அல்லது இது போன்ற நடத்தைக்கு வேறு விளக்கங்களும் இருக்கலாம், ஆகையால் எல்லா மனசோர்வால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் வலிப்பு நோயில் இருப்பவர்களையும் பிசாசு பிடித்தவர்கள் என்று கூறிவிடக்கூடாது. மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களில் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையால் பிசாசின் இடையூறை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை.

இந்த சரீரப்பிரகாரமான அல்லது உணர்ச்சிகள் சார்ந்த வித்தியாசங்களோடு, ஆவிக்குரிய காரியங்களில் பிசாசின் தாக்கத்தைப் பார்க்கலாம். இது மன்னிக்காத தன்மையாக இருக்கலாம். (2 கொரிந்தியர் 2:10-11). இயேசுகிறிஸ்துவையும் அவருடைய மீட்பைக்குறித்த தவறான உபதேசங்களை நம்புகிறதாயிருக்கலாம் (2 கொரிந்தியர் 11: 3-4, 13-15, I திமோத்தேயு 4:1-5, I யோவான் 4:1-3).

கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில், பிசாசுகளின் தாக்கத்தைக் குறித்து அப்போஸ்தலர் பேதுரு ஒரு விசுவாசி பிசாசின் தாக்கத்துள்ளாக்கப்படலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு (மத்தேயு 16:23). பிசாசின் ஆளுகைக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை சிலர் ‘‘டெபோனைசிட்’’ என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன் பிசாசினால் பிடிக்கப்பட்டதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூட வேதவாக்கியங்களில் இல்லை. பெரும்பாலான வேதப்பன்டிதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பிசாசுப் பிடித்தவர்களாக முடியாது, ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவி அவர்களுக்குள் வாசம் செய்கிறார், பரிசுத்த ஆவி பிசாசோடு தான் வாசம் செய்யும் இடத்தை பகிந்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று விசுவாசிக்கின்றனர். (2 கொரிந்தியர் 1:22, 5:5, I கொரிந்தியர் 6:19).

ஒருவர் பிசாசுக்குத் தன்னை எப்படி திறந்து கொடுக்கிறார் என்பதைக் குறித்துத் தெளிவாக நமக்கு கூறப்படவில்லை. யூதாசின் காரியத்தை பார்ப்போமானால், அவன் தீமைக்கு தன் இருதயத்தைத் திறந்துக் கொடுத்தான். ஒருவேளை அவனுடைய பேராசைக்கூட காரணமாயிருக்கலாம்.(யோவான் 12:6) ஒரு கெட்டபழக்கத்தை தன்னுடைய இருதயத்தை ஆளுகை செய்ய ஒருவர் இடங்கொடுத்தால் அது பிசாசு நுழைய ஏதுவாக மாறும். ஊழியக்காரர்களின் அனுபவத்தில், பிசாசு பிடித்தல் என்பது விக்கிரக ஆரானைக்கும், மாயமந்திரஞ்சார்ந்த பொருட்களுக்கும் என்பதற்கு சம்மந்தப்பட்டது என்று கூறுகிறார்கள். வேதவாக்கியம் விக்கிரக ஆராதனையை பேய்களுக்கான ஆராதனை என்று தொடர்ந்து கூறுகின்றது. (லேவியராகமம் 17:7, உபாகமம்32:17, சங்கீதம் 106:37, I கொரிந்தியர்10:20) ஆகவே விக்கிரகங்களை ஆராதிப்பது பிசாசு பிடித்தலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பது ஆச்சரியப்பட வேண்டிய காரியம் அல்ல.

மேற்சொல்லப்பட்ட வேதவாக்கியங்களிலும், ஊழிக்காரர்களின் அனுபவங்களிலும் அநேகர் தவறான பாவக்காரியங்களாலும், மாயமந்திரம் சார்ந்த காரியங்களினாலும் (தெரிந்தோ, தெரியாமலோ) தங்களுடைய வாழ்க்கையை பிசாசின் கிரியைகளுக்கு திறிந்துக்கொடுக்கிறார்கள் என்று முடிவுக்கு வரலாம். துன்மார்க்கம், குடி மற்றும் போதை பழக்கம் ஒருவருடைய சுயநினைவை மாற்றலாம். முரட்டாட்டம், கசப்பு மற்றும் பலவிதமான தியானங்கள் இதற்கு வழிவகுக்கலாம்.

இன்னொரு கருத்தும் இருக்கின்றது. சாத்தானும் அவனுடைய சேனையும் கர்த்தர் அனுமதிக்காமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று (யோபு 1-2). இது இப்படியிருக்குமானால் சாத்தான் தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதாக எண்ணி, தேவனுடைய நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்றிக்கொண்டிருக்கிறான். யூதாஸ் காட்டிக்கொடுத்தது உட்பட . சிலர் மாய மந்திரங்களில் ஆரோக்கியமில்லாத நாட்டம் உடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். இது முட்டால்தனமானதும் வேதத்திற்கு புறம்பானதுமாகும். நாம் தேவனைத் தேடி, நம்மை அவருடைய சர்வாயுதவர்கத்தை அணிந்து அவருடைய பெலத்தைச் சார்ந்துக்கொண்டால் எந்த தீயவற்றிற்கும் நாம் பயப்படவேண்டாம். தேவன் சகலத்தையும் ஆளுகிறார்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பிசாசுப்பிடித்தல் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகின்றது?