Hafuura Qulqulluu arbasuun maali?Gaaffii: Hafuura Qulqulluu arbasuun maali?

Deebii:
Yaadi �Hafuura Qulqulluu arbasuu� Maarqoos 3:22-30 fi Maatewoos 12:22-32 keessatti caqasame. Jechi �arabsuu� jedhu tarii �kabaja malee fuulleetti mormuu� kan jedhamutti hiikamuu danda�a. Jechichi cubbuu kan akka Waaqayyoon abaruu yookiin waantota Waaqayyoo wajjin walqabatan beekaa salphisuu kan jedhuun hojii irraa ooluu danda�a. Inni darbees waantota hamoo kan Waaqayyoo taasisuu yookiin waantota gaarii immoo Isaa kennuu dhiisuu dha. Dhimmi arabsuu kanaa, haa ta�u malee, kan adda ta�edha, Matewoos 12:31 keessatti �Hafuura Qulqulluu arbasuu� kan jedhamu. Matewoos 12:31-32, keessatti, farisonni, ragaa ganamuu hin danda�amne Yesus Kirstos humna Hafuura Qulqulluutiin dinqii hojjechaa turuu isaa, Gooftaan humna seexanaatiin akka guutame dubbatan �Beelzebul� (Matewoos 12:24). Maarqoos 3:30 keessatti Yesus waa�ee cubbuu jarri raawwatan �Hafuura Qulqulluu arbasuu� isaaniitiif baay�ee sirri akka ture amma ilaali.

Arabsuun kan bakka Yesus Humna Hafuura Qulqulluutiin guutamuu isaa humna seexanaatiin guutamuu isaa himachuudhaa wajjin deema. Sababa kanaatiif, ta�umsi adda ta�e Hafuura Qulqulluu arbasuu kun hara�a babaay�achuu hin danda�u. Yesus Kirstos lafa kana irra hin jiru- Inni mirga Waaqayyo isa hulfina qabeessaa taa�ee jira. Yesus Kirstos akka dinqii hojjetaa jiru dhugaa ba�uudhaan Hafuuraan utuu hin taane humna hafuura hamaatiin hojjete jedhee dhugaa ba�uu hin danda�u. Hri�a fakkeenyi kanatti dhiyaatu dinqii jijjiirama nama fayyee tokko Hafuurri Qulqulluun isa keessa jiraachuu isaa irraa kan ka�edha jechuu dhiisanii humna Seexanaatiif kennuu ta�uu danda�a.

Har�a Hafuura Ququlluu arrabsuun, kan cubbu namaa hin dhiifamnee wajjin gosuma tokkicha ta�e, amanuu dhiisuudhaan itti fufanii jiraachuudha. Nama akka ganetti du�eedhaaf dhiifamni hin jiru. Hafuurri Qulqulluun namni tokoo akka Kirstos amanu isa kadhachuu isaa fudhachuu diduun kan nama hin dhiifane isa arbsuudha. Yohaannis 3:16 keessatti kan dubbatame yaadadhu: �Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti.� Darbees boqonnaadhuma tokkicha keessatti �Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba; ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa male� (Yohaannis 3:36). Haalli namni tokko dhiifama dhabuu keessa ta�uu danda�u yoo inni warra �Isatti amannan� keessaa hin taane duwwaadha, innis isadha kan �Ilmicha gane.�


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Hafuura Qulqulluu arbasuun maali?