Yoom/ Akkamiin Hafuura Qulqulluu fudhannaa?Gaaffii: Yoom/ Akkamiin Hafuura Qulqulluu fudhannaa?

Deebii:
Ergamaan Phaawloos bataluma Yesus Kirstosiin akka fayyisa keenyatti fudhannetti Hafuura Qulqulluu akka fudhannu ifa godhee barsiisa. Tokkoffaan Qorontoos 12:13, �Nuyi Yihudoonni, warri Yihudoota hin ta�inis, warri garbummaa jala jiran warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta�uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra�, nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera� jechuudhaan dubbata. Romaa 8:9 namni Hafuura Qulqulluu hin qabne, inni yookiin isheen kan Kiristos akka hin taane nutti hima. �Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keesssa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan; namni hafuura Kirstos of keessaa hin qabne kan Kirstos miti.� Efesos 1:13-14 Hafurri Qulqulluun jarreen amanan hundumaaf qabdii fayyinaa akka ta�e nu barsiisa. �Isin immoo erga dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan; isin warri dhageessanii itti amantan Hafuura Qulqulluu isa abdachiifameen mal�atteefamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta�an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti waanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya.�

Keyyattoonni sadan kunniin Hafuurri qulqulluun battaluma fayyinaatti akka fudhatamu ifa taasiisu. Utuu amantoonni Qorontoos hafuura tokko qabaachuudhaabatanii Phaawloos nuyi hundumti keenya hafuura tokkoon cuubamneera Hafuura tokkos dhugneerra jechuu hin danda�u ture. Roomaan 8:9 illee baay�ee jabaassee dubbata, yoo namni tokko hafuura Kirstos hin qabaane kan isaa akka hin taane. Sababa kanaatiif, hafuura qabaachuun fayyina qabaachuudhaan kan ittiin adda baafamee beekamuudha. Darbees, Hafuurri qulqulluun �qabdii fayyinaa ta�u� hin danda�u (Efesos 1:13-14 ) yoo battala fayyinaatti fudhachuun hin danda�amne. Caaffattoonni qulqulluun heedduun batala Yesus Kiristos akka fayyisaa keenyaatti fudhannetti fayyinni keenya akka waabdii qabu baay�isanii ifa taasisu.

Marichi kan wanfalmisiisuudha sababni isaa tajaajilli Hafuura qulqulluu yeroo heedduu kan namaa hin galleedha. Fudhachuun/Hafuurri nama keessa seenuun isaa battala fayyinaatti ta�a. Hafuuraan guutamuun jireenya kiristaanaa keessatti adeemsa itti fufiinsa qabuudha. Isa sana qabannee akkuma jirrutti Hafuuraan cuuphamuun battaluma fayyinaatti ta�a, kiristaanonni tokko tokko garuu miti. Inni kuni yeroo tokko tokko hafuuraan cuphamuun �hafuura fudhachuu� wajjin gochaa fayyinatti aanee ta�u ta�uun isaa akka namaa hingalle taasisa.

Xumura irratti, Hafuura qulqulluu akkamiin fudhanna? Yesus Kiristos akka fayyisaa keenyaatti fudhachuudhaann Hafuura Qulqulluu fudhanna (Yohaannis 3:5-16). Hafuura Qulqulluu yoom fudhanna? Hafuurri Qulqulluun yeroo nuyi amannee kaasee yeroo hundumaa kan nu keessa jiraatu ta�a.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Yoom/ Akkamiin Hafuura Qulqulluu fudhannaa?