settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang “Amahan Namo” ug kinahanglan ba kitang mag-ampo niini?

Tubag


Ang “Amahan Namo” maoy pag-ampo nga gitudlo sa Ginoong Jesus sa Iyang mga tinun-an sa Mateo 6: 9-13 ug Lucas 11: 2-4. Ang Mateo 6: 9-13 nag-ingon, “Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo, man sa mga nakautang kanamo; ug ayaw kami itugyan sa panulay. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa kahangturan. Amen.” Daghang mga tawo nga masaypan ang “Amahan Namo” usa ka pag-ampo nga kinahanglan nga isaysay ang pulong alang sa pulong. Ang ubang mga tawo nagtratar sa “Amahan Namo” ingon nga usa ka salamangka, nga daw ang mga pulong mismo ‘dunay pihong gahum o impluwensya sa Dios.

Sakbang ang gitudlo sa Kasulatan. Ang Dios mas interesado sa atong mga kasingkasing kon kita mag-ampo kay sa atong mga pulong. “Apan ikaw, sa magaampo ka, sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo ka sa imong Amahan nga anaa sa tago; ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalus kanimo. Ug sa inyong pag-ampo, ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulongpulong nga walay kapuslanan, ingon sa ginahimo sa mga Gentil; kay maoy ilang pagdahum nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti” (Mateo 6:6 – 7). Sa pag-ampo, ibubo nato ang atong mga kasingkasing ngadto sa Dios (Filipos 4: 6-7), dili lang sa pagsaysay sa mga pulong nga gipangsag-ulo ngadto sa Dios.

Ang “Amahan Namo” angayng hisabtan isip usa ka panig-ingnan, sumbanan, kon unsaon pag-ampo. Naghatag kini kanato’g "mga sangkap" nga isagol sa pag-ampo. Ania kung giunsa kini pagbahinbahin. Ang “Amahan namo nga atua sa mga langit” nagatudlo kanato kon kang Kinsa nato ipahinungod ang atong mga pag-ampo – sa Amahan. "Balaanon ang imong ngalan" nagsulti kanato sa pagsimba sa Dios, ug sa pagdayeg Kaniya kon si kinsa Siya. Ang pulongan "Moabot ang imong gingharian, matuman ang Imong kabubut-on dinhi sa yuta maingon sa langit" usa ka pagpahinumdom kanato nga kinahanglan kita mag-ampo alang sa plano sa Dios sa atong mga kinabuhi ug sa kalibutan, dili sa atong kaugalingong plano. Kinahanglan kita mag-ampo nga matuman ang kabubut-on sa Dios, dili alang sa atong mga tinguha. Giawhag kita sa pagpangayo sa Dios sa mga butang nga atong gikinahanglan sa pulongan "ihatag kamato karon ang among adlaw-adlaw nga kalan-on." "Pasayloa kami sa among mga sala, nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo" nagpahinumdum kanato sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios ug pagbiya gikan niini, ingon man sa pagpasaylo sa uban sama nga ang Dios nagpasaylo kanato. Ang katapusan sa “Amahan Namo,” "Ug ayaw kami dad-a ngadto sa panulay, apan luwasa kami gikan sa dautan" usa ka pangaliyupo alang sa panabang sa pagkab-ot sa kadaugan batok sa sala ug usa ka hangyo alang sa panalipod gikan sa paghasmag sa yawa.

Busa, sa pagsubli, ang “Amahan Namo” dili pag-ampo nga atong sag-ulohon ug isaysay balik sa Dios. Kini usa lamang ka panig-ingnan kon unsaon unta nato pag-ampo. Aduna bay sayup sa pagsag-ulo sa “Amahan Namo?” Siyempre, wala. Aduna sayup sa pag-ampo sa Pag-ampo sa Ginoo pasumbalik sa Dios? Walay sayup kon ang imong kasingkasing naa niini ug imo gayud nga gibati ang mga pulong nga imong gisulti. Hinumdomi, sa pag-ampo, ang Dios mas interesado sa atong pagpakigsulti uban Kaniya ug pagsulti nga kinasingkasing kaysa matag-pulong nga atong gigamit. Ang Filipos 4: 6-7 nagpahayag, “Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, hinonoa sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang pagpanabut, magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Cristo Jesus.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang “Amahan Namo” ug kinahanglan ba kitang mag-ampo niini?
© Copyright Got Questions Ministries