settings icon
share icon
Pangutana

Mahinungdanon ba ang hiniusang pag-ampo?

Tubag


Ang hiniusang pag-ampo usa ka mahinungdanong bahin sa kinabuhi sa iglesia, kinuyogan sa pagsimba, maayong doktrina, panag-uban, ug pagpakigdait. Ang nahiunang iglesia kasagarang nagtigum aron makat-on sa doktrina sa mga apostoles, pagpikaspikas sa pan, ug pag-ampo (Mga Buhat 2:42). Sa dihang mag-ampo kita kinuyogan sa ubang mga magtutuo, ang mga talab niini mahimong katinsay kaayo. Ang hiniusang pag-ampo nagpalig-on ug naghiusa kanato samtang nagapaambit kita sa atong gisalohang pagtoo. Ang samang Balaang Espiritu nga nagapuyo sulod sa matag magtotoo maoy nakaingon sa atong mga kasingkasing nga magkalipay sa dihang atong madungog ang mga pagdayeg alang sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga naghiusa kanato sa usa ka talagsaong panaghiusa nga dili makaplagan sa bisan unsang kinabuhia.

Alang niadtong kansang nag-inusara ug nakigbisog sa mga palas-anon sa kinabuhi, ang makabati sa uban nga gibayaw sila sa pag-ampo ngadto sa trono sa grasya mahimong usa ka dakong pagdasig. Naggama usab kini ngari kanato sa gugma ug kabalaka alang sa uban sa dihang nangaliya kita alang kanila. Sa samang higayon, ang hiniusang pag-ampo gipanaminan lamang ang kasingkasing sa mga tawong misalmot niini. Angay kitang moduol sa Dios sa pagpaubos (Santiago 4:10), kamatuoran (Salmo 145: 18), pagkamatinumanon (1 Juan 3: 21-22), inubanan sa pagpasalamat (Mga Taga-Filipos 4: 6) ug pagsalig (Mga Hebreohanon 4:16). Subo pamalundongon, nga ang katilingbanong pag-ampo mahimo usab nga usa ka pantawan alang sa mga tawo kansang mga pulong gitumong dili sa Dios, apan ngadto sa ilang mga tigpaminaw. Si Hesus mipasidaan batok niini nga pamatasan sa Mateo 6: 5-8 diin Siya nag-awhag kanato nga dili magpakita nga tigpagawal, dugay-dugay, o salingkapaw sa atong mga pag-ampo, inay mag-ampo sa tago sa atong kaugalingong mga lawak aron malikayan ang tintasyon sa paggamit sa pag-ampo nga salingkapaw.

Wala sa Kasulatan nagsugyot nga ang hiniusang mga pag-ampo "mas gamhanan" kay sa tinagsang mga pag-ampo sa ingon nga makapalihok kini sa kamot sa Dios. Gipakasama sa daghang mga Kristohanon ang pag-ampo ingon nga "pagkuha ug mga butang gikan sa Dios," ug ang pinundok nga pag-ampo nahimong usa ka higayon sa pagsaysay sa listahan sa atong pangandoy. Bisan pa, ang mga biblikanhong pag-ampo, daghang bahin, nga naglangkob sa kinatibuk-ang tinguha sa pagsulod sa mahunahunaon ug suod nga kaambitan sa atong balaan, hingpit, ug matarung nga Dios. Nga ang maong Dios mamati sa Iyang mga linalang maoy hinungdan sa pagdayeg ug pagmahal nga mabubo sa kabuhong (Salmo 27: 4; 63: 1-8), misangpot sa kinasingkasing nga paghinulsol ug pagkumpisal (Salmo 51; Lucas 18: 9-14) nga nigama sa pagbalos ug pagpasalamat (Mga Taga-Filipos 4: 6; Mga Taga Colosas 1:12), ug nagmugna sa tim-os nga tipataliwalang pagpangaliyupo alang sa uban (2 Tesalonica 1:11; 2:16).

Ang pag-ampo diay, usa ka pakigtambayayong sa Dios sa pagpahinabo sa Iyang laraw, nga dili mosulay sa pagpayukbo Kaniya sa atong kabubut-on. Samtang gibiyaan ta ang atong mga kaugalingong tinguha sa pagpasakop diha Kaniya kansang labing nahibalo sa atong mga kahimtang ug kinsa "nahibalo unsay inyong gikinahanglan sa dili pa kamo mangayo" (Mateo 6: 8), ang atong mga pag-ampo makaabut sa labing taas nga ang-ang. Busa, ang mga pag-ampo nga gitanyag diha sa pagpailalom ngadto sa Balaang kabubut-on kanunayng matubag nga kalunsay, gitanyag man sa usa ka tawo o usa ka libo.

Ang alinghuna nga ang hiniusang pag-ampo daku ang kalagmitan nga makapalihok sa kamot sa Dios naggikan sa sayop nga paghubad sa Mateo 18: 19-20, “Usab sultihan ko pa kamo, nga kon ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila pagabuhaton kini sa akong Amahan nga anaa sa langit. Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala." Kini nga mga bersikuloha kabahin sa usa ka mas dako nga bersikulo nga nagsulbad sa mga pamaagi nga angayng sundon mahitungod sa kaso sa pagpanton sa iglesia sa usa ka makasasala nga membro. Sa paghubad aning bersikulo ingon nga nagasaad sa usa ka maayong mga magtutuo ug usa ka blangko nga tseke alang sa bisan unsang butang nga ilang mahunahunaan nga pangayoon sa Diyos, bisan unsa pa kini ka dautan o ka binuang, dili lamang wala mohaum sa konteksto sa pagpanton sa iglesia, apan kini naglimud sa nahibiling bahin sa Kasulatan, ilabi na ang kagahum sa Dios.

Dugang pa, ang pagdahum nga kon ‘dunay "duha o tulo nga nagkatigum" aron mag-ampo, may daw usa ka malamatong tukpawng gahom nga dayong gipadapat sa atong mga pag-ampo kini dili biblikanhong masuportahan. Siyempre si Jesus anaa sa dihang duha o tulo mag-ampo, apan Siya anaa usab kung ang usa ka magtotoo mag-ampo nga mag-inusara, bisan kung ang maong tawo nahimulag gikan sa uban sa liboan ka milya. Ang hiniusang pag-ampo mahinungdanon tungod kay kini nagmugna sa panaghiusa (Juan 17: 22-23), ug usa ka mahinungdanong bahin sa mga magtutuo nga nagdasig sa usa'g usa (1 Mga Taga Tesalonica 5:11) ug nagpadayon sa usag usa ngadto sa gugma ug maayong buhat (Mga Hebreohanon 10:24).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mahinungdanon ba ang hiniusang pag-ampo?
© Copyright Got Questions Ministries