ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியுமா?


கேள்வி: ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியுமா?

பதில்:
வேதாகமம் ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியுமா என்பதைக்குறித்து தெளிவாகக் கூறவில்லை ஆனால் இதற்கு தொடர்புடை மற்ற வேதாகமத்தின் உண்மைகள் ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியாது என்று கூறுகின்றது . பிசாசு பிடித்திருப்பதற்கும் பிசாசின் ஆளுகையில் இருப்பதற்கும் தெளிவான வித்தியாசமுள்ளது . பிசாசு பிடித்தல் என்பது பிசாசு ஒரு மனிதனின் சிந்தையை அல்லது அவனுடைய செயல்பாடுகளை நேரடியாக , முழுமையாக ஆளுகை செய்வது . (மத்தேயு 17:14-18,லூக்கா 4:33-35,8:27-33). பிசாசின் நெருக்கடி அல்லது ஆளுகை என்பது பிசாசோ அல்லது பிசாசுகளோ ஒரு மனிதனை ஆவிக்குரிய ரீதியிலோ பாவப் பழக்கவழக்கங்களில் தள்ளிவிடுவதன் மூலமோ தாக்குவது . ஆவிக்குரிய யுத்தத்தைக் குறித்து கூறுகின்ற எந்த புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியிலும் விசுவாசியைவிட்டு பிச்சை விரட்ட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை (எபேசியர் 6:10-18). விசுவாசிகளுக்கு பிசாசிற்கு எதிர்த்து நிற்கும்படிதான் கூறப்பட்டுள்ளது துரத்தும்படியல்ல .யாக்கோபு 4:7, 1 பேதுரு 5:8,9).

கிறிஸ்தவர்களுக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் .(ரோமர் 8:9-11, 1 கொரிந்தியர் 3:16,6:19). பரிசுத்த ஆவியானவர் தாம் வாசம் செய்கிற மனிதனுக்குள் வேறொரு பிசாசிற்கு இடம் கொடுக்கவே மாட்டார். தேவன் தம்முடைய இரத்தத்தினால் சம்பாதித்து (1 பேதுரு 1:18,19) புதிய சிருஷ்டியாக்கினப் பிள்ளைகளை (2 கொரிந்தியர் 5:17) பிசாசு பிடிக்கவோ ஆளுகை செய்யவோ அனுமதிப்பார் என்று யோசிக்கக்கூட முடியாத ஒன்று . ஆம், நாம் விசுவாசிகளாக சாத்தானுக்கும் பிசாசுகளுக்கும் விரோதமான யுத்தத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு உள்ளிருந்தல்ல.”பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனாலுண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; ஏனெனில் உலகத்திலிருக்கிறவனிலும் உங்களிலிருக்கிறவர் பெரியவர்”(1 யோவான் 4:4) என்று யோவான் அப்போஸ்தலன் கூறுகிறார் . நமக்குள் இருக்கிறவர் யார் அவரே பரிசுத்த ஆவியானவர். .உலகில் இருக்கிறவன் யார்? சாத்தானும் அவனுடைய பிசாசுகளும். ஆகவே விசுவாசி பிசாசின் உலகத்தை ஜெயித்தவனாக இருக்கிறான் ,வேதவாக்கியத்தின்படி ஒரு விசுவாசி பிசாசுப் பிடித்தவனாக முடியாது. ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனனாக இருக்க முடியாது என்பதற்கு வேதாகமத்தில் வலுவானச் சான்றுகள் உள்ளதைக் கருத்தில் கொண்டு சில வேதப் பண்டிதர்கள் "டிமோனைசேஷன்" என்ற பதத்தை ஒரு கிறிஸ்தவனை பிசாசு ஆளுகை செய்வதைக் குறிக்க பயன்படுத்துகிறார்கள் . சிலர் ஒரு கிறிஸ்தவனை பிசாசு பிடிக்கமுடியாதபோது அவனை அது ஆளுகை செய்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். டிமோனைசேஷன் என்பதற்கு கொடுக்கப்படும் விளக்கமும் பிசாசு பிடித்தலுக்கு கொடுக்கப்படும் விளக்கமும் தோற்றத்திற்கு ஒன்றாகத்தான் தெரிகின்றது,ஒரே விளைவும் இருக்கின்றது .பதத்தை மாற்றுவது ஒரு கிறிஸ்தவனை பிசாசு பிடிக்கவோ ஆளுகை செய்யவோ முடியாது என்ற உண்மையை மாற்றிவிடமுடியாது. பிசாசினால் பாதிக்கப்படுவது நெருக்கப்படுவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு நிஜமான ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனை பிசாசு பிடிக்கவோ ஆளுகைச் செய்யவோ முடியும் என்றுக் கூறுவது வேதாகமத்தின் படியானதுக் கிடையாது.

ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று எண்ணப்பட்டவன் பிசாசுப்பிடிடித்தவனைப் போல நடந்துக்கொண்டதைப் பார்த்த தனிப்பட்ட அனுபவத்தை வைத்து பிசாசினால் ஆளுகை செய்யப்படுவது என்பதற்ககுப் பொதுவாகக் காரணம் சொல்லப்படுகின்றது. நம்முடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை வைத்து வேதவாக்கியங்களை வியாக்கியானம் செய்யக்கூடாது .ஆனால் வேதவாக்கியங்களை வைத்து நம்முடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை ஆராய வேண்டும் .(1 திமோத்தேயு 3:16-17). கிறிஸ்தவன் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்ட ஒருவர் பிசாசின் ஆளுகையில் இருப்பதுப்போல் நடந்துக்கொள்வது அவருடைய விசுவாசத்தின் உண்மையைத்தான் கேள்வி கேட்க வைக்க வேண்டும். நம்முடைய பார்வைக்க் கோணத்தை கிறிஸ்தவனை பிசாசு பிடிக்குமா ஆளுகை செய்யுமா என்று மாற்ற அனுமதிக்ககூடாது.ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன் பிசாசினால் நெருக்கப்படுவதையோ அல்லது மனோரீதியானப் பிரச்ச்சனையிளிருப்பதையோ நம்முடைய அனுபவத்தை வைத்து அல்ல வேத வசனத்தை வைத்து தான் ஆராய வேண்டுமேத் தவிர வேறுவிதமாகத் திருப்பக்கூடாது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஒரு கிறிஸ்தவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருக்க முடியுமா?