settings icon
share icon
Pangutana

Sa unsang paagi nga ang pag-ampo usa ka pagpakigsuli diha sa Dios?

Tubag


Aron masabtan ang kinaiya sa pagpakigsulti sa Dios ngari kanato, ug ang pagpakigsulti nato ngadto Kaniya, kinahanglan natong magsugod sa pipila ka masukarong mga lagda. Ang una mao nga ang Dios magsulti laman ug kamatuoran. Wala siya sukad mamakak, ug wala siya sukad nagmalimbungon. Ang Job 34:12 nagdeklarar, “Dili mosantop sa hunahuna nga makahimo ang Dios ug sayop, nga ang labawng makagagahum motuis sa hustisya.” Ang ikaduhang lagda mao nga ang Biblia maoy mga pulong mismo sa Dios. Ang Grieygong pulong alang sa “Kasulatan,” nga mao ang graphe gigamit 51 ka higayon sa Bag-ong Tipan aron paghulagway sa mga sinulat sa Daang Tipan. Gipamatuod ni Pablo sa Ikaduhang Timoteo 3:16 nga kini nga mga pulong sa tininuod “giginhawa sa Dios.” Ang pulong nga graphe magamit usab sa Bag-ong Tipan, ilabi na sa dihang gitawag ni Pedro ang mga epistola ni Pablo nga “kasulatan” sa Ikaduhang Pedro 3:16, ug ingon man usab sa dihang si Pablo (sa Unang Timoteo 5:18) mikutlo sa mga pulong ni Hesus nga makita sa Lucas 10:7 ug gitawag kini nga “kasulatan.” Busa, sa takna nga atong maestablisar nga ang usa ka sinulat sa Bag-ong Tipan nahisakop sa pinasahi nga kategorya nga mao ang “kasulatan,” nan husto kita sa pagpadapat sa Ikaduhang Timoteo 3:16 sa maong sinulat, ug sa pagsulti nga ang maong sinulat aduna usab mga ilhanan nga gimarkahan ni Pablo nga apil sa “tanang kasulatan.”

Nganong kini nga kasayoran adunay kalabotan sa hilisgotanan mahitungod sa pag-ampo? Karon nga ato nang naestablisar nga ang Dios mosulti lang ug kamatuoran ug ang Biblia maoy mga pulong mismo sa Dios, mahimo na kitang moabot sa mosunod nga mga lohikal nga kongklusyon mahitungod sa pagpakigsulti diha sa Dios. Una, sanglit ang Biblia naga-ingon nga ang Dios maamti sa tawo (Salmo 17:6, 77:1; Isaias 38:5), makasalig ang tawo nga sa dihang anaa siya sa hustong kalambigitan sa Dios ug kon makigsulti siya sa Dios, mamati ang Dios kaniya. Ikaduha, sanglit ang Biblia pulong s adios, literal nga iyang madungog ang nalitok nga pulong sa Dios. Ang hustong kalambigitan sa Dios nga kinahanglanon sa usa ka himsog nga pagpakigsulti tali sa Dios ug sa tawo napamatud-ad sat ulo ka mga paagi. Ang una mao ang pagtalikod sa sala, o paghinulsol. Ang Salmo 27:9, pananglitan, usa ka hangyo ni David nga pamatian siya sa Dios ug dili siya biyaan tungod sa kasuko. Gikan niini, sayod kita nga ang Dios molingiw gikan sa sala sa tawo ug ang sala maoy nagbabag sa pagpakigsulti tali sa Dios ug sa tawo. Usa pa ka panig-ingnan mahitungod niini makita sa Isaias 59:2, diin nagsulti si Isaias sa mga tawo, “Apan ang inyong mga pagkadautan nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios; ang inyong mga sala maoy nagtabon sa Iyang nawong gikan kaninyo, aron dili siya makabati.” Busa, sa dihang adunay wala makumpisal nga mga sala sa atong mga kinabuhi, makapababag kin isa pagpakigsulti sa Dios. Kinahanglanon usab alang sa pagpakigsulti mao ang mapainubsanong kasingkasing. Nagsulti ang Dios niini nga mga pulong sa Isaias 66:2, “Mao kini ang tawo nga akong gitamod; siya nga mapainubsanon ug mahinulsolon sa espiritu, ug nagkurog sa akong pulong.” Ang ikatulong butang mao ang matarong nga kinabuhi. Mao kini ang positibo nga bahin sa pagtalikod sa sala ug timailhan ilabi na sa kaepektibo sa pag-ampo. Ang Santiago 5:16 nag-inogn, “Ang pag-ampo sa matarong nga tawo gamhanan ug epektibo.”

Ang atong pamulong ngadto sa Dios mahimong madungog, anaa sa atong mga hunahuna, o sinulat. Makasalig kita nga mamati Siya kanato ug ang Balaang Espiritu motabang kanato aron mag-ampo sa angay natong iampo. Ang Roma 8:26 nag-ingon, “Sa samang higayon, ang Espiritu motabang kanao sa atong kahuyangon. Wala kita masayod unsay atong angay iampo, apan ang Espiritu mismo nagapataliwal alang kanato inubanan sa mga pag-agulo nga dili mapahayag sa mga pulong.” Kutob sa pamaagi sa Dios sa pagpakigsulti balik kanato, kinahanglan natong mangita sa pagpakigsulti sa Dios ngari kanato pinaagi sa Kasulatan, kay sa magsalig nga kanunay butangan sa Dios ug mga panghunahuna direkta sa atong mga hunahuna aron mogiya kanato sa espisipikong mga buhat o mga pagpili. Tungod sa atong kapasidad sa paglimbong sa kaugalingon, dili maalamon ang pagdawat sa mga alinghuna nga bisan unsa ug matag panghunahuna nga mosulod sa atong mga hunahuna gikan sa Dios. Usahay, mahitungod sa espesipikong mga isyu sa atong mga kinabuhi, wala direktang nakigsulti kanato pinaagi sa Kasulatan, ug kini masabtang nga makatintal sa pagtan-aw sa gawas sa bibliya nga pagpadayag nianang mga higayon. Apan, sa maong mga panahon, labing maalamon – aron malikayan ang pagbutang ug mga pulong sa baba sa Dios ug/o pag-abli sa atong kaugalingon ngadto sa pagpanglimbong – pagpangita ug mga tubag pinaagi sa pagkutlo sa mga biblikanhong prinsipyo nga Iya nang gihatag kanato.

Angayan usab nga mag-ampo sa kinasingkasing alang sa kaalam aron makadesyon ug sakto, kay misaad Siya nga modatag ug kaalam niadtong mangayo niini. “Kon bisan kinsa kaninyo nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagahatag sa madagayaon sa tanan nga walay pagpakaulaw, ug kini igahatag kaniya” (Santiago 1:5). Sa unsang paagi nga ang pag-ampo makapakigsulti sa Dios? Ang pag-ampo mao ang atong kinasingkasing nga pakigsulti sa atong langitnong Amahan, ug, agig balos, ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa Iyang Pulong ug nagagiya kanato pinaagi sa paggiya sa Iyang Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sa unsang paagi nga ang pag-ampo usa ka pagpakigsuli diha sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries