settings icon
share icon
Pangutana

Nganong mag-ampo?

Tubag


Alang sa Kristohanon, ang pag-ampo angay untang mahisama sa pagginhawa, mas sayon buhaton kay sa dili buhaton. Naga-ampo kita sa nagkandaiyang mga hinungdan. Sa usa ka bahin, ang pag-ampo usa ka matang sa pag-alagad sa Dios (Lucas 2: 36-38) ug pagtuman Kaniya. Naga-ampo kita tungod kay ang Dios nagsugo kanato sa pag-ampo (Mga Taga-Filipos 4: 6-7). Ang pag-ampo gipanag-ingnan alang kanato pinaagi ni Cristo ug sa karaang iglesia (Markos 1:35; Mga Buhat 1:14; 2:42; 3: 1; 4: 23-31; 6: 4; 13: 1-3). Kung si Hesus naghunahuna nga may bili mag-ampo, kinahanglan mag-ampo usab kita. Kon kinahanglan Niyang mag-ampo aron magpabilin sa kabubut-on sa Amahan, unsa pa ka kinahanglan nga kita mag-ampo?

Ang laing katarungan sa pag-ampo mao nga tinguha sa Diyos nga ang pag-ampo mahimong paagi pagkuha sa mga kasulbaran sa daghang mga kahimtang. Nag-ampo kita sa pagpangandam alang sa dagkong mga pagpili (Lucas 6: 12-13); aron sa pagbuntog sa mga yawan-ong babag (Mateo 17: 14-21); sa pagtigum sa mga mamumuo alang sa espirituhanong pag-ani (Lucas 10: 2); aron makaangkon og kalig-on pagbuntog sa panulay (Mateo 26:41); ug aron maangkon ang mga pamaagi paglig-on sa uban sa espirituhanong paagi (Mga Taga-Efeso 6: 18-19).

Nagaduol kita sa Dios uban sa atong piho nga mga hangyo, ug kita adunay saad sa Dios nga ang atong mga pag-ampo dili kawang, bisan kung dili nato madawat ang atong gipangayo (Mateo 6: 6; Roma 8: 26-27). Nagsaad Siya nga kung mangayo kita sa mga butang sumala sa Iyang kabubut-on, Siya mohatag kanato sa atong gipangayo (1 Juan 5: 14-15). Usahay Siya magdugay sa Iyang mga tubag sumala sa Iyang kaalam ug alang sa atong kaayohan. Niining mga kahimtanga, kita kinahanglang magmakugihon ug makanunayon sa pag-ampo (Mateo 7: 7; Lucas 18: 1-8). Ang pag-ampo kinahanglan dili makita ingon nga atong paagi sa pagpugos sa Dios aron buhaton ang atong kabubut-on dinhi sa yuta, apan usa ka paagi sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios sa yuta. Ang kaalam sa Dios milabaw sa atong kaugalingon.

Alang sa mga kahimtang diin wala kita masayud sa pihong kabubut-on sa Dios, ang pag-ampo usa ka paagi pag-ila sa Iyang kabubut-on. Kon ang babayeng Siryanhon nga may anak nga babayeng gigamhan sa yawa wala mag-ampo kang Kristo, ang iyang anak nga babaye dili unta mamaayo (Marcos 7: 26-30). Kung ang tawong buta gawas sa Jericho wala pa motawag kang Kristo, siya unta nagpabilin pang buta (Lukas 18: 35-43). Ang Dios nag-ingon nga kita kanunay’ng hikabsan tungod kay wala kita mangayo (Santiago 4: 2). Sa usa ka pagsabut, ang pag-ampo sama sa pagpaambit sa ebanghelyo sa mga tawo. Wala kita masayud kon kinsa ang motubag sa mensahe sa ebanghelyo hangtud atong ipakigbahin kini. Sa samang paagi, dili nato makita ang mga bunga sa natubag nga pag-ampo gawas kung mag-ampo kita.

Ang kakulang sa pag-ampo nagpakita sa kakulang sa pagtoo ug kakulang sa pagsalig sa Pulong sa Dios. Nag-ampo kita aron ipakita ang atong pagtoo sa Dios, nga Iyang pagabuhaton ang Iyang gisaad sa Iyang Pulong ug panalanginan ang atong mga kinabuhi nga madagayaon labaw sa atong mapangayo o lauman (Efeso 3:20). Ang pag-ampo maoy atong pangunang paagi sa pagkakita nga ang Dios nagalihok sa kinabuhi sa uban. Tungod kay kini mao ang atong pamaagi "pagtal-op paingon" sa gahum sa Dios, kini atong pamaagi pagpildi ni Satanas ug sa iyang kasundalohan nga kita walay gahum pagbuntog sa atong kaugalingon. Busa, hinaut unta nga kanunay ‘tang hikaplagan sa Diyos atubangan sa Iyang trono, tungod kay kita adunay usa ka labaw’ng saserdote sa langit nga makaila sa tanan natong giagian (Mga Hebreohanon 4: 15-16). Aduna kitay saad Niya nga ang mainitong pag-ampo sa matarung nga tawo daku’g kahimoan (Santiago 5: 16-18). Hinaut nga himayaon sa Dios ang Iyang ngalan sa atong mga kinabuhi samtang kita igo ang pagsalig Kaniya nga moduol Kaniya kanunay sa pag-ampo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong mag-ampo?
© Copyright Got Questions Ministries