settings icon
share icon
Pangutana

Kang kinsa kita moampo, sa Amahan, sa Anak, o sa Balaang Espiritu?

Tubag


Ang tanang pag-ampo angayng ipahinungod ngadto sa Dios Trinidad – ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Ang Biblia nag-ingon nga maka-ampo kita sa usa o sa tulo, tungod kay ang tulo usa ra. Ngadto sa Amahan nag-ampo kita kuyog sa salmista, “Pamatia ang akong pagtuaw sa hinabang, akong Hari ug akong Dios, kay kanimo ako nagaampo” (Salmo 5:2). Ngadto kang GINOONG Hesus, nag-ampo kita ingon nga naga-ampo kita sa Amahan tungod kay sila katumbas. Ang pag-ampo sa usa ka miyembro sa Trinidad maoy pag-ampo ngadto sa tanan. Si Esteban, sa dihang siya nahimong martir, nag-ampo, “GINOONG Hesus, dawata ang akong espiritu” (Buhat 7:59). Kinahanglan usab kita mag-ampo sa ngalan ni Cristo. Giawhag ni Pablo ang mga magtotoo sa Efeso nga kanunayng mohatag ug “pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan sa tanang butang, sa ngalan sa atong GINOONG Hesu Cristo” (Efeso 5:20). Gipasaligan ni Hesus ang Iyang mga tinun-an nga bisan unsay ilang pangayoon sa Iyang ngalan – ang buot pasabot sa Iyang kabubot-on – igahatag (Juan 15:16; 16:23). Sa samang higayon, gisultian kita pag-ampo ngadto sa Balaang Espiritu ug sa Iyang gahom. Ang Espiritu nagtabang kanato sa pag-ampo, bisan kon wala kita masayod unsaon o unsay pangayoon (Roma 8:26; Judas 20). Tingali ang labing maayong paagi nga masabtan ang papel sa Trinidad diha sa pag-ampo mao nga mag-ampo kita ngadto sa Amahan, pinaagi sa (o sa ngalan sa) Anak, pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Ang tulo malihokong mga sumasalmot diha sa pag-ampo sa usa ka magtotoo.

Tumbas kamahinungdanon mao nga kang kinsa kita dili angay moampo. Ang ubang dili Cristohanon nga mga tinuohan naga-awhag sa ilang mga sumusunod sa pag-ampo ngadto sa panteon sa mga diosdios, nitaliwan nga mga paryenti, mga santos, ug mga espiritu. Ang mga Romano Catolico natudloan pag-ampo ngadto ni Maria ug sa lainlaing mga santos. Ang maong mga pag-ampo dili biblikanhon ug, sa katinuoran, usa ka insult ngadto sa atong langitnong Amahan. Aron masabtan ngano, tan-awon lang nato ang kinaiyahan sa maong pag-ampo. Ang pag-ampo adunay pipila ka mga element, ug kon atong lantawon ang duha lamang kanila – ang pagdayeg ug pagpasalamat – atong makita nga ang maong pag-ampo, sa kinauyokan niini, usa ka pagsimba. Sa dihang atong dayegon ang Dios, ato Siyang ginasimba sa Iyang mga hiyas ug sa Iyang buhat sa atong mga kinabuhi. Sa dihang mohalad kitag mga pag-ampo sa pagpasalamat, atong ginasimba ang Iyang kaayo, kaluoy, ug mahigugmaong kalulot kanato. Ang pagsimba nagahatag ug himaya sa Dios, ang bugtong takos nga himayaon. Ang problema sa pag-ampo ngadto kang bisan kinsa mao nga dili Niya ipamahin ang Iyang himaya. Gani, ang pag-ampo kang bisan kinsa o sa bisan unsa gawas sa Dios usa ka pagsimbag diosdios. “Ako ang GINOO; dili nako ihatag ang akong himaya sa uban o ang akong pagdayeg sa mga diosdios” (Isaias 42:8).

Ang ubang mga element sa pag-ampo sama sa paghinulsol, pagkumpisal, ug pangaliya mga porma usab sa pagsimba. Naghinulsol kita sayod nga ang Dios mapinasayloon ug mahigugmaon ug nagsangkap siyag pamaagi sa kapasayloan diha sa sakripisyo sa Iyang Anak didto sa krus. Atong gikumpisal ang atong mga sala tungod kay sayod kita nga “Siya matinud-anon ug matarong nga mopasaylo sa atong mga sala, ug mohinlo kanato sa tanan natong pagka dili matarong” (Unang Juan 1:9) ug atong gisimba Siya tungod niana. Moduol kita Kaniya uban sa atong mga pangamuyo ug mga pagpataliwala tungod kay nasayod kita nga nahigugma Siya kanato ug mamati Siya kanato, ug ato Siyang gisimba tungod sa Iyang kaluoy ug kaayo nga mahimong mabut-anon nga mamati ug motubag. Sa dihang atong isipon kining tanan, sayon ra nga makita nga ang pag-ampo sa uban gawas sa atong Dios Trinidad dili mahimo tungod kay nga pag-ampo usa ka porma sa pagsimba, ug ang pagsimba gitagana alang sa Dios ug sa Dios lamang. Kang kinsa kita moampo? Ang tubag sa Dios. Pag-ampo sa Dios, ug sa Dios lamang, maoy labing mahinungdanon kay sa kinsang Persona sa Trinidad nato kinahanglan ipahinungod ang atong mga pag-ampo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kang kinsa kita moampo, sa Amahan, sa Anak, o sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries