settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang gahom sa pag-ampo?

Tubag


Ang alinghuna nga ang gahom kinaiyanhon diha sa pag-ampo nabantog pag-ayo. Sumala sa Bibliya, ang gahom sa pag-ampo, sa yano nga pagkasulti, usa ka gahom sa Dios, nga maoy namati ug nagatubag sa pag-ampo. Ikonsidera ang mga mosunod:

1. Ang GINOONG Dios nga Labawng Makagagahum makahimo sa tanang mga butang; walay dili mahimo alang Kaniya (Lucas 1:37).

2. Gidapit sa GINOONG Dios nga Labawng Makagagahum ang Iyang katawhan nga moampo ngadto Kaniya. Ang pag-ampo ngadto sa Dios kinahanglang himoon sa makanunayon (Lucas 18:1); inubanan sa pagpasalamat (Filipos 4:6), diha sa pagtoo (Santiago 1:5), nahiuyon sa kabubot-on sa Dios (Mateo 6:10), alang sa himaya sa Dios (Juan 14:13 – 14), ug gikan sa kasingkasing nga matarung diha sa Dios (Santiago 5:16).

3. Ang GINOONG Dios nga Labawng Makagagahum namati sa mga pag-ampo sa Iyang kaanakan. Gimandoang kita Niya nga mag-ampo, ang misaad Siya nga mamati kon mag-ampo kita. “Sa akong kalisod gisangpit nako ang GINOO; mituaw ako sa Dios sa panabang. Gikan sa Iyang balay alampoanan nabati Niya ang akong tingog; miabot sa Iyang atubangan ang akong pagtuaw, ngadto sa Iyang mga dalunggan” (Salmo 18:6).

4. Ang GINOONG Dios nga Labawng Makagagahum motubag sap ag-ampo. “Nagsangpit ako Kanimo, O Dios, kay Ikaw motubag kanako” (Salmo 17:6). “Ang matarong motuaw, ug ang GINOO mamati kanila; Iyang giluwas sila sa tanan nilang mga kasamok” (Salmo 34:17).

Lain pang inila nga alinghuna mao nga ang gidaghanon sa atong pagtoo nagtino kon tubagon ba o dili sa Dios ang atong mga pag-ampo. Apan, usahay motubag ang GINOO sa atong mga pag-ampo bisan pa sa kakulang sa atong pagsalig. Sa Buhat 12, ang iglesya nag-ampo alang sa pagpagawas ni Pedro gikan sa bilanggoan (v. 5), ug gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo (vv. 7 – 11). Miadto si Pedro sa pultahan sa tigumanan sa pag-ampo ug nagtuktok, apan kadtong naga-ampo midumili pagtoo sa unang higayon nga si Pedro gayud kadto. Nag-ampo sila nga siya buhian, apan anpakyas sila pagpaabot sa tubag sa ilang mga pag-ampo.

Ang gahum sa pag-ampo wala nagadagayday gikan kanato; dili kini pinasahi nga mga pulong nga atong ginalitok o pinasahi nga paagi nga atong ginasulti o bisan unsa ka sagad nga ato ning gibungat. Ang gahum sap ag-ampo wala nakabase sa direksyon nga atong giatubang o sa posisyon sa atong mga lawas. Ang gahom sa pag-ampo wala naggikan sa paggamit ug mga ginama, o mga imahen o mga kandila o mga lubitos. Ang gahom sa pag-ampo naggikan sa labawng makagagahum nga mamati sa atong mga pag-ampo ug motubag niini. Ang pag-ampo maoy naghimog koneksyon kanato sa Dios nga Labing Gamhanan, ug angay kitang mopaabot ug dagkong mga resulta, Iya man pilion o dili sa paghatag o pagdumili sa atong mga hangyo. Bisan unsa ang tubag sa atong mga pag-ampo, ang Dios nga atong giampoan maoy tinubdan sa gahom sa pag-ampo, ug makahimo Siya ug motubag Siya kanato, sumala sa Iyang hingpit nga kabubot-on ug gitakdang takna.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang gahom sa pag-ampo?
© Copyright Got Questions Ministries