settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang hustong pamaagi sa pag-ampo?

Tubag


Mas labing maayo ba ang moampo nga nagtindog, naglingkod, nagluhod, o nagyukbo? Kinahanglan ba nga nakabukhad ang atong mga kamot, nakatak-op, o gibayaw ngadto sa Dios? Kinahanglan ba nga nakapiyong ang atong mga mata kon mag-ampo? Mas maayo ba nga mag-ampo sa dakbalay sa simbahan o gawas sa kinaiyahan? Kinahanglan ba nga mag-ampo kita sa buntag sa atong pagmata o sa gabie sa dili pa kita matulog? Aduna bay mga pulong nga kinahanglan natong ilitok sa atong mga pag-ampo? Unsaon nato pagsugod sa atong mga pag-ampo? Unsa ang hustong paagi pagtak-op sap ag-ampo? Kini nga mga pangutana, ug uban pa, sagad nga mga pangutana nga gipangutana mahitungod sa pag-ampo. Unsa ang hustong paagi sa pag-ampo? Mahinungdaon ba ang bisan asa niining mga butanga?

Kasagaran na lang gyud, gilantaw ang pag-ampo ingon nga “pormula sa mahika.” Ang uban nagatoo nga kon dili nato isulti ang eksakto nga hustong mga butang, o moampo sa hustong posisyon, dili mamati ug dili tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Kini dili gayud biblikanhon. Wala nagatubag ang Dios sa atong mga pag-ampo base sa kon kanus-a kita nag-ampo, kon as akita, unsa ang pagkabutang sa atong lawas, o sa unsang pagkahan-ay nga atong gipamulong ang atong mga pag-ampo. Gisultian kita sa Unang Juan 5:14 – 15 nga makabaton ug pagkamasaligon sa dihang moduol kita sa Dios diha sa pag-ampo, sayod nga mamati Siya kanato ug ihatag ang tanan tang gipangayo samtang kini anaa sa Iyang kabubot-on. Sa samang higayon, ang Juan 14:13 – 14 nagdeklarar, “Ug akong himoon ang bisan unsa nga inyong pangayoon sa akong ngalan, aron nga ang Anak makahatag ug himaya ngadto sa Amahan. Makapangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan, ug ako kining himoon.” Sumala niini ug sa lain pang daghang mga Kasulatan, motubag ang Dios sa mga pangaliya sumala sa kon kini gipangayo sumala sa Iyang kabubot-on ug sa ngalan ni Hesus (aron makahatag ug himaya kang Hesus).

Busa, unsa ang hustong paagi sa pag-ampo? Ang Filipos 4:6 – 7 nagsulti kanato nga mag-ampo nga dili mabalaka, nga mag-ampo sa tanang butang, ang mag-ampo sa mapasalamaton nga mga kasingkasing. Tubaogn sa Dios ang tanang mga pag-ampo uban sa gasa sa Iyang kalinaw sa atong mga kasingkasing. Ang hustong paagi sap ag-ampo mao ang pagbuhagay sa atong mga kasingkasing ngadto sa Dios, magmatinud-anon ug abli sa Dios, sanglit mas nakaila Siya kanato kay sa atong kaugalingon. Kinahanglan natong ihalad ang atong mga pangaliya sa Dios, hinumdoman nga nasayod ang Dios unsay labing maayo ug dili mohatag sa pangaliya nga dili Niya kabubot-on alang kanato. Kinahanglan natong ipahayag ang atong gugma, pagkamapasalamaton, ug pagsimba sa Dios diha sa pag-ampo nga dili mabalaka kon aduna ba kitay saktong mga pulong nga ikasulti. Mas interesado ang Dios sa unod sa atong mga kasingkasing kay sa kabatid sa atong mga pulong.

Ang labing duol nga mahatag nga sumbanan sa Biblia alang sa pag-amp mao ang Amahan Namo diha sa Mateo 6:9 – 13. Palihug sabta nga ang Amahan Namo dili pag-ampo nga atong sag-ulohon ug isaysay ngadto sa Dios. Usa ka panig-ingnan sa mga butang nga angay maapil sa pag-ampo – pagsimba, pagsalig sa Dios, mga pangaliya, pagkumpisal, ug pagpaubos. Kinahanglan natong mag-ampo sa mga butang nga gihisgotan sa Amahan Namo, ginamit ang atong kaugalingong mga pulong ug “gipatuyog pausab” niini alang sa atong kaugalingon panaw kuyog sa Dios. Ang hustong paagi sa pag-ampo mao ang pagpahayag sa atong mga kasingkasing ngadto sa Dios. Ang paglingkod, pagtindog, o pagluhod; nakabukhad ang mga kamot o nakatak-op; abli ang mata o nakapiyong; sa simbahan, sa balay, o sa gawas; sa buntag o sa gabie – kining tanan dili mahinungdanon nga mga hilisgotanan, nailalom sa kinaugalingong pagpili, pagtoo, ug pagkaangayan. Ang pangandoy sa Dios mao nga ang pag-ampo mahimong tinuod ug kinaugalingong kalambigitan tali Kaniya ug kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang hustong pamaagi sa pag-ampo?
© Copyright Got Questions Ministries