settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pag-ampo sa pagpataliwala?

Tubag


Sa yanong pagkasulti, ang pag-ampo sa pagpataliwala usa ka lihok sa pag-ampo sa ngalan sa uban. Ang papel sa tigpataliwala diha sa pag-ampo kaylap diha sa Daang Tipan, sa mga kaso ni Abraham, Moises, David, Samuel, Ezekiah, Elias, Jeremias, Ezekiel, ug Daniel. Gihulagway si Cristo diha sa Bag-ong Tipan ingon nga kinalabwang tigpataliwala, ug tungod niini, ang tanang pag-ampo sa Cristohanon nahimong pagpataliwala sanglit gihalad kini ngadto sa Dios pinaagi ug agi kang Cristo. Gisira ni Cristo ang gintang tali kanato ug sa Dios sa dihang namatay Siya sa krus. Tungod sa pagpataliwala ni Hesus, makapataliwala n akita diha sa pag-ampo sa ngalan sa ubang mga Cristohanon o alang sa mga nahisalaag, mangayo sa Dios nga ihatag ang ilang mga hangyo sumala sa Iyang kabubot-on. “Kay adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo, ang tawo nga si Cristo Hesus” (Unang Timoteo 2:5). “Kinsa ang mosilot? Si Cristo Hesus, nga namatay, labaw pa niana, gibanhaw ngadto sa kinabuhi – anaa sa tuong kamot sa Dios ug nagapataliwala alang kanato” (Roma 8:34).

Usa ka talagsaong sumban sa pag-ampo sa pagpataliwala makita sa Daniel 9. Aduna kini mga element sa tinuod nga pag-ampo sa pagpataliwala. Usa kini ka balos ngadto sa Pulong (v. 2); gihulagway pinaagi sa pagka-mainiton (v. 3) ug pagdumili sa kaugalingon (v. 4); nailhan nga walay kahakog kuyog sa katawhan sa Dios (v. 5); nalig-on pinaagi sa pagkumpisal (vv. 5 – 15); nakasandig sa kinaiya sa Dios (vv. 4, 7, 9, 15); ug adunay iayng kalab-oton nga mao ang himaya sa Dios (vv. 16 – 19). Sama ni Daniel, ang mga Cristohanon angay moduol sa Dios sa ngalan sa uban diha sa masulob-on ug mahinulsolon nga kinaiya, ginaila ang ilang kaugalingong pagka dili takos ug uban ang pagbati sa pagdumili sa kaugalingon. Wala nagasulti si Daniel, “Aduna akoy katungod nga ipamugos kini gikan Nimo, Oh Dios, tungod kay ako usa sa imong pinasahi, piniling mga tigpataliwala.” Inay miingon siya, “Usa ako ka makasasala,” ug, sa ingon, “Wala akoy katungod nga mangayo ug bisan unsa.” Ang tinuod nga pag-ampo sa pagpataliwala wala lamang nagapangita kabubot-on sa Dios ug makita kini nga natuman, apan ang makita kini nga natuman nga wala nagpanumbaling kon kini makabenepisyo kanato o dili bisan unsa pa ang kantidad niini kanato. Ang tinuod nga pag-ampo sa pagpataliwala nagapangita sa himaya sa Dios, ug dili sa atong kaugalingon.

Ang mosunod tipik lamang nga talaan niadtong mga tawo nga tanyagan nato sa pag-ampo sa pagpataliwala: ang tanang kagamhan (Unang Timoteo 2:2); mga ministro (Filipos 1:19); ang iglesya (Salmo 122:6); mga higala (Job 42:8); mga katagilungsod (Roma 10:1); ang masakiton (Santiago 5:14); mga kaaway (Jeremias 29:7); kadtong nagalutos kanato (Mateo 5:44); kadtong nagasalikway kanato (Ikaduhang Timoteo 4:16); ug ang tanang katawhan (Unang Timoteo 2:1).

Adunay sayop nga alinghuna diha sa kontemporaryong Kristiyanismo nga kadtong nagatanyag sa mga pag-ampo sa pagpataliwala mga pinasahi nga klase sa “labaw sa kinaiyahan nga mga Cristohanon,” nga gitawag sa Dios ngadto sa espisipikong pagpangalagdan sa pagpataliwala. Ang Biblia tain-aw nga ang tanang mga Cristohanon gitawag aron mahimong tigpataliwala. Ang tanang mga Cristohanon adunay Balaang Espiritu sa ilang mga kasingkasing ug, saman ga Siya nagpataliwala alang kanato sumala sa kabubot-on sa Dios (Roma 8:26 – 27), angay kitang magpataliwala alang sa usa’g-usa. Dili kini pribiliheyo nga limitado sa usa ka eksklusibong labaw nga Cristohanon; kini usa ka mando alang sa tanan. Sa pagkatinuod, ang dili pagpataliwala alang sa uban sala. “Alang kanako, ipalayo kanako nga makasala ako batok sa GINOO pinaagi sa pagpakyas pag-ampo alang kaninyo” (Unang Samuel 12:23).

Segurado nga si Pedro ug si Pablo, sa dihang naghangyo sa uban sa pagpataliwala alang kanila, wala gilimitahan ang ilang hangyo sa mga tawo nga adunay pinasahi nga tawag sa pagpataliwala. “Busa si Pedro nabilanggo, apan ang iglesya kinasingkasing nga nag-ampo sa Dios alang kaniya” (Buhat 12:5). Matikdi nga ang tibuok iglesya ang nag-ampo alang kaniya, dili lamang kadtong adunay gasa sa pagpataliwala. Sa Efgeso 6:16 – 18, giawhag ni Pablo ang mga magtotoo sa Efeso – tanan sila – sa mga sukaranan sa Cristohanon kinabuhi, diin apil ang pagpataliwal “sa tanang higayon kinuyogan sa tanang matang sa mga pag-ampo ug pangaliya.” Klaro, nga ang pag-ampo sa pagpataliwala kabahin sa Cristohanon kinabuhi alang sa tanang mga magtotoo.

Dugang pa, si Pablo nangayos ug pag-ampo alang kaniya gikan sa tanang mga Romanhong magtotoo sa Roma 15:30. Iya usab giawhag ang mga taga Colosas sa pagpataliwala alang kaniya sa Colosas 4:2 – 3. Walay timailhan sa bisan asang biblikanhong pangaliya alang sa pagpataliwala nga pipila lamang ka mga pundok sa tawo ang makapataliwala. Sa kasukwahian, kadtong nagahangyo sa uban sa pagpataliwala alang kanila makakuha sa tanang tabang nga ilang mahimong makuha! Ang alinghuna nga ang pagpataliwala usa ka pribilihayo ug tawag sa pipila lamang ka mga Cristohanon walay biblikanhong kapasikaran. Mas grabe pa, nga kini makadaot nga alinghuna nga kasagarang mosangpot sa garbo ug usa ka pagbati sa pagkalabaw.

Gitawag sa Dios ang tanang mga Cristohanon nga mahimong tigpataliwala. Maoy pangandoy sa Dios nga ang matag magtotoo mahimong madasigon diha sa pag-ampo sa pagpataliwala. Unsa ka nindot ug binayaw nga pribiliheyo ang ania kanato nga mahimong makaduol sa walay kahadlok sa atubangan sa trono sa Labawng Makagagahom nga Dios kinuyogan sa atong mga pag-ampo ug mga pangaliya!

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pag-ampo sa pagpataliwala?
© Copyright Got Questions Ministries